Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2018-1280

Varning för förekomst av s.k. byråjäv då medarbetare på revisionsföretaget biträtt vid upprättandet av årsredovisningen för tre revisionskunder som ingick i en koncern där två av bolagen definierades som större bolag och det tredje var dotterföretag till ett av de större bolagen.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från FAR rörande den auktoriserade revisorn A-son. Enligt underrättelsen har det kommit fram brister i hans revisionsarbete vid den interna kvalitetskontroll som det revisionsföretag där han är verksam har utfört. Det som har kommit fram har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta ärende.

2 Revisorsinspektionens utredning

Revisorsinspektionen har tagit del av underlag från den interna kvalitetskontrollen och har med anledning av detta utrett en fråga om jäv enligt 9 kap. 17 § aktiebolagslagen (2001:551). Utredningen har visat att revisionsföretagets personal biträdde tre av A-sons revisionsklienter (aktiebolag) med upprättandet av årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Bolagen ingick i samma koncern. Två av bolagen hade under räkenskapsåren 2014 och 2015 överskridit de gränsvärden för s.k. större företag som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen. Det tredje var ett helägt dotterbolag till ett av de två större bolagen.

3 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Bolagen hade vid den aktuella tiden en gemensam ekonomiavdelning som var hårt belastad till följd av en pågående omorganisation av koncernen. Revisionsföretaget fick frågan om det kunde bistå med att upprätta förslag till årsredovisningar och accepterade detta som ett s.k. kombiuppdrag. Revisionsföretaget fick de reviderade boksluten i digital form genom s.k. SIE-filer [1] . Det biträde som tillhandahölls omfattade beräkning av särskild löneskatt och inkomstskatt samt upprättande av årsredovisningar, men inte sammanställning av verifikationer eller andra åtgärder hänförliga till grundbokföring. Den personal hos revisionsföretaget som utförde arbetet med bolagens årsredovisningar är redovisningskonsulter och ingick inte i revisionsteamet.

Han är medveten om att biträdet med årsredovisningarna förorsakade en regelöverträdelse. Arvodena från koncernen var dock mycket ringa i förhållande till hans totala omsättning och har inte skapat någon beroendeställning för honom som revisor. Han är av den bestämda uppfattningen att han rent faktiskt har varit objektiv, opartisk och självständig i sina ställningstaganden.

4 Bedömning och val av disciplinär åtgärd

I 9 kap. 17 § aktiebolagslagen finns regler om revisorsjäv. Den som är jävig får inte vara revisor i bolaget. Det innebär att en jävig revisor omedelbart förlorar sin behörighet att vara revisor i det företag som jävet gäller.

Jävsreglerna i aktiebolagslagen omfattar bl.a. situationer när revisorn är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföring (s.k. byråjäv, se 9 kap. 17 § första stycket 4 aktiebolagslagen). I fråga om bolag som räknas som större företag gäller särskilt stränga bestämmelser om byråjäv. Till större företag räknas bl.a. aktiebolag som för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren har överskridit mer än ett av de delvärden avseende antal anställda, redovisad balansomslutning och redovisad nettoomsättning som anges i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen. Enligt 9 kap. 17 § andra stycket samma lag får den som arbetar på en viss revisionsbyrå inte väljas till revisor i ett aktiebolag som är ett större företag, om någon annan anställd på byrån tar någon del i bolagets bokföring. Av tredje stycket samma paragraf följer att den som enligt jävsbestämmelserna inte är behörig att vara revisor i ett moderbolag inte heller får vara revisor i dess dotterbolag.

Av 4 kap. 1 § 5 bokföringslagen (1999:1078) följer att upprättandet av årsredovisning är en del av bokföringsskyldigheten. Åtgärder som avser upprättande av årsredovisningen träffas följaktligen av reglerna i 9 kap. 17 § aktiebolagslagen. En revisor är visserligen skyldig att lämna råd och förslag om förbättringar i bolagets bokföring och dess förvaltning (s.k. revisionsrådgivning) [2] , men varje självständig befattning med bokföringen faller utanför det tillåtna området.

Räkenskapsåret 2016 omfattades två av de aktuella bolagen av bestämmelserna i 9 kap. 13 § 1 aktiebolagslagen och räknades därmed som större företag. Det tredje bolaget var dotterbolag till ett av de större bolagen. Den omständigheten att medarbetare vid revisionsföretaget biträdde bolagen med upprättandet av årsredovisningarna hindrade därmed A-son att inneha de tre revisionsuppdragen. Det som han har anfört om hur han bedömde sin opartiskhet och självständighet saknar betydelse för frågan om jäv.

A-son har genom att överträda aktiebolagslagens jävsbestämmelser åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

  • [1]

    En SIE-fil är ett svenskt standardformat för att utväxla bokföringsdata mellan olika ekonomiprogram.

  • [2]

    Se prop. 2000/01:146 s. 40 och 86.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%