Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-505

(2018-11-09)

Erinran för att ha lämnat en revisionsberättelse i en samfällighetsförening utan att vara behörig eftersom revisorn ännu ej hade utsetts av årsstämman (där revisorsvalet ägde rum).

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit del av information som föranlett myndigheten att utreda A-son uppdrag som revisor i en samfällighetsförening.

2 Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionen har tagit del av samfällighetsföreningens stadgar, revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 och protokollet från den efterföljande föreningsstämman.

Samfällighetsföreningen höll sin föreningsstämma den 11 mars 2018 och A-son revisionsberättelse är daterad den 25 februari 2018.

Enligt föreningens stadgar ska styrelsens förvaltning granskas av minst en revisor och en suppleant. Dessa ska utses på ordinarie föreningsstämma och revisionsberättelse ska överlämnas till styrelsen senaste tre veckor före ordinarie stämma.

Av protokollet från föreningsstämman framgår att tidigare vald revisor och revisorssuppleant hade lämnat sina uppdrag med omedelbar verkan i samband med att revisionen skulle börja och att styrelsen därför hade vänt sig till en annan revisor, A-son. Vidare framgår av protokollet att stämman beslutade att utse A-son till revisor för räkenskapsåret 2017.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett bl.a. följande.

Ordinarie föreningsstämma skulle hållas den 11 mars 2018. Hon blev kontaktad av styrelsen i föreningen några veckor dessförinnan och ombedd att revidera räkenskapsåret 2017 eftersom föreningens ordinarie revisorer plötsligt hade hoppat av. De kom överens om att göra så och att, eftersom tiden var knapp, väcka frågan vid stämman om att formellt välja henne retroaktivt för räkenskapsåret 2017.

4 Revisorsinspektionens bedömning

Av utredningen i ärendet framgår att A-son lämnade sin revisionsberättelse redan den 25 februari 2018 men valdes som revisor först den 11 mars 2018. Vid tidpunkten för avgivande av revisionsberättelse hade hon alltså inte utsetts till revisor och var därmed inte behörig att lämna revisionsberättelse.

Genom att lämna en revisionsberättelse utan att vara behörig till detta har A-son åsidosatt god revisionssed. Det som hon har anfört om omständigheterna föranleder ingen annan bedömning. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen anser att en erinran i detta fall utgör en tillräcklig åtgärd.

FARs kommentar

En revisionsberättelse ska inte avges om revisorn inte är behörig. Det är därför viktigt för en revisor att försäkra sig om att revisorsvalet har ägt rum genom stämmobeslut (eller på det sätt som föreskrivs av en förenings stadgar). Beslutet att utse en revisor kan inte fattas av styrelsen för att sedan fastställas av stämman, om det är stämman som ska utse revisorn.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer