Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan angående auktoriserade revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag för räkenskapsåret den 1 maj 2001-30 april 2002.

Av anmälan och övriga handlingar i ärendet framgår bland annat följande. Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2001/02, daterad den 25 oktober 2002, är endast undertecknad av den ene av bolagets två styrelseledamöter. A-son har samma dag undertecknat en ren revisionsberättelse och tecknat en hänvisning till revisionsberättelsen på årsredovisningen. Den senare har därefter tillsammans med revisionsberättelsen skickats till Patent- och registreringsverket (PRV) där den har godkänts och registrerats.

A-son har yttrat sig över anmälan och anfört följande. När han fick årsredovisningen för räkenskapsåret 2001/02 noterade han att den endast var undertecknad av den ene av bolagets två styrelseledamöter. Anledningen till att han ändå undertecknade revisionsberättelsen var att han skulle på semester i november. För att undvika förseningsavgift var det nödvändigt att årsredovisningen och revisionsberättelsen kom in till PRV före utgången av november månad. Han lämnade dock inte ut revisionsberättelsen och den av honom påtecknade årsredovisningen utan uppdrog åt sin sekreterare att kontakta den styrelseledamot vars underskrift saknades för att denne skulle komma till revisionsbyrån och underteckna årsredovisningen. A-son bad sin revisorsassistent övervaka att så skedde. När han kom tillbaka från sin semester kontrollerade han att de årsredovisningar som hade stått under bevakning hade skickats till PRV. Han har först i efterhand uppmärksammats på att årsredovisningen av misstag skickats till PRV med endast den ene styrelseledamotens underskrift. Han har trots efterforskningar inte lyckats utröna hur detta har kunnat hända.

RN gör följande bedömning

Att årsredovisningen för ett aktiebolag skall undertecknas av samtliga styrelseledamöter framgår av 2 kap. 7 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554). Eftersom bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2001/02 saknade en av styrelseledamöternas underskrifter var den inte formellt avgiven. A-son har trots detta undertecknat revisionsberättelsen och gjort revisorspåteckning. Han har härigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor och skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.