Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information rörande auktoriserade revisorn A-sons uppdrag som revisor i en bostadsrättsförening för räkenskapsåret 2020. Informationen har gett inspektionen anledning att öppna detta ärende.

Bostadsrättsföreningen upprättade sin årsredovisning med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) Årsredovisning och koncernredovisning (K3). A-son lämnade sin revisionsberättelse utan modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Utredningen i ärendet

Bostadsrättsföreningen, vars hus uppfördes för inflyttning i mars 2020, är involverad i en tvist med X-bolaget, som var entreprenör vid uppförandet av huset. Tvisten avsåg ett belopp avseende leverantörsfakturor om cirka 16,4 mnkr. Föreningen valde att bokföra beloppet som en skuld men att inte betala, eftersom den ansåg att X-bolaget inte hade uppfyllt sina skyldigheter. Leverantörsfakturorna aktiverades som byggnad i balansräkningen.

X-bolaget väckte i maj 2021 talan mot föreningen och yrkade betalning enligt avtalad kontraktssumma. Föreningen motsatte sig betalningsanspråket.

Moderbolaget till det bolag (Y-bolaget) som bl.a. hade projektledningsansvaret för att upphöra huset utställde med anledning av domstolstvisten en garanti. Genom garantin åtog sig moderbolaget att betala de tvistiga leverantörsfakturorna samt eventuella rättegångskostnader.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han inser att styrelsen i föreningen borde ha upplyst tydligare i årsredovisningen om varför den hade valt att redovisa på detta sätt. Eftersom styrelsen inte gjorde det, borde han ha påpekat saken i sin revisionsberättelse.

4 Revisorsinspektionen bedömning

Enligt 6 kap. 1 § andra stycket 2 årsredovisningslagen (1995:1554) ska det i förvaltningsberättelsen lämnas upplysningar om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat under räkenskapsåret.

Av 5 kap. 22 § årsredovisningslagen framgår att om det har inträffat händelser av väsentlig betydelse för företaget efter räkenskapsårets slut som inte kommer till uttryck i balansräkningen eller resultaträkningen, ska företaget lämna upplysningar om dessa. Upplysningarna ska omfatta arten och den ekonomiska effekten av händelserna.

I 8 kap. 34 § andra stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar anges att om det i årsredovisningen inte har lämnats sådana upplysningar som ska lämnas enligt tillämplig lag om årsredovisning, ska revisorn ange detta och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse. Av 9 kap. 26 § bostadsrättslagen (1991:614) följer att detta gäller även vid revision av bostadsrättsföreningar.

Av revisionsdokumentationen framgår att det förelåg en tvist mellan bostadsrättsföreningen och X-bolaget samt att X-bolaget hade väckt talan mot föreningen.

I föreningens årsredovisning lämnas ingen upplysning om tvisten. På grund av det omtvistade beloppets storlek får tvisten anses ha utgjort en händelse av väsentlig betydelse för föreningen. Det gäller även med beaktande av att moderbolaget hade lämnat en garanti om att det skulle täcka de kostnader som föreningen kunde komma att drabbas av. Det fanns därmed anledning för A-son att påpeka för styrelsen i föreningen att årsredovisningen inte innehöll tillräckliga uppgifter. Genom att inte göra detta har han åsidosatt god revisionssed. Han ska därför, enligt 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.