Innehåll

Resultat nr 6 2019

Sikta mot AEO-status

Att ha en tydlig målbild kan löna sig. För företag som exporterar till de största marknaderna är det en klar fördel att vara en så kallad ”trusted trader”.

Utmaningarna för företag som ska ställa om från analog tullhantering till digitalisering av dataflöden, något som EUs tullkodex kräver, är många. Svenska företag som avsätter resurser och bygger upp en egen tullkompetens och god egenkontroll har allt att vinna. Utöver besparingar och optimering av flöden är det också en konkurrensfördel att kunna visa andra aktörer att företaget har rätt kompetens.

En målbild kan vara att satsa på EUs gemensamma tillstånd AEO, Authorised Economic Operator, eller godkänd ekonomisk aktör som det benämns på svenska.

– För att få AEO-status krävs att man har en hög kompetens som möjliggör att man gör rätt. Statusen gäller inte bara inom EU utan stöds av de största marknaderna som USA, Brasilien och Kina. Vi märker att AEO-status efterfrågas i allt högre grad, framför allt ger det en fördel för företag som exporterar till de största marknaderna, de anses vara ”trusted trader”, säger Ulrika Badenfelt, tullspecialist på KPMG.

På Tullverkets webb står att statusen som AEO innebär en stämpel för god kvalitet och säkerhet för företag och dess handelspartner. Företag med AEO-status får bland annat en enklare tillståndshantering, löper mindre risk att varorna till och från EU blir utsatta för kontroll samt säkerställer en god kvalitet och intern kontroll genom att se över rutiner, flöden och system.

– Kravet att få tullfrågorna rätt från början är en del av en större global trend. Nedskrivna rutiner ska nu kompletteras med digitaliserad och automatisk kontroll av data. Därutöver måste företagen kunna påvisa att rutinerna även efterföljs i praktiken. Allt detta ställer krav på ökad internrevision och internkontroll. Här kan revisions- och rådgivningsbranschen hjälpa till med att införa och validera rutiner och processer för kvalitetssäkring av data, säger Ulrika Badenfelt.

Charlotta Marténg

Frågor som företagsledningen måste kunna besvara

  1. Vet ni vilka effekter dagens tullregler kan få?
  2. Har ni vidtagit de åtgärder som krävs enligt den skärpta tullagstiftningen?
  3. Har företaget en nedskriven tullpolicy?
  4. Har företaget en nedskriven ansvarsdelegering för tullfrågor?
  5. Har företaget dokumenterade tullrutiner som säkerställer att klassificering, tullvärde och ursprung hanteras rätt?
  6. Har företaget tillstånd hos Tullverket?
  7. Har företaget kontroll på hur mycket som betalas i tull och för vilka varor?
  8. Känner du till att du som importör är ansvarig för tulldeklarationen även om ett tullombud anlitas?
  9. Utför företaget egenkontroll och uppföljning av utförda tulldeklarationer?

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%