Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat följande omständigheter.

Godkände revisorn A-son utövade tidigare revisionsverksamhet i A-son Revisionsbyrå AB, nedan kallat bolaget, i vilket han även var styrelseledamot. Den 13 januari 2004 beslutade Patent- och registreringsverket (PRV) med stöd av 13 kap. 10 § första stycket 2 aktiebolagslagen (1975:1385) att bolaget skulle gå i likvidation till följd av att bolaget inte hade inkommit till verket med årsredovisning avseende räkenskapsåret den 1 september 2001–31 augusti 2002. Dessförinnan hade bolaget av samma skäl vid tre tillfällen ålagts att betala förseningsavgift enligt 8 kap. 5-6 §§ årsredovisningslagen (1995:1554). En kort tid efter likvidationsbeslutet försattes bolaget i konkurs på ansökan av likvidatorn.

A-son har anfört följande. Han utövade revisionsverksamhet i bolaget från och med år 2001 fram till och med juni 2003 och övergick därefter till att bedriva verksamheten som enskild näringsidkare. Till följd av sjukdom, personliga förhållanden samt en mycket stor arbetsbörda var hans prestationsförmåga kraftigt nedsatt under en tid. Han klarade i stort sett av att sköta sina klienter men hann inte färdigställa den aktuella årsredovisningen. Bolagets valde revisor försökte vid flera tillfällen förmå honom att färdigställa årsredovisningen. På RNs fråga om någon årsredovisning för aktuellt år över huvud taget har upprättats har A-son uppgett att han har en årsredovisningshandling sparad i en dator men att denna handling inte har granskats av den valde revisorn.

RN gör följande bedömning

För att en kvalificerad revisor skall vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att han eller hon åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. Detta förutsätter i sin tur bland annat att revisorn i sin verksamhet följer gällande bestämmelser.

Enligt 9 kap. 7 § aktiebolagslagen skall aktiebolag inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla ordinarie bolagsstämma och därvid framlägga årsredovisning. Av 8 kap. 1 och 3 §§ årsredovisningslagen följer att bestyrkt kopia av årsredovisningen skall inges till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen. Före den 1 juli 2004 gällde i stället att kopia av årsredovisningen skulle inges till PRV.

Såvitt avser det aktuella bolaget skulle årsredovisning för räkenskapsåret 2001/02 ha framlagts vid ordinarie bolagsstämma senast den 28 februari 2003 samt inom en månad därefter ha ingetts till PRV. Bolaget hade emellertid vid tiden för likvidationsbeslutet i januari 2004 alltjämt inte ingett någon årsredovisning för nämnda räkenskapsår till PRV. Det har ålegat A-son i hans egenskap av ställföreträdare för bolaget att tillse att bolaget uppfyllt sina skyldigheter i aktuellt avseende. Genom att underlåta att göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som ställföreträdare för revisionsföretag. Vad A-son har anfört om sin nedsatta prestationsförmåga under aktuell tid förändrar inte bedömningen, eftersom han i denna situation borde ha vidtalat bolagets styrelsesuppleant. A-son skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att vad som ligger honom till last är allvarligt finner RN att A-son skall meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.