Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-1247

(2019-11-08)

Erinran för otillräcklig granskning av intäktsredovisning i vårdtjänsteföretag då revisorn inte upptäckt periodiseringsfel som uppstod efter ändrade betalningsrutiner på Försäkringskassan.

1 Inledning och bakgrund

Revisorsinspektionen har tagit emot information om godkända revisorn A-son. Informationen har föranlett myndigheten att öppna detta tillsynsärende. Ärendet rör hennes uppdrag som vald revisor i ett aktiebolag för räkenskapsåret 2015-09-01–2016-08-31.

Bolaget, som utförde vårdtjänster åt personer med funktionsnedsättning, redovisade i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016 en nettoomsättning om ca 41 mnkr (föregående räkenskapsår ca 14 mnkr). I beloppet ingick upplupna intäkter om 3,9 mnkr som senare fördes om och redovisades såsom tillhöriga räkenskapsåret 2016/2017. Bolaget hade då valt en ny revisor. I årsredovisningen och revisionsberättelsen för det sistnämnda räkenskapsåret informeras om att de upplupna intäkterna var för högt redovisade i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015/2016, men att detta nu hade rättats.

Bolaget fick huvuddelen av sina intäkter genom utbetalningar (assistansersättning) från Försäkringskassan. Företrädare för bolaget har till Revisorsinspektionen uppgett att de efter utgången av räkenskapsåret 2015/2016 påtalade för såväl A-son som för den redovisningsbyrå som upprättade bokslutet att intäkter från Försäkringskassan som hade betalats ut i september 2016 inte skulle hänföras till det då avslutade räkenskapsåret och att Försäkringskassan under året hade ändrat sina rutiner för tidpunkten för utbetalningarna. Enligt företrädarna hävdade dock revisorn och redovisningskonsulten att dessa intäkter tillhörde räkenskapsåret 2015/2016. Underlaget för bokföringen bestod av ett utbetalningsallegat daterat den 20 september 2016. Det var först när man i samband med rättelsen tog fram underliggande specifikationer för den gjorda utbetalningen som det upptäcktes att intäkter om 3,9 mnkr avsåg nästkommande räkenskapsår.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Hon reviderade bolaget för räkenskapsåren 2014/2015 och 2015/2016. Årsredovisningarna upprättades av en erfaren redovisningskonsult, dock inte samma konsult båda åren. Under räkenskapsåret 2015/2016 etablerade bolaget sig på flera ytterligare orter, varför intäkterna ökade. Posten Upplupna intäkter granskades tillsammans med de totala intäkterna och bedömdes vara rimlig. Hon konstaterade därvid att även upplupna löner hade ökat, att dessa hade periodiserats på motsvarande sätt och att samtliga tolv månader fanns med i intäktsredovisningen

Hon var övertygad om att intäkterna från Försäkringskassan betalades i efterskott och grundade detta dels på de genomgångar som hon hade med redovisningskonsulterna och med bolagets företrädare, dels på bolagets eget budgetarbete som gav stöd för att betalningarna skedde i efterskott. Detta visade sig senare vara fel. Hon fick emellertid inte del av de underlag som verifierade att en del av intäkterna var hänförliga till utbetalningsmånaden. Det som hon såg vid revisionen var underlag på själva utbetalningarna till bolaget. Från bolagets sida var det inte tal om att redovisningen av upplupna intäkter skulle ha varit felaktig. Denna fråga uppkom först senare under våren 2017, efter det att revisionen hade avslutats och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015/2016 hade avgetts.

Hon förstod tyvärr inte detta fel i årsredovisningen och har inte haft någon kontakt med Försäkringskassan i frågan, utan har i alltför hög grad förlitat sig på de uppgifter som hon fick från bolaget och redovisningskonsulterna.

3 Revisorsinspektionens bedömning

Det aktuella bolaget fick huvuddelen av sina intäkter från Försäkringskassan i form av utbetalningar som avsåg assistansersättning. Försäkringskassan tillämpade fram till den 1 oktober 2016 ett system där sådan ersättning betalades ut i förskott men övergick därefter till att betala ut ersättningen i efterskott.

Revisionen avsåg ett räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016. A-son hade med tanke på bolagets verksamhet anledning att skaffa sig grundläggande kunskap om Försäkringskassans regler för utbetalning av ersättningen. Av utredningen framgår att hon inte tog någon kontakt med Försäkringskassan i frågan och att hon inte heller tog del av några underlag som visade till vilken period som utbetalningarna var hänförliga. Hon förlitade sig i stället på den information som hon fick från bolaget och på vad de av bolaget anlitade redovisningskonsulterna uppgav om hur intäkterna skulle periodiseras. Detta kan inte anses tillräckligt som grund för antagandet om att intäkterna från Försäkringskassan avsåg betalning i efterskott.

A-sons granskning av bolagets intäkter har alltså varit bristfällig. Genom den bristfälliga granskningen har hon åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Hon ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att omständigheterna är sådana att det är tillräckligt att, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen, ge henne en erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%