Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2011-660

(2011-12-15)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en varning.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-sons revisionsuppdrag i ett aktiebolag och har därför öppnat detta disciplinärende. Bolagets verksamhet var att bygga hus och bedriva handel med fastigheter.

RN har tagit del av A-sons dokumentation över revisionen för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2007 samt hans granskning av en kontrollbalansräkning under år 2008.

Bolagets styrelse avgav en kontrollbalansräkning som avsåg förhållandena per den 30 juni 2008. Kontrollbalansräkningen och A-sons yttrande över den är daterade den 30 juni 2008. Datumangivelserna på handlingarna är handskrivna. I yttrandet uppgav A-son att det inte hade framkommit något som tydde på att kontrollbalansräkningen inte uppfyllde aktiebolagslagens (2005:551) krav. Utöver kontrollbalansräkningen består A-sons dokumentation av balans- och resultatrapporter samt bokslutsbilagor, samtliga utskrivna den 8 september 2008 och försedda med kortfattade handskrivna anteckningar. Vidare finns ett handskrivet dokument med rubriken ”Granskning KBR”, daterat den 9 september 2008, och försett med några anteckningar om skatter och avskrivningar. Som slutsats har antecknats: ”KBR OK”.

Bolaget försattes i konkurs den 16 september 2008 efter egen begäran. RN har tagit del av konkursförvaltarens förvaltarberättelse. Av den framgår att konkursförvaltaren inte ifrågasatte att kontrollbalansräkningen hade upprättats den 30 juni 2008 och att han bedömde att kontrollbalansräkningen hade upprättats inom den tid som krävs efter det att misstanke uppkommit om att bolagets kapital var förbrukat.

A-son har anfört följande.

Kontrollbalansräkningen per den 30 juni 2008 upprättades den 8 september 2008 av en medarbetare på revisionsbyrån. Han själv fick del av kontrollbalansräkningen samma dag och upprättade yttrandet den 9 september 2008. Han kommer inte ihåg varför han angav den 30 juni 2008 som upprättandedatum i sitt yttrande. Han konstaterar att han gjorde ett misstag som inte daterade yttrandet den 9 september 2008.

RN gör följande bedömning.

25 kap. 13 och 15 och 18 §§ aktiebolagslagen.

I 25 kap. aktiebolagslagen finns regler om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. Av dessa följer att ett aktiebolags styrelse genast ska upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om kontrollbalansräkningen utvisar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen snarast möjligt utfärda kallelse till en bolagsstämma som ska pröva om bolaget ska gå i likvidation (första kontrollstämman). Underlåter styrelsen att fullgöra dessa skyldigheter, svarar styrelseledamöterna solidariskt för de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid som underlåtenheten består.1

Jfr prop. 2000/01:150, s. 34 f.

Bestämmelserna utgör en del av aktiebolagslagens kapitalskyddsregler och syftar bl.a. till att säkerställa att det i bolaget finns en viss marginal mellan bolagets tillgångar och skulder till skydd för bolagets borgenärer.2 Bestämmelsen om personligt betalningsansvar för styrelseledamöterna har införts för att tvinga styrelsen att bevaka förändringar i bolagets eget kapital och ingripa när kapitalbristen blir kritisk.

Se prop. 1990/91:198 s. 8.

Ett uttalat syfte med kravet på att bolagets revisor ska granska en kontrollbalansräkning är att hindra ett aktiebolags styrelseledamöter från att antedatera balansräkningen för att på så sätt undgå eller senarelägga skyldigheten att agera och därmed det personliga betalningsansvaret.3

En viktig uppgift för en revisor vid granskning av kontrollbalansräkningar är därför enligt RNs mening att kontrollera att kontrollbalansräkningen är korrekt daterad. Det är självklart att också revisorns eget yttrande över kontrollbalansräkningen måste vara korrekt daterat, eftersom det genom denna datering klargörs vid vilken tidpunkt styrelsens skyldighet att låta revisorsgranska kontrollbalansräkningen är fullgjord.

