Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2011-893

(2012-05-03)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son och har därför öppnat detta disciplinärende. Anmälan rör A-sons uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag (bolaget), räkenskapsåren 7 juli 2009–31 december 2009 och 2010. Bolaget bildades i juli 2009 och bedriver utbildningsverksamhet.

Av handlingarna i ärendet framgår bl.a. följande.

A-son hade varit revisor i bolaget sedan det bildades i juli 2009 och hans uppdrag avslutades i april 2011, efter revisionen av räkenskapsåret 2010. Under den perioden varken träffade eller talade han med företrädaren för bolaget vid något tillfälle. Bolagets företrädare var ensam styrelseledamot och ägare i bolaget och hade före bolagets bildande bedrivit verksamheten genom enskild firma. De kommunikationsåtgärder som A-son vidtog var att fakturera bolaget efter de genomförda revisionerna och skicka brev i samband med att hans uppdrag som revisor upphörde.

A-son har anfört bl.a. följande.

Uppdraget som revisor i bolaget förmedlades av en bokföringsbyrå som tillhandahöll bolaget ekonomitjänster. Han är vald revisor i några bolag som är kunder till den aktuella bokföringsbyrån. Vid revisionsuppdrag som förmedlats på detta sätt har han som revisor inte samma löpande kontakt med kunden som vid egna kombiuppdrag eller vid större revisionsuppdrag. I stället är det bokföringsbyrån som blir revisionskundens diskussionspart. Vanligtvis kontaktar han dessa revisionskunder via brev, då han anser att det är bra för dokumentationen. Vid behov kontaktar han revisionskunderna via telefon eller vid ett planerat möte hos bokföringsbyrån. Granskningen sker i princip uteslutande hos bokföringsbyrån och han träffar då revisionskunderna när de lämnar in material.

I det aktuella fallet bedömde han att brevkommunikation med bolagets företrädare var tillräckligt. Kommunikationen skedde i övrigt med bokföringsbyrån som också tillhandahöll underlag i form av bl.a. deklaration från den enskilda firman och företrädarens CV. Han hämtade in kunskap om verksamheten på bolagets hemsida och vid genomgång av verifikationer ur bolagets bokföring. Bolaget ingick avtal om utbildning med kunder, genomförde dessa utbildningar och fakturerade kunderna enligt avtalen. Han fick därigenom en bra bild av bolagets verksamhet eftersom han kunde se vilka kunder och leverantörer som bolaget arbetade med. Revisionen skedde utan väsentliga iakttagelser eller avvikelser och verksamheten bedömdes vara förhållandevis enkel. Han använde sig även av resultatanalyser för att genomföra en analytisk granskning som en inledning på revisionsplaneringen. Risken för väsentliga fel i årsredovisningen bedömdes som låg.

I A-sons revisionsdokumentation för de i ärendet aktuella räkenskapsåren återfinns, såvitt avser hans kommunikation med bolaget, ett uppdragsbrev daterat den 10 juli 2009, en revisionsrapport daterad den 8 april 2010, ett brev med anledning av att hans uppdrag som revisor upphörde, daterat den 8 november 2010 samt en revisionsrapport för räkenskapsåret 2010, daterad den 27 april 2011. Samtliga handlingar är ställda till bolagets styrelse.

RN gör följande bedömning.

Se Revisionsstandard i Sverige RS 310, Kunskap om verksamheten, p. 2SE och 5. Detta regelverk gällde vid revisionerna av de i ärendet aktuella räkenskapsåren. Motsvarande krav gäller enligt International Standard on Auditing (ISA) som gäller för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare.

Av RS 310, Kunskap om verksamheten, framgår att revisorn ska skaffa sig tillräcklig kunskap om bolagets verksamhet för att kunna identifiera och förstå de händelser, transaktioner och förhållanden som enligt hans eller hennes bedömning kan ha en betydande påverkan på årsredovisningen, bokföringen och företagsledningens förvaltning eller på granskningen eller revisionsberättelsen. Under revisionens genomförande ska revisorn fortlöpande uppdatera informationen.1

A-son fick uppdraget som revisor i bolaget genom en bokföringsbyrå. Utöver det uppdragsbrev som han skickade när han i juli 2009 valdes till revisor och de handlingar som angivits ovan innehåller revisionsdokumentationen inte någon korrespondens mellan A-son och bolaget. Hans kunskap om bolagets verksamhet baserades i stället på bl.a. kontakter med bokföringsbyrån och vad han hade inhämtat via bolagets hemsida, företrädarens CV och bokföringsmaterialet.

RN konstaterar att det var fråga om ett nybildat aktiebolag där företrädaren var ensam ägare och bedrev verksamheten självständigt. Det fanns därför anledning att räkna med att det förekom förhållanden av betydelse för verksamheten som bokföringsbyrån saknade kännedom om, som inte framgick av det skriftliga underlaget och som endast kunde inhämtas genom personlig kontakt i någon form med företrädaren. Detta gäller särskilt beträffande uppgifter som var nödvändiga inför genomförandet av förvaltningsrevisionen. A-son skulle därför ha tagit direkt kontakt med bolagets företrädare och inte nöjt sig med den kunskap som det skriftliga materialet och personalen på bokföringsbyrån kunde ge honom. Genom att inte ta en sådan kontakt har han enligt RNs uppfattning brutit mot god revisionssed. Han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN bedömer att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...