Innehåll

Resultat nr 1 2020

Karenstid – så funkar det

Du vill sätta ditt bolag i karens men ändå arbeta kvar. Vad gäller? I andra och sista delen i artikelserien om fåmansbolag går Stefan Asklöf, skatteexpert PwC, igenom de vanligaste frågorna.

I Resultat nr 6/2019 skrev vi om effekterna av de nya skattereglerna vid generationsskifte. De nya reglerna har egentligen inte påverkat vad man får och inte får göra under karenstiden om man vill sälja de egna aktierna med en beskattning på 25 procent.

– Lagstiftningen som började gälla 1 juli 2019 påverkar endast vilka personer som anses ”smittas” enligt reglerna om samma och likartad verksamhet, säger Stefan Asklöf, som är Auktoriserad Skatterådgivare FAR och arbetar på PwC.

För att lägga sitt bolag i karens krävs ingen registrering hos myndigheter men kom ihåg att handlingsfriheten under karenstiden är väldigt begränsad. En delägare behöver inte vara helt inaktiv men det är å andra sidan inte heller okej att vara verksam i betydande omfattning. Så det gäller att ha koll på begreppen. Var också noga med att det i årsredovisningen är tydligt att bolaget saknar inkomst av näringsverksamhet, utan bara bedriver till exempel kapitalförvaltning.

– Ägaren får inte vara verksam i sitt fåmansaktiebolag under karenstiden. Ägaren kan inte heller vara verksam i betydande omfattning i något annat fåmansaktiebolag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Om ägaren är verksam förblir aktierna kvalificerade utan att någon karenstid börjar löpa, säger Stefan Asklöf.

Han berättar att det av rättspraxis även framgår att ett eventuellt nystartat bolag inte behöver vara verksamt i samma bransch för att påverka verksamhetsgraden i ägarens karensbolag. Avgörande är i stället om kompetens eller pengar förs över från verksamhetsbolaget till kapitalbolaget för att det ska anses röra sig om samma eller likartad verksamhet.

– Begreppet ”samma och likartad verksamhet” i lagen har således mycket lite att göra med den språkliga innebörden av begreppet, uppger Stefan Asklöf.

Reglerna om samma och likartad verksamhet gäller för ägare till aktiebolag som innehar kvalificerade aktier. Det är därför inget som hindrar att ägaren driver en identisk eller likartad verksamhet i en enskild firma under karenstiden. Det är således möjligt att driva en enskild näringsverksamhet med samma eller likartad verksamhet utan att den smittar aktiebolaget.

Skulle ägaren till de kvalificerade aktierna däremot vilja ge bort en del eller hela sitt innehav i gåva så träder mottagaren i givarens ställe enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Detta gäller både beträffande aktiernas ingångsvärden och det sparade gränsbeloppet.

– Detsamma gäller i samband med arv av aktierna. Enligt vår uppfattning kan det därför vara en god idé att låta barnen ärva aktier i ett fåmansaktiebolag, i stället för att för att den äldre generationen först själva skattar av tillgångarna och sedan genom gåva skänker bort likvida medel. Arvingarna träder in i överlåtarens ställe och kan själva ta ut utdelning i den takt de önskar. Detta är dock en fråga där ägaren bör kontakta sin auktoriserade skatterådgivare innan några beslut fattas, säger Stefan Asklöf.

Reglerna om i vilken utsträckning man anses vara verksam kan även bli tillämpliga på en delägare som inte är anställd i företaget, om dennes arbetsinsats för företaget har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Även arbetsinsatser som utförs i företaget genom ett annat företag som ägs av andelsägaren beaktas när man bedömer om andelsägaren är verksam i betydande.

En vanlig fråga Stefan Asklöf får i sammanhanget är om ägaren kan förvalta värdepapper under karenstiden. Då det ofta finns kapital i företaget är det naturligt att ägaren vill förränta kapitalet genom att bedriva kapitalförvaltning. Det som är viktigt att tänka på i ett sådant fall är hur omfattande man kan göra detta utan att anses ha betydelse för vinstgenereringen.

– Tidigare ställdes krav på så kallad diskretionär förvaltning, där en förvaltare fattar vissa placeringsbeslut. Enligt senare rättspraxis finns inget som hindrar att delägaren sköter förvaltningen själv. Arbetsinsatsen med förvaltningen får inte bli för omfattande, så att ägaren har betydelse för vinstgenereringen genom sin arbetsinsats. Men att då och då göra omplaceringar för en bättre avkastning borde inte påverka. Även här kan det vara en god idé att stämma av med sin rådgivare, säger Stefan Asklöf.

När det kommer till utdelning under karenstiden kan ägaren ta ut aktieutdelning årligen under karenstiden utan att ägaren anses vara verksam i betydande omfattning. Utdelning med stöd av förenklingsregeln uppgår till cirka 172 000 kronor per år som beskattas till 20 procent.

Det är också okej att sitta i en styrelse under karenstiden och utföra sedvanligt styrelsearbete utan att aktierna blir kvalificerade. Däremot är det en annan sak om ägaren till exempel är en så kallad arbetande styrelseordförande. Då kommer saken i ett annat läge och ägaren skulle kunna anses vara verksam i betydande omfattning.

– Alla frågor som rör huruvida en delägare är verksam i betydande omfattning eller inte är bedömningsfrågor i det enskilda fallet. Därför skulle jag vilja rekommendera att man alltid konsulterar en auktoriserad skatterådgivare, säger Stefan Asklöf.

Text: Charlotta Marténg och Martin Wallström

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%