Innehåll

Resultat nr 5 2018

Omstrukturering av bolag var inte skatteflykt

En omstrukturering som medför att ett företag upphör att vara fåmansföretag strider inte mot skatteflyktslagen. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen, och fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

En delägare, som är verksam i betydande omfattning i ett bolag, vände sig till Skatterättsnämnden för att få ett förhandsbesked med anledning av en omstrukturering av bolaget. Delägarens aktier i nuvarande bolaget är kvalificerade med tillämpning av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Genom omstruktureringen av bolaget skulle de kvalificerade aktierna ersättas av aktier som inte omfattas av definitionen.

Med anledning av detta ville delägaren få besked om reglerna i 57 kapitlet i inkomstskattelagen skulle tillämpas på utdelning och kapitalvinst på hans aktier i det nya bolaget. Om inte, ville delägaren veta om lagen mot skatteflykt kunde tillämpas på förfarandet.

Delägaren och Skatteverket var eniga om att det nya bolaget inte är ett förmånsföretag och att utdelning och kapitalvinst på andelarna i bolaget inte ska beskattas enligt 57 kapitlet, något även Skatterättsnämnden höll med om. Däremot rådde delade meningar om den andra frågan, huruvida skatteflyktslagen var tillämplig. Skatteverket ansåg att det övervägande skälet till att lagen är tillämplig är den skatteförmån som uppkommer. ”Genom att de svenska delägarna äger B-aktier kommer utdelningen som härrör från deras arbetsinsatser inte att tjänstebeskattas vilket strider mot lagstiftningens syfte” framhöll Skatteverket till Skatterättsnämnden.

Men Skatteverket fick inte gehör för sina synpunkter. Skatterättsnämnden ansåg inte att rekvisitet i skatteflyktslagen var uppfyllt och gick på delägarens linje. Nu har även Högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt.

”Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening kan förfarandet inte anses strida mot lagstiftningens syfte i den mening som avses i 2 § 4 lagen mot skatteflykt. Redan härav följer att lagen inte är tillämplig.” skriver domstolen och fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats.

Charlotta Marténg

Skatterättsnämnden 98-16/D

Högsta förvaltningsdomstolen mål 6457-17

Skatteflyktslagen tillämpas av förvaltningsdomstolen, och det är alltså inte Skatteverket som fattar beslut. Med skatteflykt avses vanligtvis förfaranden där en skattskyldig genomför en eller flera transaktioner främst i syfte att uppnå eller undvika en beskattningseffekt. Den lag mot skatteflykt som nu gäller återinfördes 1995 och har därefter reformerats.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%