Resultat nr 1 2019

Nyheter

Så räknar du ut tullvärdet på dina varor

Alla som importerar varor behöver hålla reda på tullvärdet. Men det kan vara knepigt att räkna ut.

På varor som importeras till Sverige måste tull betalas. För att kunna räkna ut tullen på varan måste först det så kallade tullvärdet räknas ut. I det ingår i princip alla kostnader som uppstår i samband med att du importerar varan. Det är alltså kostnaden för själva varan och själva transaktionsvärdet med tillägg för ytterligare kostnader om de inte redan ingår i transaktionsvärdet.

Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns kostnader som inte ska ingå i tullvärdet och som det går att göra avdrag för. På Tullverkets webb finns två olika verktyg som hjälper dig att räkna ut tullvärdet för just dina varor, tullvärdeguiden och tullvärdekalkylen.

Tullverket har också tillkännagivit vad 10 euro ska motsvara i svenska kronor från 1 januari 2019. I stället för dagens värde – att 10 euro motsvarar 94 kronor – kommer 10 euro att motsvara 103 kronor. Det kommer att påverka bland annat gränsen från när Tullverket börjar debitera kreditränta och gränsen från när Tullverket börjar debitera dröjsmålsränta.

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år men försändelser mellan privatpersoner, så kallad gåvotullfrihet, är oförändrad. Beloppsgränsen för gåvotullfrihet är 500 kronor. Beloppsgränsen för tullfrihet för försändelser av ringa värde höjs från 1.500 kronor till 1.600 kronor.

www.tullverket.se

Vad gör jag när fakturan brister?

En faktura måste innehålla vissa uppgifter. Men vad händer när det finns brister i fakturan?

Enligt momslagstiftningen måste vissa uppgifter finnas med att för att en handling ska räknas som en faktura. Det man talar om är fullständiga fakturor och förenklade fakturor.

En fullständig faktura ska innehålla en rad uppgifter. Bland annat:

  1. datum för utfärdandet
  2. löpnummer
  3. säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt
  4. köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet
  5. säljarens och köparens namn och adress
  6. varornas mängd och art eller tjänsternas omfattning och art
  7. mervärdesskattesatsen

På Skatteverkets webb finns en fullständig lista över vilka uppgifter som krävs för att en faktura ska vara fullständig.

Men då det inte alltid är rimligt att fakturor i alla sammanhang ska innehålla alla uppgifter som krävs för en fullständig faktura finns även förenklade fakturor. För att få använda förenklade fakturor krävs vissa förutsättningar, bland annat att totalbeloppet inte överstiger 2.000 kronor inklusive moms, eller att handelsbruket inom den berörda verksamheten gör det svårt att följa alla krav som anges för en fullständig faktura.

Myndigheten ska kunna säkerställa att säljaren redovisar och betalar en korrekt moms och göra en bedömning om köparen har avdragsrätt.

Ibland händer det dock att uppgifter saknas eller är felaktiga. Det leder till att Skatteverket inte har tillgång till uppgifterna de behöver, men fakturan går att rätta eller komplettera. Skatteverket konstaterar i ett ställningstagande till exempel att den saknade uppgiften kan framgå av en annan handling eller att fakturan kan bestå av flera handlingar som tillsammans uppfyller kraven. Viktigast är att köparen och säljaren har tillgång till samtliga handlingar som tillsammans bildar en faktura. Det ska också utan svårighet gå att säkerställa sambandet mellan handlingarna.

Viktigt att komma ihåg är också att det alltid är säljaren som är ansvarig för fakturan.

Skatteverkets ställningstagande dnr 202 503957-18/111

Lärares fria lunch ska förmånsbeskattas

En gymnasielärare som är schemalagd att äta lunch med eleverna ska förmånsbeskattas för lunchen. Det anser Skatterättsnämnden. Nämnden var dock skiljaktig och beslutet har överklagats.

