Innehåll

Resultat nr 5 2019

Skatterevision – Hör av dig till din rådgivare tidigt

Du får ett brev där Skatteverket meddelar att myndigheten ska genomföra en skatterevision på ditt företag. Enligt lag är du skyldig att förbereda dig på bästa sätt.

De senaste tre åren har Skatteverkets revisioner hos företag uppgått till cirka 2 500–3 100 per år. Vilka branscher eller områden som punktmarkeras brukar presenteras i början av året. I februari i år meddelade exempelvis myndigheten att byggsektorn, bilverkstäder, restauranger och skönhetsbranschen skulle granskas särskilt noga. Men, ingen bransch är ”säker”.

– Skatteverket riktar kontroller mot områden där vi tror att det pågår allvarligt och förtroendeskadligt fusk. Och vi försöker att inte vara förutsägbara, säger Annette Dahlberg, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Från myndighetens håll vill man visa att systemet fungerar, att företag verkar under lika villkor och att fusk stoppas.

– Det förekommer ofta fel. Vi har en kontroll som är framåtsyftande också. Vi vill ju hjälpa så att det blir rätt framöver, säger Annette Dahlberg.

Ett sätt att förbereda sig är genom att göra egna avstämningar för att undvika felbokföring, även om inte Skatteverket annonserar att de är på väg. Ett annat sätt är att ha ordning och reda på räkenskaper och underlag. Och att vara behjälplig när skatterevisorn väl är på plats.

Kristofer Block är auktoriserad revisor på Block Revisionsbyrå och specialiserad på revision i små och medelstora företag.

– Det första du ska göra är att utse en kontaktperson som ansvarar för kontakten gentemot Skatteverket. Du ska också höra av dig till din revisor eller rådgivare tidigt, redan innan du har skickat in svaren till Skatteverket. Företagets trovärdighet blir skadat och utfallet på skatterevisionen kan bli sämre om företaget först ger ett svar, för att sedan ge motstridiga uppgifter när rådgivaren kommer in och ger en tydligare och bättre bild, råder Kristofer Block.

– Och – detta är ytterst viktigt – se till att all korrespondens är skriftlig, tillägger han.

Beroende på storlek på företaget och omfattningen av det underlag skatterevisorn behöver gå igenom, kan revisionen pågå i allt från en dag till ett par veckor.

När granskningen är klar hålls en slutgenomgång som oftast sker muntligen, antingen via besök eller telefon. Då går revisorn igenom beskattningsändringar som hen kommer att föreslå. Du som företagare kan då komplettera med uppgifter om du anser att något saknas.

– Hela syftet med revisionen är att företagarens skatt ska bli rätt. De erfarenheter vi gör när vi är ute på kontrollverksamheten kan vara fog för att vi ska föreslå lagändringar, säger Annette Dahlberg.

Hos vem gör Skatteverket revision?

Exempelvis:

 1. Näringsidkare, det vill saga alla som bedriver yrkesmassig verksamhet.
 2. Aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska foreningar, oavsett om de bedriver näringsverksamhet eller inte.
 3. Den som anmält sig for momsregistrering eller for registrering som arbetsgivare.
 4. Ombud for utlandska företagare som ar skattskyldiga enligt mervärdesskattelagen.
 5. Alla som har ansökt om F-skatt.
 6. Övriga som ar eller kan antas vara bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.
 7. Källa: Skatteverket

Vilka uppgifter granskas vid en skatterevision?

Exempelvis:

 1. Räkenskaper och andra handlingar som ligger till grund för ditt företags inkomstdeklaration.
 2. Kontrolluppgifter du lämnat för dina anställda.
 3. Vad du betalat i moms, arbetsgivaravgifter, skatt, F-skatt eller punktskatter.
 4. Uppgifter du lämnat i registreringsanmälan.
 5. Uppgifter från en tid när du inte var skyldig att deklarera din näringsverksamhet.
 6. Utöver att granska räkenskaperna kan revisorn även: inventera kassor, granska lager, maskiner och inventarier, besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamheten, ta prover på varor som används, säljs eller erbjuds på något annat sätt i verksamheten, prova kassaapparater, särskilda räkneapparater, mätapparater och annan teknisk utrustning.
 7. Källa: Skatteverket

Här görs revisionen:

Det vanligaste är att revisionen görs i verksamhetslokalerna, om du går med på det. Om du inte går med på det kan den ibland behöva göras där ändå, men då måste förvaltningsdomstolen först besluta om det.

Revisionen ska alltid göras i verksamhetens lokaler om:

 1. Du begär det.
 2. Den inte går att göra någon annanstans utan stora svårigheter.
 3. Källa: Skatteverket

Enligt lag är du skyldig att förbereda enligt följande

 1. Ta fram alla handlingar som du och revisorn kommit fram till att du ska ta fram. Om revisionen ska göras någon annanstans än i dina verksamhetslokaler måste du i förväg lämna över alla handlingar som ska granskas till revisorn. Revisorn ska också lämna ett kvitto på handlingarna till dig.
 2. Lämna tillträde till verksamhetslokalerna för inventering, besiktning, granskning eller provtagning, även om inte den övriga revisionen ska utföras där.
 3. Se till att revisorn vid behov kan använda företagets datasystem, eller så lämnar du en kopia på informationen till revisorn, till exempel i form av ett usb-minne. Revisorn ska då kunna kontrollera att den kopierade informationen stämmer med den som finns i systemet.
 4. Ordna en arbetsplats åt revisorn, om ni kommit överens om det.
 5. Var tillgänglig under revisionen för att hjälpa till vid behov.
 6. Källa: Skatteverket

Undantag:

Om du vill att en viss handling inte ska vara med vid en revision kan du begära att den undantas från kontroll. Det gör du genom att skriva till förvaltningsrätten och samtidigt lämna in handlingen dit. Om du redan har lämnat handlingen till Skatteverket kommer Skatteverket att lämna den till förvaltningsrätten i ett slutet kuvert.

Förvaltningsrätten tar sedan ställning till om din begäran ska accepteras eller inte. Du kan också begära att rätten tar ställning till frågan om undantag utan att granska handlingen. Källa: Skatteverket

Sofia Hadjipetri Glantz

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%