Innehåll

Resultat nr 6 2019

Experterna svarar

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Mejla din fråga till experterna@far.se.

Allt oftare hör man talas om SIE-filer. Men vad är det egentligen?

En SIE-fil är en datafil. SIE-formatet är en standard som tagits fram av svenska SIE-Gruppen som är en intresseförening av framförallt svenska programvarutillverkare. Syftet med SIE är att det ska vara lätt att flytta ekonomisk information mellan olika datorprogram, till exempel vid byte av ekonomisystem eller som exempel när en redovisningskonsult, revisor eller myndighet vill ha information.

De flesta svenska ekonomiprogrammen erbjuder en SIE-exportfunktion. Om ni ska byta ekonomisystem, och då särskilt till ett utländskt sådant, var noga med att funktionen finns då den annars kan kosta mycket att köpa till.

Filen som exporteras är textbaserad och innehåller lite olika information beroende på vilken typ av SIE som exporteras. SIE-typerna är märkta 1–4 där typ 4 (SIE4) innehåller mest information, till exempel alla verifikationer.

Svar: Kim Lavin

Vi ska anställa en vikarie under 1 ½ år då en av våra ordinarie säljare ska gå på föräldraledighet. 1 ½ år känns som väldigt lång tid, vi undrar därför om vi har rätt att börja den tidsbegränsade anställningen med en provanställning?

En provanställning är en form av en tidsbegränsad anställning. Redan av lagtexten framgår att sådan tidsbegränsad anställning endast får träffas då syftet är att anställningens ska övergå i en tillsvidareanställning. Av 6 § LAS framgår nämligen att: ”vill inte arbetsgivaren eller arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter det att prövotiden har löpt ut, ska besked om detta lämnas till motparten senast vid prövotidens utgång. Görs inte detta, övergår provanställningen i en tillsvidareanställning”.

Att provanställning endast får träffas vid avtal om tillsvidareanställning stämmer också överens med huvudregeln i LAS: att en anställning gäller tills vidare. Syftet med provanställningen är att det inte ska krävas saklig grund för att kunna säga upp anställningen om det redan på tidigt stadium visar sig att det inte fungerar. Ett vikariat, till skillnad från en tillsvidareanställning, upphör vid den tidsbegränsade anställningens slut. Lagstiftaren har, utifrån att det finns ett förutbestämt datum då anställningen upphör, inte ansett det vara befogat att arbetsgivaren under sådana förhållanden även ska ha rätt att avtala om provanställning. Detta skulle skapa otrygghet för arbetstagaren. Dock kan i kollektivavtal finnas förutsättningar för att avtala om provanställning även vid visstidsanställningar, det vill säga tidsbegränsade anställningar.

Svar: Anneli Lönnborg

Min revisor nämnde häromdagen ett nytt intressant rättsfall om preferensaktier i fåmansbolag. Utdelning på dessa skulle beskattas som lön. Jag förstår inte!

Domen din revisor pratade om är Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, avgörande 494-19. Omständigheterna var många, men inte helt ovanliga. Kort kan man säga att ”en gruppbonus genom preferensaktier” beskattades som lön, som jag uppfattar frågan.

I fåmansaktiebolaget fanns en så kallad utomstående ägare som gjorde att preferensaktier de anställda köpt till marknadsvärde inte var kvalificerade. Preferensaktierna ”kopplades” sedan till resultatet i den verksamhetsgren i vilken den anställde och teamet arbetade. Av överskottet från den verksamhetsgrenen i bolaget tillföll en viss andel teamet, vilken betalades ut genom utdelning på preferensaktier i bolaget.

Skatterättsnämnden ansåg att utdelningen skulle beskattas som inkomst av kapital, men Skatteverket överklagade. HFD ändrade beslutet och gjorde en så kallad genomsyn och menade att ”då det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier så bör utdelningen ses som ersättning för arbetsprestation.” Genomsyn är mycket ovanligt i Sverige, men här gjorde domstolen det. Det gäller alltså att läsa domen noga och i dessa situationer ha ”god marginal”. En Auktoriserad Skatterådgivare FAR måste absolut konsulteras i dessa lägen.

Svar: Hans Peter Larsson

Jag tycker att min personal är viktig och betalar därför ut ett högre belopp för friskvård än den satta gränsen på 5 000 kronor. Hur ska jag hantera överskjutande del?

Tidigare har du som arbetsgivare haft möjligheten att betala ut ett högre belopp och sedan förmånsbeskatta den överskjutande delen. Nu har Skatteverket fattat ett nytt ställningstagande som innebär att du nu måste förmånsbeskatta dina anställda för hela friskvårdsbeloppet om du som arbetsgivare väljer att ge dina anställda ett friskvårdsbidrag som överstiger 5 000 kronor. Detta ställningstagande gäller från 9 september 2019, så löner efter detta datum måste korrigeras utifrån de nya förutsättningarna.

Svar: Petra Örjegren

Måste jag alltid erbjuda 30 dagars betaltid för mina kunder?

Nej, det finns ingen lag som bestämmer hur ditt företags betalningsvillkor ska se ut. Företag har rätten att välja sina egna betalningsvillkor och dina kunder godkänner dem när de väljer att sluta avtal med dig. Du ska därför alltid se till att vara tydlig i dina avtal/köpevillkor om vilka betalningsvillkor som gäller, även vad gäller dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och eventuella inkassoavgifter.

Svar: Petra Örjegren

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skattekonsult FAR

Anneli Lönnborg, Advokat och arbetsrättsexpert

Kim Lavin, Auktoriserad revisor

Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%