Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-323

(2020-06-12)

Revisorsinspektionen ger auktoriserade revisorn A-son en erinran.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information rörande den auktoriserade revisorn A-son. Informationen gäller hennes revision av ett aktiebolag för räkenskapsåret 1 juli 2018–30 juni 2019. Bolagets årsredovisning för det aktuella räkenskapsåret är daterad den 27 december 2019. Även revisionsberättelsen är daterad med detta datum och innehåller inte någon modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Revisorns uppgifter

A-son har uppgett följande.

Hennes granskningsarbete genomfördes före den 20 december 2019 då hon hade ett möte med bolagets enda styrelseledamot, tillika aktieägare. Hon tog vid detta tillfälle upp med styrelseledamoten att det fanns en faktura i bokföringen som inte var korrekt periodiserad och att ingen ränta kostnadsförts avseende inlånat kapital, varför rättelse borde vidtas.

Bolaget anlitade en egen extern redovisningskonsult för den löpande redovisningen och redovisningsavdelningen på den revisionsbyrå vid vilken A-son är verksam för bokslut och årsredovisning. Det överlämnades åt redovisningsavdelningen att vidta de två mindre justeringarna som behövde göras, i enlighet med styrelseledamotens instruktioner.

Fredagen den 27 december 2019 avbröt hon sin julledighet och kom in till kontoret, eftersom det var bestämt att styrelseledamoten skulle komma in för underskrift av årsredovisningen. Hon gick igenom de gjorda ändringarna och signerade det som ännu inte signerats i revisionsprogrammet och dokumentationsverktyget. Samtliga handlingar som skulle skrivas under skrevs ut.

Styrelseledamoten uteblev från mötet och en ny tid bestämdes till efter helgen som pga. nyår blev först den 2 januari 2020. Samtliga handlingar som legat och väntat sedan den 27 december 2019 skrevs då under.

3 Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Dateringen av en revisionsberättelse bör enligt god revisionssed ligga i omedelbar eller nära anslutning till granskningsarbetets avslutande. I revisionsberättelsen får alltså inte anges ett datum som infaller innan revisorn har avslutat granskningsarbetet. [1] Enligt International Standard on Auditing (ISA) 700 Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter p. 49 ska en revisionsberättelse dateras tidigast det datum när revisorn har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga bevis som grund för revisorsuttalandet om årsredovisningen, däribland bevis för att alla delar och upplysningar som utgör års- redovisningen har upprättats samt att de med vederbörlig befogenhet att göra det har försäkrat att de har tagit ansvar för årsredovisningen. Ett aktiebolags årsredovisning kan inte anses vara upprättad förrän den har undertecknats av bolagets samtliga styrelseledamöter (och i förekommande fall den verkställande direktören).

Både årsredovisningen och revisionsberättelsen är daterade den 27 december 2019. Det framgår dock av A-sons egna uppgifter att båda dessa handlingar undertecknades först den 2 januari 2020. Genom att godta att både årsredovisningen och revisionsberättelsen åsattes felaktiga datum har hon åsidosatt god revisionssed. Det som hon har anfört om skälen för dateringarna medför ingen annan bedömning.

A-son ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), ges en erinran.

  • [1]

    Jfr 9 kap. 29 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%