Resultat nr 1 2019

Näringsförbud efter felaktiga momsuppgifter ...

Att vid nio tillfällen lämna felaktiga uppgifter om ut- och ingående moms i deklarationerna, och inte deklarera i tid kan ge näringsförbud. Det slår Högsta domstolen fast.

Du som driver företag har flera skyldigheter. Utöver att i tid betala skatter och avgifter som gäller får du självklart heller inte begå brott i verksamheten. För om du grovt åsidosätter dina skyldigheter kan du få näringsförbud. Risken att få näringsförbud gäller även om du driver verksamheten i konkurs på ett brottsligt sätt.

På Ekobrottsmyndighetens webb listas tre situationer som kan ge näringsförbud:

 1. brott
 2. skattebetalningsförsummelse
 3. konkurs

Högsta domstolen har prövat ett fall där en ställföreträdare för företaget vid nio tillfällen lämnade oriktiga uppgifter om in- och utgående moms i skattedeklarationerna. Vid det sista tillfället lämnades även deklarationen in för sent. Deklarationen kom in först efter att Skatteverket beslutat om revision. Summan som undanhållits staten uppgick till drygt 1,1 miljoner konor. Efter att Skatteverket ansökt om att bolaget skulle försättas i konkurs betalades slutligen skatt och skattetillägg in.

Högsta domstolen konstaterar att ställföreträdaren grovt åsidosatt sina skyldigheter i näringsverksamheten, även om de vid varje redovisningstillfälle undandragna beloppen inte varit påtagligt stora, och förfarandet inte kom att upprepas vid mer än nio tillfällen. Ställföreträdaren dömdes till ett treårigt näringsförbud.

Charlotta Marténg

Högsta domstolen mål nr B 4680-17

Vid näringsförbud får du inte:

 1. Driva näringsverksamhet, exempelvis företag.
 2. Vara firmatecknare i ett företag.
 3. Vara ombud för en juridisk person som driver näringsverksamhet.
 4. Sitta i ledningen för en näringsverksamhet.
 5. Ha röstmajoritet i ett aktiebolag.
 6. Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller.
 7. Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller.
 8. Vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående.

Ett näringsförbud kan gälla i tre till tio år.

... och fängelse för att ha brutit mot näringsförbudet

Under fyra månader tog kvinnan emot nio uppdrag i en närståendes verksamhet. Trots att hon hade näringsförbud. För det döms hon till fängelse.

Den som är belagd med näringsförbud får precis som ordet antyder inte bedriva näringsverksamhet. Det är heller inte tillåtet att vara bolagsman i handelsbolag, ledamot i ett aktiebolags styrelse eller teckna firma i något bolag. Dessutom är det förbjudet att arbeta i någon närståendes verksamhet.

Högsta domstolen har prövat ett fall som rör en kvinna som dömts till näringsförbud. Under fyra månader tog hon emot nio uppdrag i en närståendes verksamhet, trots detta. Domstolen konstaterar att det ligger i sakens natur att den tilltalade tidigare gjort sig skyldig till likartad brottslighet eftersom hon har näringsförbud på grund av brott. Att då bryta mot näringsförbudet och därmed överträda reglerna visar på bristande respekt för rättsväsendet menar domstolen som förlänger näringsförbudet med ett år och dömer kvinnan till två månaders fängelse.

Det är domstolen som fattar beslut om näringsförbud och det åligger Kronofogden att övervaka att den som har näringsförbud inte bryter mot detta. Om någon överträder förbudet ska Kronofogden anmäla det till allmän åklagare.

Det vanligaste är att ett näringsförbud ges i samband med att någon döms för grova ekonomiska brott. Men det kan även dömas ut till den som grovt åsidosatt sina skyldigheter och inte betalat skatt eller avgifter, eller drivit ett företag som försatts i konkurs.

För att ta reda på om någon har näringsförbud ska man i första hand vända sig till Bolagsverket som för register över näringsförbud och tillfälliga förbud. Och om du själv får näringsförbud gäller att du genast måste avveckla dina uppdrag och du får inte heller starta någon ny verksamhet.

Charlotta Marténg

Högsta domstolen mål nr B 4976-17

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%