Innehåll

Resultat nr 3 2019

Nya regler för vouchers – så redovisar du momsen

Enfunktionsvoucher eller flerfunktionsvoucher? Det spelar roll när det handlar om redovisningen.

Det har införts nya regler kring redovisning av vouchers. Britt Inger Andersson, auktoriserad redovisningskonsult via FAR på Revideco i Skellefteå, svarar på vad som gäller.

Vad är en voucher?

– En voucher är ett värdebevis, exempelvis ett presentkort eller matkupong, som du kan använda som ett betalmedel för en vara eller tjänst. Det framgår av vouchern vem som är säljare och vilka varor eller tjänster man kan nyttja vouchern mot. Den kan vara antingen i pappersform eller elektronisk.

Varför kommer det nya momsregler för värdebevis – eller vouchers, som de heter i lagen?

– Tidigare har det saknats regler för vouchers inom EU:s momsdirektiv. För att se till att momsbeskattningen inom EU blir enhetlig har man nu infört EU-gemensamma momsregler för vouchers. Momslagen har ändrats och de nya reglerna tillämpas på vouchers som ställs ut från och med 1 januari 2019.

Vad är det för nya definitioner som gäller?

– Enfunktionsvoucher definieras som ett värdebevis som visar att betalning gjorts för en kommande vara eller tjänst. Och redan när den ställs ut är beskattningsland och momssats känt. Moms och beskattningsunderlag redovisas direkt när vouchern överlåts.

– Alla andra värdebevis som inte är en enfunktionsvoucher definieras som en flerfunktionsvoucher. För en flerfunktionsvoucher redovisas moms och beskattningsunderlag först när vouchern byts ut mot en vara eller tjänst.

Vad är det för skillnad på en enfunktionsvoucher och en flerfunktionsvoucher?

– När du köper en enfunktionsvoucher är det redan vid köpet känt vilket beskattningsunderlag och vilken moms som ska erläggas för varan eller tjänsten. Det är även känt i vilket land som den kan utnyttjas.

– Exempelvis kan det vara matkuponger på en restaurang eller ett presentkort hos en butik som endast säljer varor med en momssats.

– När du köper en flerfunktionsvoucher är det inte känt vilken momssats som varan eller tjänsten du kommer att köpa har eller i vilket land den kommer att utnyttjas.

Påverkas redovisningen av momsen om det är en enfunktionsvoucher eller en flerfunktionsvoucher?

– Ja. För en enfunktionsvoucher redovisas momsen direkt och en flerfunktionsvoucher först vid det tillfälle när det löses in – byts mot en vara eller tjänst.

Hur ska det företag som även säljer varorna eller tjänsterna redovisa försäljningen av den utställda enfunktionsvouchern?

– Skattskyldigheten för moms inträder vid försäljningstillfället av enfunktionsvouchers. Därför ska beskattningsunderlag och moms redovisas till Skatteverket samma period som försäljningen av vouchern skett. Samtidigt har bolaget kvar en skuld till innehavaren av vouchern.

Hur ska samma företag redovisa försäljningen av de varor och tjänster som enfunktionsvouchern används som betalningsmedel för?

– Enligt god redovisningssed ska intäkten i bokföringen inte tas förrän i den period man sålt varan eller utfört tjänsten. Detta innebär att man momsmässigt redovisar beskattningsunderlaget och momsen när vouchern ställs ut, men redovisningsmässigt ska intäkten bokföras först när man levererar varan eller tjänsten i utbyte mot vouchern.

Vilken är den största skillnaden mot tidigare?

– Tidigare har det varit otydliga regler kring momsbeskattning av vouchers. Och inom EU-länderna har beskattningen inte varit enhetlig. Den huvudsakliga skillnaden mot tidigare regler är att momssatsen styr om vouchern bedöms som enfunktions- eller flerfunktionsvoucher.

– Förut ansågs det vara en flerfunktionsvoucher som du vid köptillfället inte identifierat vilken vara eller tjänst som den skulle lösas in mot oavsett momssats.

Vilka branscher/företag berörs av den här förändringen?

– Alla företag som säljer vouchers, men främst detaljhandeln, restaurang- och servicebranscher. Och de företag som endast har en momssats på allt som säljs av varor och tjänster.

Hur påverkar det här mig när jag jobbar med företagets redovisning?

– Det innebär att du måste ta reda på vilken typ av voucher som företaget säljer, för att redovisningen av momsen ska ske i rätt period.

Vad händer om vouchern säljs men aldrig används? Spelar det någon roll för redovisningen av momsen?

– När en enfunktionsvoucher förfaller så tillfaller nettot bolaget. Exempelvis en enfunktionsvoucher på 1.000 kr – där momsen (25 procent) har redovisats till Skatteverket vid försäljningen av vouchern– där blir kvarstående skuld på 800 kr en intäkt i bolaget.

– Om det är en flerfunktionsvoucher på samma belopp, så kommer hela beloppet, 1.000 kr att tillfalla bolaget som intäkt. Och bolaget behöver inte redovisa in momsen, då man bedömer att ingen momspliktig omsättning har skett.

Är det skillnad om man säljer egna presentkort eller om man är förmedlare?

– Ja – det är skillnad. Om du säljer andras presentkort så uppstår ingen momspliktig omsättning vid försäljningen av presentkortet. Skattskyldighet för moms uppstår hos utställaren om det är en enfunktionsvoucher och hos den butik som lämnar ut en vara eller tjänst i utbyte mot en flerfunktionsvoucher.

– Det sker en avräkning mot det andra företaget – för sålda och inlösta presentkort. Och får du som förmedlare en administrativ ersättning eller provision på hanteringen av andras presentkort så är den ersättningen momspliktig omsättning i din verksamhet.

– Säljer du egna presentkort som är enfunktionsvouchers så uppstår skattepliktig omsättning vid försäljningen av presentkortet. Och säljer du flerfunktionsvouchers så uppstår skatteplikten först när presentkortet löses in mot en vara eller tjänst.

Charlotta Marténg

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%