Resultat nr 2 2019

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Cykel eller friskvård?

Kan vi ge en av våra anställda bidrag till en cykel i stället för det friskvårdsbidrag vi normalt ger?

Tyvärr inte. För att träningsutrustning ska vara skattefri ska det enligt Skatteverket vara fråga om utrustning av enklare slag. T-shirts och träningsoveraller som är försedda med arbetsgivarens reklamtryck är exempel på en sådan typ av utrustning. Även särskilda träningsskor av enklare slag kan vara skattefri förmån förutsatt att förmånen har ett mindre värde för den anställde. Om arbetsgivaren ger bidrag till en cykel är detta alltså en skattepliktig förmån, även om värdet understiger den summa som accepteras som bidrag för fri motion.

// PÖ

Måste vi ha aktieägaravtal? Vi är ju sams!

Vi är tre kompanjoner som tillsammans startat ett aktiebolag. Vi har ganska höga uppstartskostnader redan som det är och nu har vi fått uppmaningen att låta skriva ett aktieägaravtal oss emellan. Vår revisor säger också att det behövs advokathjälp, är det nödvändigt? Vi är ju helt överens om hur vi skall driva bolaget. Vad anser ni? Kan vi vänta ett par år så är förhoppningsvis ekonomin bättre i bolaget.

Det är nu när ni alla tre är överens som det är enklast att komma överens om villkoren i avtalet, inte när en situation väl uppkommit och man kanske har olika uppfattning. I aktieägaravtalet ska ni bland annat komma överens om vilka frågor som fordrar att ni alla tre är överens för att beslut ska fattas till exempel investeringar över ett visst belopp. Exempel på andra punkter är: vad ska gälla om någon av er vill sälja sin andel, vad ska gälla om någon av er blir långvarigt sjuk eller avlider, vad ska gälla om någon av er blir på obestånd privat, vad ska gälla kring utdelning eller om det måste tillskjutas mer kapital till bolaget? Mitt råd är att ni alla tre pratar er samman kring alla situationer som kan tänkas uppkomma (och dokumenterar detta). Därefter tar ni med er dokumentationen till en advokat och tillsammans med denne upprättar ett juridiskt bindande avtal. Advokaten kommer förmodligen att peka på en del situationer som ni inte tänkt på också. Kostnaden för avtalet är i regel blygsam i förhållande till de problem som kan uppstå om ni saknar avtalet då något inträffar.

// JK

Får man avsluta vikariat i förtid?

Vi har anställt en vikarie för en av våra föräldralediga. Den föräldralediga önskar nu komma tillbaka ett halvår tidigare än beräknat då hennes man blivit arbetslös. Kan vi avsluta vikariens anställning i förtid? Vi har varken råd eller tillräckligt med arbete för att ha både vikarien och den föräldralediga i tjänst.

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning. Huvudregeln för vikariat är att det endast får ingås med anknytning till ersättande av en viss tjänst och att tjänsten ska löpa till dess att den som vikarien ersätter kommer tillbaka till arbetet. I anställningsavtalet kan det stå: Anställd såsom vikarie för X under dennes föräldraledighet fr.o.m. den [ ] till dess den föräldraledige återgår i tjänst dock längst t.o.m. den [ ].

Vikariatet upphör således när den ordinarie arbetstagaren kommer tillbaka till arbetet, även om det sker tidigare än planerat. En anställd har rätt att avbryta sin föräldraledighet tidigare än planerat och arbetsgivaren har inte rätt att neka personen i fråga om att återgå i förtid. Vad arbetsgivaren däremot kan göra är att skjuta upp den föräldralediges återgång i arbetet i en månad från det att arbetsgivaren fått underrättelsen om att den anställde vill återgå i förtid.

// AL

Är vi skattskyldiga i Sverige?

Min make och jag är utflyttade från Sverige sedan några år. Den eviga frågan bland många av oss utlandssvenskar är i vilken utsträckning vi kan besöka Sverige utan att anses skattskyldiga även där?

Senaste budet är, kortfattat, ett avgörande från Skatterättsnämnden, vilket kommer att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen, HFD. Enligt detta medför inte en sammanhängande vistelse på fyra månader under sommaren och ytterligare tre veckor under resten av året en stadigvarande vistelse här som ger skattskyldighet i Sverige.

Tidigare har HFD uttalat dels att tre månaders sammanhängande vistelse och ytterligare oregelbundna besök på max 30 dagar inte medför stadigvarande vistelse och dels att fem månaders stadigvarande vistelse i Sverige, oaktat fler besök, däremot ger stadigvarande vistelse. Nu flyttas alltså ”positionerna” fram om förhandsbeskedet står sig. Rådet är att löpande ha kontakt med en skattekonsult som är väl insatt i dessa frågor och att ha lite marginal i frågan.

// HPL

Får jag använda aktiekapitalet?

Måste jag spara aktiekapitalet på bankkontot eller kan jag använda dem i verksamheten?

Du kan använda aktiekapitalet till att köpa tillgångar som behövs i företaget och kommer att finnas kvar under en längre tid. Om du använder pengarna till annat bör du vara medveten om att när mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet är förbrukat gäller särskilda regler. Du riskerar att bli personligt ansvarig för bolagets skulder och bli tvingad att likvidera bolaget.

// PÖ

Hans Peter Larsson (HPL) Auktoriserad skatterådgivare FAR.

Anneli Lönnborg (AL) Advokat och arbetsrättsexpert.

Jan Kjäll (JK) Senior Advisor, fd. auktoriserad revisor.

Petra Örjegren (PÖ) Auktoriserad redovisningskonsult.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%