Resultat nr 2 2019

Nyheter

200.000

Alla företag som efter 1 april i år blir leverantörer åt stat, kommun och landsting måste skicka e-fakturor enligt en ny europeisk standard. Pappersfakturor, inskannade fakturor och PDF-filer kommer inte längre att vara tillåtna. Det gäller även fakturor som sänds till de flesta kommunala och landstingsägda bolag samt en del statliga bolag.

I Sverige genomför 200.000 privata företag och organisationer offentliga affärer.

1 januari 2021

Bolagsverket har ett uppdrag från regeringen att utveckla tjänsten för digital inlämning av årsredovisningar. Nyligen publicerades en delrapport där myndigheten bland annat tittar på frågan om obligatorisk digital inlämning av årsredovisningar från aktiebolag som följer regelverken K2 och K3. Bolagsverkets bedömning är att det ska vara möjligt från räkenskapsåret som inleds 1 januari 2021.

Hälsoundersökning kan vara skattebefriad

Vissa hälsoundersökningar som arbetsgivaren betalar kan fortfarande vara befriade från skatt. Skattefriheten gäller riktade undersökningar för personer inom yrken med särskilda hälsorisker.

1 juli 2018 slopades skattefriheten för privata sjukvårdsförsäkringar. Sedan dess förmånsbeskattas privat sjukvårdsförsäkring.

Men en del hälsoundersökningar som arbetsgivaren bekostar är fortfarande befriade från skatt. Kravet är att det gäller hälsoundersökningar som krävs för yrket. Hälsoundersökningar som utförs i syfte att kontrollera det allmänna hälsotillståndet hos de anställda är däremot en skattepliktig förmån.

I slutet av februari utvecklade Skatteverket i sin rättsliga vägledning vad som gäller. Befriade från skatt är ”riktade hälsoundersökningar som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda som arbetar inom yrken som innebär en hälsorisk. Det har ingen betydelse om hälsoundersökningen sker på arbetsgivarens eller den anställdes initiativ, eller om det avser enstaka medarbetare eller en grupp av anställda”.

Däremot är hälsoundersökningar som man gör utan att det finns någon misstanke om sjukdom en skattepliktig förmån. Det gäller hälsoundersökningar för att upptäcka eventuella sjukdomar och för att man ska kunna ge patienten råd om hälsa. Det är då fråga om hälsoundersökningar som inte är kopplade till personens arbete.

I ett förtydligande skriver Skatteverket att med hälsoundersökningar menas både hälsoundersökningar och hälsokontroller.

Björn Dickson

Lika skatt vid ägarskifte

Vid generationsskifte i fåmansföretag ska skatten vara lika oavsett om företaget överlåts till en närstående eller utomstående.

Dagens regler innebär att om ett fåmansföretag säljs till en närstående kan skatten bli högre än om företaget säljs till en utomstående person. I propositionen regeringen lämnat till riksdagen föreslås att det ändras. Regeringen vill se ett undantag från bestämmelsen om så kallad samma eller likartad verksamhet. Helt i linje med den överenskommelse regeringspartierna träffade med Liberalerna och Centerpartiet i januari.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och auktoriserad skatterådgivare, välkomnar att företagare som generationsskiftar inom familjen nu får lika bra skatteregler som den som säljer företaget externt.

– Nu återstår att även ta bort den så kallade 4-procentsregeln så att ägare till små och stora fåmansföretag behandlas lika, säger han.

I propositionen föreslår regeringen ytterligare en förändring. Ändringen innebär att tillämpningsområdet för de särskilda reglerna om utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, utvidgas. Med förslaget som nu läggs ska 3:12-reglerna tillämpas även när samma eller likartad verksamhet bedrivs i ett indirekt ägt företag.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 juli 2019.

Charlotta Marténg

Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag prop 2018/19:54

Läs mer på tidningenresultat.se

25 %

När årets deklaration hade varit öppen i tio dagar hade redan två av åtta miljoner personer deklarerat. Om du inte redan har lämnat in din deklaration kan du fortfarande ta del av Resultats deklarationstips på webben.

www.tidningenresultat.se

13 filmer om bokföring

Är du ny företagare och vill lära dig grunden i bokföring? Bokföringsnämnden har tagit fram 13 filmer som utgår från handledningen Att föra bok. Där finns råd och tips kring hur en välskött bokföring bör se ut, hur en verifikation ska se ut och ordnas, grunderna i den löpande bokföringen, årsbokslut, årsredovisning och mycket mer.

Filmerna finns på www.bfn.se

Så påverkas du när uppgifter sekretessbeläggs hos skatteverket

Uppgifter som saldo och in- och utbetalningar på skattekontot omfattas nu av sekretess. Ska uppgifterna delas med tredje part måste du ge i uppdrag åt Skatteverket att förmedla skattekontohistoriken.

Skatteverket har gjort en fördjupad analys av offentlighet och sekretess i beskattningsdatabasen då myndigheten strävar efter att kunna lämna ut mer uppgifter digitalt. Resultatet av analysen blev i stället att många av uppgifterna som tidigare varit offentliga enligt Skatteverket från och med 6 mars omfattas av sekretess. Exempel på sådana uppgifter är saldo, samt in- och utbetalningar på skattekontot.

– Lagens syfte är att värna om integritet för personliga och ekonomiska förhållanden. Nu när vi har gjort en fördjupad analys som lett till en ny tolkning så behöver vi ta konsekvensen av det. Jag har stor förståelse för det besvär som det nya ställningstagandet orsakar hos många som använder uppgifterna. Många uppgifter, exempelvis beslut, är fortfarande offentliga, men det innebär förstås en omställning nu när vi ändrar vår syn på sekretessen, säger Gunnar Svensson, rättslig expert på Skatteverket.

Alla uppgifter på skattekontot kan fortfarande lämnas ut till den som äger eller har behörighet till skattekontot, efter legitimering. Uppgifterna kan också skickas hem till folkbokföringsadressen. Den som har behörighet till ett skattekonto kan också uppdra åt Skatteverket att förmedla skattekontohistorik till en tredje part. Det görs i e-tjänsten Skattekonto på skatteverket.se.

– Vi hoppas att detta ska komma till god nytta för företag som behöver lämna utdrag till andra. Det finns också möjlighet att utse ombud, som på det sättet får åtkomst till uppgifterna. Om den som ska ha uppgifterna har en digital brevlåda för myndighetspost får de dessutom uppdraget digitalt, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den som vill ta reda på om ett företag har en skuld, till exempel i samband med en upphandling, måste numera vända sig till Kronofogden i stället för Skatteverket.

Charlotta Marténg

Skatteverkets ställningstagande dnr 202 116090-19/111

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%