Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan avser A-sons revisionsinsatser i en ideell förening.

Den ideella föreningen är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). Varken nettovärdet av föreningens tillgångar eller antalet anställda är av sådan storlek att föreningen behöver upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Föreningen har ändå valt att lämna redovisning för verksamheten i årsredovisningar.

I årsredovisningen för år 2003 anges att den är upprättad enligt årsredovisningslagen. I revisionsberättelsen har även A-son intygat att årsredovisningen upprättats enligt denna lag. Årsredovisningen har undertecknats av elva av totalt tolv styrelseledamöter. A-son har trots detta avgett revisionsberättelse och gjort revisorspåteckning på årsredovisningen.

A-son har anfört följande. Den ledamot som inte hade undertecknat årsredovisningen hade, enligt den information som A-son fått från föreningens sekreterare, endast bevistat ett styrelsemöte under mandattiden. Att årsredovisningen inte översänts till ledamoten berodde på att sekreteraren bedömde att det fanns risk för att den inte skulle returneras.

RN gör följande bedömning

Av 2 kap. 7 § första stycket årsredovisningslagen följer att en årsredovisning för en ideell förening som företräds av en styrelse skall vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter. Eftersom föreningens årsredovisning för år 2003 saknade underskrift av en av styrelseledamöterna var den inte formellt avgiven. A-son skulle därför inte ha avgett revisionsberättelse och gjort revisorspåteckning. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.