En gymnasielärare har vänt sig till Skatterättsnämnden för att få besked om förmånsbeskattning. Bakgrunden är att skolan där läraren arbetar överväger att förändra arbetsvillkoren för lärarna så att dessa enligt schema måste äta lunch med eleverna vid några tillfällen per vecka. För den aktuelle läraren handlar det om totalt 60 minuters tillsyn på två tillfällen per vecka. Måltiden ingår i arbetstiden och är kostnadsfri. Genom sin närvaro ska läraren främja en lugn situation i matsalen, vara en förebild och förebygga oordning.

När det gäller personal vid grundskola, förskola, daghem och fritidshem är måltiden för personalen skattefri om läraren, eller annan personal, har tillsynsskyldighet eller motsvarande ansvar för barn under måltiderna. Men skattefriheten omfattar enligt Skatteverket inte lärare på gymnasieskolan. Därför vill läraren i det aktuella fallet veta om fri lunch för honom är en förmån eller om det föreligger undantag från skatteplikt. Om förmånen inte är undantagen från skatteplikt vill läraren ha besked om det föreligger synnerliga skäl för justering av förmånsvärdet. Läraren anser att tolkningen och tillämpningen bör vara densamma för honom som gymnasielärare som för grundskolelärare.

Skatteverket framhåller dock att den skattefria kosten för lärare baserar sig på sedan länge tillämpad praxis, och ser ingen anledning att utvidga praxisen att även omfatta gymnasielärare. På gymnasiet ställs inte samma krav på tillsyn som inom grundskolan menar myndigheten.

Skatterättsnämnden konstaterar att fri eller subventionerad lunch är en besparing av levnadskostnader och därmed utgör en sådan förmån som avses i 11 kap.1§ första stycket i inkomstskattelagen. Nämnden skriver vidare att: ”Även om A:s närvaro antas ha en lugnande inverkan på måltidssituationen medför inte detta eller övriga omständigheter att hans måltid väsentligen förlorar sitt värde av vila och rekreation. Det föreligger därför inte skäl enligt 61 kap. 18 § IL att justera förmånsvärdet till noll kronor.”

Skatterättsnämnden var dock inte enig utan tre av ledamöterna hade uppfattningen att det finns synnerliga skäl att justera förmånsvärdet. Skillnaderna mellan högstadie- och gymnasieelever är i sammanhanget obetydligt och därför ska justering ske i samma utsträckning som om han hade varit lärare i grundskolan, anser de skiljaktiga ledamöterna.

Skatterättsnämndens förhandsbesked har överklagats.

Skatterättsnämnden 29-18/D

63.620

Under 2018 startades totalt 63.620 nya företag i Sverige, sju procent färre jämfört med 2017, då 68.112 nya företag registrerades. Därmed minskade nyföretagandet för andra året i rad. Under 2017 sjönk det med sammanlagt en procent, vilket då var den första minskningen sedan 2013, enligt statistik från Bolagsverket som Visma sammanställt.

1.500

Så mycket kostar det för ett aktiebolag som vill registrera ändrat företagsnamn hos Bolagsverket och gör det via en blankett. 1 februari i år höjde Bolagsverket avgiften för ett flertal av sina tjänster. Den som i stället vill ändra företagsnamn och gör det via e-tjänsten får betala 1.300 kronor.

73 FÖRSLAG

Så många förslag enades Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna kring i den överenskommelse som låg till grund för att Stefan Löfven (S), kunde väljas till statsminister. Förslagen rör bland annat sänkt skatt för pensionärer, sänkt skatt på arbete, slopad värnskatt och att lägsta aktiekapitalet sänks till 25.000 kronor.

Brexit och företagen

Turerna kring brexit är många och osäkerheten kring vad som kommer att hända stor. Om Storbritannien och EU inte lyckas enas kring ett utträdesavtal kommer det med största sannolikhet att bli det som beskrivs som en hård brexit. För företagare som i dag handlar med Storbritannien innebär det att man från och med Storbritanniens utträde ur EU plötsligt kommer att handla med ett land utanför EU. På Tullverkets webb finns samlad information kring vad som är bra att tänka på för företag som inte tidigare handlat med länder utanför EU.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%