Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning. Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan från Bolagsverket avseende godkände revisorn A-son. Anmälan avser A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag räkenskapsåret 2005.

Av anmälan och övriga handlingar i ärendet framgår att bolaget i slutet av juli 2006 skickade en handling till Bolagsverket benämnd ”balansräkning” avseende räkenskapsåret 2005. Handlingen uppfyllde dock inte de krav som ställs på en balansräkning enligt 3 kap. årsredovisningslagen (1995:1554). Till handlingen var bifogat en revisionsberättelse som var undertecknad av A-son. Balansräkningen var under-tecknad av bolagets företrädare och A-son hade gjort följande revisorspåteckning: ”Min revisionsberättelse, som avviker från standardutformningen, har avgivits.” Revisionsberättelsen hade följande lydelse:

”REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i [bolaget]

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i [bolaget] för räkenskapsåret 2005.01.01–2005.12.31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har ej kunnat utföras i enlighet med god revisionssed i Sverige beroende på att vi ej haft tillgång till bokföringsmaterialet eller årsredovisning.

Årsredovisningen har ej upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och jag kan ej uttala mig om det ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen har ej upprättats.

Jag avstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.”

Av anmälan framgår att Bolagsverket har anmärkt på de inkomna handlingarna och beslutat om en förseningsavgift för bolaget.

A-son har anfört följande

Bolaget skickade in sin bristfälliga ”årsredovisning” gällande räkenskapsåret 2005 till Bolagsverket, som skickade ut ett föreläggande och påpekade brister i de inkomna räkenskapshandlingarna. En av dessa brister var att revisionsberättelse saknades. Han kontaktade då handläggaren på Bolagsverket och diskuterade med denne huruvida Bolagsverket kunde godkänna de inkomna handlingarna om de kompletterades med en revisionsberättelse. Enligt handläggaren skulle räkenskapshandlingarna godkännas om de påtalade bristerna undanröjdes, bland annat genom att det kom in en revisionsberättelse. Handläggarens uppfattning var att A-son kunde skriva en revisionsberättelse i vilken han påtalade bristerna i räkenskapshandlingarna. A-son har vidare uppgett att han diskuterade avgivandet av revisionsberättelsen och dess utformning med sina kolleger på revisionsbyrån.

RN gör följande bedömning

Enligt 2 kap. 1 § årsredovisningslagen skall en årsredovisning bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. Om ett aktiebolag inte ger in bestyrkta kopior av årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket inom sju månader från räkenskapsårets utgång skall bolaget betala en förseningsavgift till staten. Detta framgår av 8 kap. 5–6 §§ årsredovisningslagen.

I det här fallet hade bolaget inte upprättat någon årsredovisning utan enbart skickat in en ”balansräkning” till Bolagsverket. RN finner det anmärkningsvärt att A-son trots detta valde att avge en revisionsberättelse. Det framstår som särskilt olämpligt att det i revisionsberättelsens första stycke står att A-son har granskat årsredovisningen och bokföringen, när det i stycket efter anges att han inte har haft tillgång till detta material. RN finner det vidare märkligt att A-son trots detta ansåg sig ha grund för att avstyrka fastställande av resultat- och balansräkningarna. RN noterar också att A-son i revisionsberättelsen uppger att bolaget inte hade upprättat någon förvaltningsberättelse men att han ändå avstyrker att förlusten behandlas ”enligt förslaget i förvaltningsberättelsen”.

Genom sitt agerande har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att det som ligger honom till last är allvarligt finner RN att han skall meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.