Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-118

(2020-11-06)

Revisorsinspektionen ger godkände revisorn A-son en varning.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från Skatteverket angående den godkände revisorn A-son. Underrättelsen avser A-sons uppdrag som revisor i ett aktiebolag för räkenskapsåret 1 juli 2017 – 30 juni 2018.

Av årsredovisningen för det aktuella räkenskapsåret framgår att bolaget bedrev teater, film och bokproduktion. Företagsledaren var ensam delägare, enda styrelseledamot och firmatecknare. Årsredovisningen upprättades med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag (K2). Bolagets omsättning redovisades till 10,6 mnkr och balansomslutningen till 59,4 mnkr.

A-sons revisionsberättelse är daterad den 16 november 2018 och innehåller ingen modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Inventarier, verktyg och installationer

Bolaget redovisade posten Inventarier, verktyg och installationer med 13,9 mnkr (föregående år 13,4 mnkr), vilket utgjorde 23 procent av balansomslutningen. Av en not i årsredovisningen framgår att i bolagets anläggningstillgångar ingick konst och antikviteter som inte skrevs av. Bokfört värde per balansdagen i denna del uppgick till 13,7 mnkr (föregående år 13,1 mnkr).

Av granskningsprogrammet över posten framgår att A-son bedömt både väsentligheten och kontrollrisken som hög. Det anges att posten hade stämts av mot bilaga, huvudbok samt årsredovisning. Vidare anges att det fanns ett anläggningsregister på samtliga artiklar, men att detta kanske skulle behöva uppdateras vid tillfälle. Som sammanfattning till granskningen av posten har A-son antecknat bl.a. att det enligt revisionsteamets kännedom fanns några få konstverk i ägarens hem, men att den stora delen förvarades i bolagets fastighet i Ö-stad. Under Bedömning av väsentlighet och risk har antecknats att när det gäller kontrollrisken hade revisionsteamet bedömt att det räckte att fråga ledningen var konsten fanns, vilket också var en försäkringsfråga. Under Utvärdering av utförd revision – Sammanfattning är antecknat att anläggningsregistret skulle behöva förbättras, inte minst vad avser bolagets konst och var denna finns någonstans.

A-son har uppgett följande.

Det fanns ett mycket omfattande anläggningsregister på över 100 sidor avseende bolagets anläggningstillgångar. Han granskade underlagen i bolagets anläggningsregister gällande konsten och även de eventuella inköp och försäljningar som hade skett under räkenskapsåret. Revisionsteamet hade tidigare år besökt bolagets fastighet och det bedömdes därför inte nödvändigt att göra det även detta år. Att begära tillträde till företagsledarens privata bostad för att kunna jämföra vad för konst som fanns på respektive ställe bedömdes som ogörligt och ineffektivt. Revisionsteamet intervjuade istället företagsledaren som berättade vad som fanns på vilket ställe. Revisionsteamet hade inte hade skäl att misstro detta eftersom det hade stämts av tidigare år. Vid samtalet med företagsledaren tog A-son upp riskerna med att konst förvarades i företagsledarens bostad. Han jämförde även det bokförda värdet (anskaffningskostnad) med de historiska affärer som bolaget hade gjort. Han rapporterade sina iakttagelser till företagsledaren vid slutrevisionsmötet.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Av International Standard on Auditing (ISA 200) Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt ISA p. 15 följer att en revisor ska förhålla sig professionellt skeptisk när han eller hon planerar och utför en revision. Det innebär bl.a. att revisionsbevisen ska bedömas kritiskt (jfr p. A 20 ff.). När det gäller revisionsbevis som består av information från företagsledningen måste revisorn därför alltid överväga om det är nödvändigt att utföra särskilda åtgärder för att få informationen bekräftad på annat sätt.

Av ISA 500 Revisionsbevis p. 4 framgår att granskningsåtgärderna ska utformas och utföras på ett sådant sätt att revisorn kan hämta in tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att kunna dra rimliga slutsatser som grund för sina uttalanden. Enligt p. A 2 ger enbart förfrågningar vanligtvis inte tillräckliga revisionsbevis för att det inte finns väsentliga felaktigheter.

Den aktuella posten var väsentlig och det fanns därför skäl för A-son att ägna den särskild uppmärksamhet. Han stämde av posten mot bl.a. bolagets anläggningsregister och gjorde även förfrågningar hos företagsledaren. En del av konsten förvarades i företagsledarens hem och en del i bolagets fastighet. De iakttagelser som A-son gjorde vid revisionen, att konsten förvarades på olika ställen samt att registret kanske behövde uppdateras, innebar enligt Revisorsinspektionens mening att han borde ha utökat sin granskning. Det förelåg inte några hinder för honom att vidta de ytterligare granskningsåtgärder som omständigheterna krävde. Revisorsinspektionen drar av dessa skäl slutsatsen att de granskningsåtgärder som han vidtog i denna del inte gav honom tillräckliga revisionsbevis för tillgångarnas existens och värde.

Med hänsyn till att posten var väsentlig innebar den bristfälliga granskningen att A-son saknade grund för att tillstyrka fastställande av bolagets resultat- och balansräkningar. Genom att ändå göra det har han åsidosatt god revisionssed.

A-son har i ovan nämnda avseende åsidosatt sina skyldigheter som revisor och ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. Det som läggs honom till last är allvarligt. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en varning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...