Erinran då årsredovisningen saknade information om pågående rättstvist som var att bedöma som en väsentlig händelse som påverkat bolagets resultat och ställning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som har fått inspektionen att utreda auktoriserade revisorn A-sons revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 2015-09-01–2016-08-31.

2 Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionen har tagit del av A-sons revisionsdokumentation (inklusive grundakt). Vidare har A-son förelagts att yttra sig.

Av revisionsdokumentationen framgår att det vid tiden för räkenskapsårets utgång förelåg en tvist mellan bolaget och en kund avseende renoveringen av en källare. Kundfordringar hade med anledning av tvisten skrivits ned med 465 tkr och därutöver hade ett belopp om 330 tkr reserverats som upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Enligt dokumentationen hade bolagets advokat uppgett att en dom kunde förväntas tidigast under slutet av år 2017 och att de flesta tvister av denna typ slutar i förlikning. Kravet från kunden uppgick till ca 1.100 tkr och advokatens bedömning var, enligt revisorns noteringar, att reserven var tillräcklig.

Av årsredovisningen framgår att det egna kapitalet per balansdagen uppgick till 157 tkr och balansomslutningen till 2.017 tkr. Nettoomsättningen för räkenskapsåret uppgick till 11.690 tkr. Det fastställda väsentlighetstalet för räkenskapsåret uppgick enligt dokumentationen till 235 tkr. Tvisten omnämns inte i årsredovisningen.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han bedömde att bolagets reserveringar avseende osäkra kundfordringar samt garantiarbeten eller motsvarande var rimliga. Han hade även ett expertutlåtande från en advokat som bedömde att reserveringarna var tillräckliga. Mot bakgrund av gjorda reserveringar och advokatens bedömning att det skulle bli en förlikning på ett lägre belopp bedömde han att det inte fanns något ytterligare att upplysa om.

I samband med revisionen övervägde han om tvisten var en väsentlig händelse, men kom fram till att den inte var det eftersom en nödvändig reservering hade gjorts i bokslutet. Hans bedömning var att en tvist med en kund, speciellt i byggbranschen, var en normal affärshändelse. Han gjorde en avstämning i frågan med en erfaren kollega, som delade hans uppfattning.

4 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket 1 årsredovisningslagen (1995:1554) ska upplysningar lämnas även om sådana förhållanden som inte ska redovisas i balansräkningen, resultaträkningen eller noterna, men som är viktiga för bedömningen av utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen ska upplysning lämnas om väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. I Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) p. 5.41 tydliggörs och exemplifieras vad som är sådana väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsåret. Det framgår av de allmänna råden att för företaget viktiga externa faktorer som påverkat dess ställning och resultat utgör sådana väsentliga händelser som det ska lämnas upplysning om.

Bolagets tvist med kunden påverkade resultatet för räkenskapsåret med 795 tkr. Ställningen påverkades genom att kundfordringarna skrevs ned med 465 tkr och genom att ytterligare 330 tkr reserverades bland upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Påverkan på resultaträkningen och balansräkningen var alltså avsevärt större än det fastställda väsentlighetstalet för revisionen om 235 tkr. Att nedskrivningen och reserveringen berodde på den aktuella tvisten går emellertid inte att utläsa av årsredovisningen. Revisorsinspektionens bedömning är att det borde ha lämnats en upplysning i förvaltningsberättelsen om förekomsten av en för bolaget väsentlig och pågående tvist.

A-son skulle ha uppmärksammat detta och påtalat att ytterligare information skulle lämnas i årsredovisningen. Genom att inte göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter sina skyldigheter som revisor och ska därför ges en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att det är tillräckligt att, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ge honom en erinran.

För det granskade räkenskapsåret fanns motsvarande skrivning i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2) p. 5.2.