Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr U 1995-2

(24 oktober 1996)

En revisor har åsidosatt aktiebolagslagens jävsbestämmelser då hans söner upprättat bokslut åt ett antal av hans revisionsklienter. (Varning.)

Bakgrund

Vid handläggningen av en ansökan om godkännande besökte förutvarande tillsynsmyndigheten Kommerskollegium (KK) X & Y Revisionsbyrå AB. Det framkom då att godkände revisorn Ys två söner arbetade på byrån bl.a. med att upprätta bokslut åt ett antal av Ys revisionsklienter. Med anledning härav öppnade KK ett tillsynsärende mot Y. Ärendet har övertagits av Revisorsnämnden (RN), som enligt övergångsbestämmelserna till revisorslagen prövat ärendet enligt äldre bestämmelser, dvs. den gamla revisorsförordningen.

Y har i yttrande uppgett att det endast är i åtta uppdrag som sönerna upprättat bokslut. Han har också anfört att han inte varit medveten om att det skulle vara felaktigt på något sätt, men att han numera ändrat rutinerna på byrån.

RNs bedömning (plenum)

”Av 10 kap. 4 § första stycket 3 punkten aktiebolagslagen (1975:1385) framgår att den kan inte vara revisor som är släkting i rakt upp- eller nedstigande led till person som biträder vid bolagets bokföring. – Det åligger varje revisor att känna till och följa denna centrala bestämmelse. Genom sin underlåtelse härvid har Y på ett allvarligt sätt åsidosatt sina plikter som revisor.

Med stöd av 23 § andra stycket revisorsförordningen meddelar RN Y varning.”

Kommentar

När en revisor i ett aktiebolag tar ställning till om det föreligger någon omständighet som kan konstituera jäv måste han eller hon beakta jävsbestämmelserna i både aktiebolagslagen och revisorsföreskrifterna. Dessa bestämmelser är inte identiska i alla delar. Revisorsföreskrifterna innehåller t.ex. inte någon bestämmelse om släktskapsjäv, vilket aktiebolagslagen gör. Därutöver måste revisorn beakta de krav god revisorssed ställer i fråga om revisorns oberoende (se FARs regler till vägledning för FAR-ledamöternas skyldighet att följa god revisorssed, Regel 2 – Oberoende).

Anders Strömqvist

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%