Beslut: Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har med anledning av uppgifter i media öppnat detta tillsynsärende. Uppgifterna avsåg ett aktiebolag, som utgjorde moderbolag i en koncern och vars aktier var noterade på en handelsplattform. Enligt uppgifterna hade bolaget för räkenskapsåret 2022 publicerat en års- och koncernredovisning som inte var komplett, eftersom den inte innefattade några resultat- och balansräkningar för moderbolaget.

2 Utredningen i ärendet

Bolaget skickade efter sin bolagsstämma den 11 maj 2023 in ett dokument, betecknat ”Årsredovisning och koncernredovisning”, till Bolagsverket. Dokumentet saknade de resultat- och balansräkningar som en årsredovisning ska innehålla (däremot fanns resultat- och balansräkningar för koncernen). Sedan Bolagsverket uppmärksammat bolaget på detta, inkom bolaget den 31 juli 2023 med nya handlingar, som innefattade moderbolagets resultat- och balansräkningar.

A-sons revisorspåteckning och revisionsberättelse är daterad den 30 mars 2023. Revisorspåteckningen har skett på det dokument som gavs in till Bolagsverket i maj 2023.

Enligt revisionsdokumentationen över A-sons granskning av bolagets års- och koncernredovisningar granskades förvaltningsberättelsen utan anmärkning och resultat- och balansräkningarna samt noter och tilläggsupplysningar granskades utan väsentliga anmärkningar. Som slutsats av granskningen anges ”Prickning har gjorts mot ÅR men endast sifferdelen då och klassificering, ÅR ska sedan skickas till design för publicering”.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Bolaget lämnade in års- och koncernredovisningen till Bolagsverket den 29 maj 2023. Bolagsverket uppmärksammade då bolaget på att handlingen saknade moderbolagets resultat- och balansräkningar. Den 31 juli 2023 lämnade bolaget in en kompletterad års- och koncernredovisning till Bolagsverket med moderbolagets resultat- och balansräkningar. Bolagsverket godkände årsredovisningen den 21 augusti 2023.

Han granskade den första versionen av års- och koncernredovisningen, först koncernsiffrorna mot koncernsammanställningen och sedan moderbolagets siffror mot huvudboken, utan några avvikelser. I samband med detta granskade han även att noterna redovisades rätt (enligt redovisningsprinciperna) och med korrekta belopp. Även redovisningsprinciperna stämdes av. Inga väsentliga avvikelser fanns då.

I det andra arbetsexet stämdes års- och koncernredovisningen av igen. Han kontrollerade också att de noteringar som han hade haft också ändrades av redovisningsbyrån. Efter detta klarmarkerade han den slutgiltiga versionen som sedan skulle designas av en designbyrå som bolaget hade valt ut för detta jobb.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

A-son har i sin revisionsberättelse uttalat att årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och ger en i alla väsentliga avseende rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning.

Enligt 2 kap. 1 § årsredovisningslagen ska en årsredovisning bestå bl.a. av en balansräkning och en resultaträkning. Om bolaget är moderbolag i en koncern, ska bolaget i vissa fall upprätta en koncernredovisning. Medan årsredovisningen ska avse bolagets förhållanden, ska koncernredovisningen avse förhållandena i hela koncernen. Även om en årsredovisning och en koncernredovisning i princip utgör två skilda juridiska dokument kan det godtas att dessa tas in i en och samma handling. Det är dock givet att i så fall måste balans- och resultaträkningar redovisas så att det är tydligt vad som avser bolaget och vad som avser koncernen.

I detta fall tog bolaget fram en handling som var avsedd att utgöra såväl årsredovisning som koncernredovisning. Av A-sons revisionsdokumentation framgår att hans granskning var avsedd att omfatta såväl bolagets årsredovisning som dess koncernredovisning. Den handling som bolaget sedermera upprättade och som gavs in till Bolagsverket i maj 2023 – och som uppenbarligen var avsedd att utgöra såväl årsredovisning som koncernredovisning – saknade emellertid resultat- och balansräkningar för bolaget. Handlingen innehöll alltså inte någon fullständig årsredovisning för bolaget. Bolaget hade därmed inte upprättat någon sådan årsredovisning som årsredovisningslagen kräver.

Genom att likväl avge en revisionsberättelse – med uppgift om att bolaget hade upprättat en årsredovisning enligt årsredovisningslagen – och göra en revisorspåteckning på den ofullständiga redovisningshandlingen har A-son åsidosatt god revisionssed. Det som ligger honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.