Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-323

(2020-06-12)

Erinran för godtagande av datering av årsredovisning och revisionsberättelse fem dagar innan själva underskrifterna gjordes.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information rörande den auktoriserade revisorn A-son. Informationen gäller hennes revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 1 juli 2018–30 juni 2019. Bolagets årsredovisning för det aktuella räkenskapsåret är daterad den 27 december 2019. Även revisionsberättelsen är daterad med detta datum och innehåller inte någon modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Hennes granskningsarbete genomfördes före den 20 december 2019 då hon hade ett möte med bolagets enda styrelseledamot, tillika aktieägare. Hon tog vid detta tillfälle upp med styrelseledamoten att det fanns en faktura i bokföringen som inte var korrekt periodiserad och att ingen ränta kostnadsförts avseende inlånat kapital, varför rättelse borde vidtas.

Bolaget anlitade en egen extern redovisningskonsult för den löpande redovisningen och redovisningsavdelningen på den revisionsbyrå vid vilken A-son är verksam för bokslut och årsredovisning. Det överlämnades åt redovisningsavdelningen att vidta de två mindre justeringarna som behövde göras, i enlighet med styrelseledamotens instruktioner.

Fredagen den 27 december 2019 avbröt hon sin julledighet och kom in till kontoret, eftersom det var bestämt att styrelseledamoten skulle komma in för underskrift av årsredovisningen. Hon gick igenom de gjorda ändringarna och signerade det som ännu inte signerats i revisionsprogrammet och dokumentationsverktyget. Samtliga handlingar som skulle skrivas under skrevs ut.

Styrelseledamoten uteblev från mötet och en ny tid bestämdes till efter helgen som pga. nyår blev först den 2 januari 2020. Samtliga handlingar som legat och väntat sedan den 27 december 2019 skrevs då under.

3 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Dateringen av en revisionsberättelse bör enligt god revisionssed ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. I revisionsberättelsen får alltså inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet.1 Enligt International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 49 ska en revisionsberättelse dateras tidigast det datum när revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för revisorsuttalandet om årsredovisningen, däribland bevis för att alla delar och upplysningar som utgör års- redovisningen har upprättats samt att de med vederbörlig befogenhet att göra det har försäkrat att de har tagit ansvar för årsredovisningen. Ett aktiebolags årsredovisning kan inte anses vara upprättad förrän den har undertecknats av bolagets samtliga styrelseledamöter (och i förekommande fall den verkställande direktören).

Både årsredovisningen och revisionsberättelsen är daterade den 27 december 2019. Det framgår dock av A-sons egna uppgifter att båda dessa handlingar undertecknades först den 2 januari 2020. Genom att godta att både årsredovisningen och revisionsberättelsen åsattes felaktiga datum har hon åsidosatt god revisionssed. Det som hon har anfört om skälen för dateringarna medför ingen annan bedömning.

A-son ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en erinran.

Jfr 9 kap. 29 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

FARs kommentar

RI har flera gånger tidigare markerat att man ser allvarligt på antedatering av handlingar. Ärendet väcker ändå en del frågor främst angående vad som gäller för dateringen av årsredovisningen. Enligt 2 kap. 7 § sista stycket årsredovisningslagen ska årsredovisningen innehålla uppgift om den dag den undertecknades. I det aktuella ärendet rörde det sig om handlingar som var helt färdigställda och daterade några dagar innan de skrevs under, varför RIs kritik är logisk. Man bör dock beakta att enligt Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisningen ska det datum som anges på årsredovisningen vara det datum då styrelsen behandlar och beslutar om årsredovisningen (detta gäller både för K2 och K3). Detta är inte alltid samma dag som samtliga styrelseledamöter skriver under årsredovisningen, utan ibland sker en fördröjning. Om styrelsen har fattat beslut om årsredovisningen borde det därför inte alltid vara fel av revisorn att acceptera en tidigare datering av årsredovisningen om detta överensstämmer med styrelsens beslut om att anta årsredovisningen. Som man får förstå RIs beslut tog dock inte styrelseledamoten i det aktuella ärendet del av årsredovisningen förrän i samband med undertecknandet, varför den knappast kan anses ha antagits av styrelsen dessförinnan. Dateringen var i så fall felaktig oavsett om man utgår från ordalydelsen i årsredovisningslagen eller från Bokföringsnämndens allmänna råd. Att revisionsberättelsen aldrig kan dateras innan samtliga styrelseledamöter och eventuell VD har skrivit under årsredovisningen är i linje med RI:s praxis ifråga om datering av revisionsberättelsen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...