Resultat nr 3 2019

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Ställ din fråga på experterna@far.se.

Semester under uppsägningstid – vad gäller?

Vi har en anställd som sagt upp sig och önskar ta ut all sparad semester under uppsägningstiden. Måste vi godkänna detta?

En anställd som sagt upp sig har alltid rätt att ta ut sin semesterledighet under uppsägningstiden om semesterledigheten redan är beviljad. Det vill säga om ni har beviljat ansökan om semesterledighet innan den anställde sade upp sig. Om semestern däremot inte redan är beviljad, kan den anställde normalt inte få ut sin sparade semester under uppsägningstiden, om inte ni som arbetsgivare går med på det. Det finns dock en skyddsregel i semesterlagen som ger rätt till minst fyra veckor sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Skulle uppsägningstiden omfatta hela den perioden, har den anställde rätt att vara ledig minst fyra veckor i följd.

// AL

Får vi kalla in semesterledig vid sjukdom?

Vi är ett IT-företag med endast tolv anställda. Semestern förläggs utifrån att det alltid ska vara minst fem på plats. Detta i enlighet med för oss vår viktigaste kunds ramavtal. Om någon av de som inte är på semester blir sjuk har vi då rätt att kalla in någon av våra medarbetare som är på semester?

Som arbetsgivare har man rätt att beordra sina anställda att avbryta sin semester för att komma in och arbeta. Som förutsättning för ett sådant beordrande gäller att synnerliga skäl föreligger, det betyder att arbetsgivaren måste ha tungt vägande skäl för beordrandet att avbryta semestern. Exempel på tungt vägande skäl är om det skulle inträffa något oförutsett som hela företaget står och faller med, som till exempel att ni skulle förlora ramavtalet med er viktigaste kund och det inte går att hitta någon extern ersättare.

// AL

Leasingbilar och moms

Kan jag dra momsen på kostnaden för min leasingbil?

Först måste du ta reda på om det räknas som du har köpt eller hyrt bilen. Grundregeln är att du hyr bilen om din leasinggivare inte överlåter ägandet, det vill säga de ekonomiska rättigheterna och skyldigheterna till dig. Om du däremot är ansvarig att hitta köpare när avtalet går ut räknas det oftast som ett köp. I det fall leasingavtalet räknas som hyra har du rätt att dra 50 procent av momsbeloppet. Dock förutsätter avdraget att bilen körs minst 100 mil per år i din verksamhet och att verksamheten är momspliktig.

// PÖ

Vad påverkar soliditeten?

Min bank talar om att bolagets soliditet måste förbättras. Utöver att vinsten ska vara bra, vad finns det mer som påverkar?

Soliditeten är andelen eget kapital av balansomslutningen. Med detta menas att om det sammanlagda bokförda värdet av alla tillgångar i bolaget är 100 och det sammanlagda bokförda värdet av alla skulder och reserveringar är 80 så är soliditeten 20 och i det här fallet 20 procent. Om man kan minska balansomslutningen utan att något annat ändras så stiger alltså soliditeten. Exempelvis så ska man ur soliditetssynpunkt inte ha årsbokslut när lagret är som störst om lagret finansieras genom lån/checkkredit. Soliditeten påverkas också negativt om man köper en bil på avbetalning i stället för att leasa densamma.

// JK

Årsredovisning digitalt och på papper?

Jag tänker skicka in min årsredovisning digitalt till Bolagsverket, måste jag spara något original på papper då?

När du skickar in din årsredovisning till Bolagsverket skriver du bara under fastställelseintyget digitalt. För att följa årsredovisningslagen behöver även årsredovisningen vara underskriven av företagets styrelse och eventuell vd. Du kan välja att skriva ut originalet och skriva under det precis som vanligt eller så kan du använda någon tjänst som erbjuder godkända digitala underskrifter och låta styrelsen skriva under digitalt. Då är originalet digitalt, och kan sparas digital, och du slipper skriva ut något papper. Årsredovisningen räknas som räkenskapsmaterial och skall därför sparas i sju år, så se till att lagra den på en säker lagringsplats.

// PÖ

Skatteförändringar 1 juli

Vilka är de viktigaste skatteförändringarna?

Jag skulle säga att följande är de viktigaste:

  1. Sänkt bensinskatt med 16 öre per liter inklusive moms.
  2. Skattereduktionen för gåvor återinförs enligt tidigare regelverk. Det ger en skattereduktion på 25 procent på penninggåvor till ideell verksamhet. Varje gåva måste uppgå till minst 250 kronor och den totala summan under året till minst 2.000 kronor.
  3. Höjt tak i RUT-avdraget för personer under 65 år från 25.000 till 50.000 kronor.
  4. Den särskilda löneskatten på 6,15 procent för personer över 65 år avskaffas.

@@Generationsskiften i fåmansföretag underlättas. Samma skatteregler ska gälla om företaget stannar i familjen jämfört med när det säljs till utomstående.

// HPL

Skattemål och ombudskostnader

Ersättning för ombudskostnader i skattemål är en viktig rättssäkerhetsfråga. Vad gäller? Det verkar snålt och även svårt att få full ersättning?

Det stämmer tyvärr! FAR har drivit frågan hårt. I maj meddelade Högsta förvaltningsdomstolen dom i ett mål angående rätt till ersättning. Domstolen klarlägger följande: Ersättning ska medges utifrån skälig tidsåtgång och skälig timkostnad. Rättshjälpstaxan ska inte vara styrande som utgångspunkt utan ersättningen kan överstiga denna nivå. Detta är nytt i förhållande till Skatteverkets och domstolarnas tidigare syn. Nyckeln till full ersättning är en tydlig kostnadsspecifikation.

// HPL

Hans Peter Larsson (HPL) Auktoriserad skatterådgivare FAR.

Anneli Lönnborg (AL) Advokat och arbetsrättsexpert.

Jan Kjäll (JK) Senior Advisor, fd. auktoriserad revisor.

Petra Örjegren (PÖ) Auktoriserad redovisningskonsult.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%