25 kap. 13 och 15 och 18 §§ aktiebolagslagen.

Om revisorn har brustit i sin skyldighet att dokumentera revisionsuppdraget, kan detta dock medföra att bevisbördan övergår på revisorn, se Kammarrätten i Stockholms domar den 27 april 2001 i mål nr 891-99, den 8 september 2003 i mål nr 3966-03 och den 10 maj 2005 i mål nr 3998-04.

Av 32 § revisorslagen (2001:883) framgår att RN får meddela en disciplinär åtgärd om en revisor har åsidosatt sina skyldigheter som revisor. För att en disciplinär åtgärd ska kunna vidtas krävs att de omständigheter på vilka åtgärden grundas kan slås fast otvetydigt.1 RN har alltså i princip utrednings- och bevisbördan för att omständigheterna faktiskt varit sådana att revisorn har åsidosatt sina skyldigheter.5

I den kontrollbalansräkning som A-son granskade uppgavs att den var upprättad den 30 juni 2008. I själva verket var – såsom A-son måste ha känt till – kontrollbalansräkningen upprättad först den 8 september 2008. A-son gav sitt granskningsyttrande samma datumangivelse som kontrollbalansräkningen, trots att hans granskning av kontrollbalansräkningen skedde först den 9 september 2008. Genom att underlåta att anmärka på den felaktiga dateringen av kontrollbalansräkningen och genom att själv ge sitt granskningsyttrande en felaktig datering har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd.

Vid valet av disciplinär åtgärd beaktar RN följande.

Av 32 § första stycket revisorslagen följer att om en revisor gör uppsåtligen orätt i sin revisionsverksamhet ska hans eller hennes godkännande eller auktorisation upphävas. Om det finns förmildrande omständigheter, får istället en varning meddelas. Enligt paragrafens andra stycke framgår att om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som revisor får varning meddelas. Om det är tillräckligt, får istället erinran meddelas. Är omständigheterna synnerligen försvårande, får godkännandet eller auktorisationen upphävas.

Fråga har uppkommit om A-sons ovan angivna agerade har varit uppsåtligt och om de särskilda bestämmelserna i 32 § första stycket revisorslagen därför ska tillämpas.

A-son har angett att antedateringen av granskningsyttrandet kom till av misstag. Enligt RNs mening kan detta påstående ifrågasättas, eftersom han såsom revisor måste ha varit medveten om den stora betydelse som dateringen av ett granskningsyttrande över en kontrollbalansräkning kan få, t.ex. för styrelseledamöternas personliga betalningsansvar gentemot bolagets borgenärer. Han har inte heller kunnat ge någon förklaring till hur de påstådda misstagen kunde ske.

Det anförda talar med viss styrka för att A-son handlade uppsåtligt såväl när han godtog den felaktiga datumangivelsen på kontrollbalansräkningen som när han åsatte sitt granskningsyttrande fel datum. Med hänsyn till de krav som bör ställas på bevisningen i ett ärende av detta slag – där en fråga om upphävande av ett revisorsgodkännande aktualiseras – kan emellertid de angivna omständigheterna inte ensamma tas till intäkt för att han agerade uppsåtligen. RN finner därför inte utrett att A-son uppsåtligen gjorde orätt i sin revisionsverksamhet.

Den disciplinära åtgärden ska därför i stället bestämmas enligt 32 § andra stycket revisorslagen. RN beaktar därvid att det genom de båda antedateringarna uppkom en risk för att en läsare av kontrollbalansräkningen skulle vilseledas om tidpunkten för kontrollbalansräkningens upprättande. Det uppkom därigenom också en risk för att bolagets borgenärer, som i detta fall torde ha haft rätt att utkräva personligt ansvar enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen, i praktiken skulle betas denna rätt. I sammanhanget kan noteras att de felaktiga datumangivelserna uppenbarligen påverkade konkursförvaltarens ställningstagande om vid vilken tidpunkt som kontrollbalansräkningen upprättades. Med hänsyn till detta finner RN att det som läggs A-son till last är allvarligt. Han ska därför meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...