Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat vissa omständigheter i samband med att godkände revisorn A-son underrättat RN om förändrade arbetsförhållanden. Med anledning av vad som framkommit har RN öppnat förevarande disciplinärende. Av handlingarna i ärendet framgår följande.

A-son äger samtliga aktier i Y AB, som i sin tur äger samtliga aktier i X AB. A-son är ensam styrelseledamot i båda bolagen och utövar revisionsverksamhet i X AB. Detta bolag är sedan år 1997 bolagsman i Z HB, nedan kallat handelsbolaget. För närvarande bedrivs ingen verksamhet i handelsbolaget. Fram till sommaren 2003 hade inga årsredovisningar upprättats för handelsbolaget och inte heller hade någon revisor utsetts för bolaget. Sedan RN i en skrivelse till A-son den 19 augusti 2003 uppmanat honom att inge senaste reviderade årsredovisning för handelsbolaget upprättades den 25 augusti 2003 en årsredovisning, som dock saknade förvaltningsberättelse. Samma dag utsågs en revisor för bolaget.

A-son har uppgett följande. Till följd av att han inte uppmärksammade en lagändring ”missade” han att upprätta årsredovisningar för handelsbolaget avseende räkenskapsåren 2001 och 2002. Han kan inte förklara varför den årsredovisning som senare upprättades för räkenskapsåret 2002 inte innehåller någon förvaltningsberättelse.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande ärende de äldre bestämmelserna i de delar som avser tiden före den 1 januari 2002.

Enligt 6 kap. 1 § 3 bokföringslagen (1999:1078) skall handelsbolag, i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, upprätta årsredovisning. En årsredovisning skall enligt 2 kap. 1 § årsredovisningslagen (1995:1554) bestå av balansräkning, resultaträkning, noter och förvaltningsberättelse. Årsredovisningen skall i fall som här avses enligt 8 kap. 1 § och 3 § 3 årsredovisningslagen inges till Patent- och registreringsverket inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Vidare följer av 3 och 12 §§ revisionslagen (1999:1079) att ett företag skall ha minst en revisor och att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor kan vara revisor i ett handelsbolag som en eller flera juridiska personer är delägare i. Bokföringslagen och revisionslagen trädde i kraft den 1 januari 2000 och skall enligt övergångsbestämmelserna till respektive lag tillämpas i här aktuella avseenden från och med det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999.

Till följd av att X AB är delägare i handelsbolaget är handelsbolaget skyldigt att upprätta årsredovisning. Denna skyldighet har förelegat från och med räkenskapsåret 2000. Några årsredovisningar har emellertid inte upprättats för räkenskapsåren 2000 och 2001. För räkenskapsåret 2002 upprättades årsredovisning för sent och först sedan RN tillskrivit A-son med en begäran om att få ta del av senaste reviderade årsredovisning. Den årsredovisning som därvid upprättades saknade förvaltningsberättelse.

Handelsbolaget har sedan år 2000 varit skyldigt att ha en kvalificerad revisor. Sådan har emellertid inte utsetts förrän RN i augusti 2003 uppmärksammade A-son på nämnda skyldighet.

A-son är ensam styrelseledamot i X AB, som i sin tur är bolagsman i handelsbolaget. Som företrädare för X AB har A-son haft att tillse att handelsbolaget uppfyllt sina skyldigheter enligt vad som ovan nämnts.

Såvitt avser tiden före den 1 januari 2002 finner RN att A-son, genom sin underlåtenhet att iaktta vad som enligt ovan ålegat honom, har åsidosatt sina skyldigheter som revisor enligt 1995 års lag om revisorer. Vad gäller tiden därefter finner RN att A-son genom nämnda underlåtenhet har åsidosatt sina skyldigheter som företrädare för revisionsföretag enligt 2001 års revisorslag. A-son skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner omständigheterna vara sådana att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer samt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.