Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1997-1015

(5 mars 1998)

I ett ärende avseende fortsatt godkännande som revisor har Revisorsnämnden uppmärksammat att en tredjedel av revisorns revisionsklienter fått redovisningsbiträde av revisorns son. Revisorsnämnden har konstaterat att revisorn genom att bryta mot aktiebolagslagens jävsbestämmelser åsidosatt sina plikter som revisor. (Varning.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har i samband med handläggningen av Ms ansökan om fortsatt godkännande som revisor uppmärksammat vissa förhållanden. Dessa har föranlett ett disciplinärende.

M bedriver egen revisionsverksamhet. Ms son är redovisningskonsult och biträder en del av Ms klienter med deras redovisning. Av en upprättad förteckning framgår att cirka en tredjedel av de bolag i vilka M är vald revisor erhåller redovisningsbiträde av hans son.

RNs bedömning (ordföranden)

”Av 10 kap. 4 § 1 st. 1 och 3 p. aktiebolagslagen (1975:1385) framgår att den kan ej vara revisor som är släkting i rätt upp- eller nedstigande led till person som biträder vid bolagets bokföring (s.k. släktskapsjäv). I 14 § 2 st. lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) stadgas att en revisor noggrant skall iaktta gällande jävsbestämmelser för revisorer. Det åligger således varje revisor att känna till och följa jävsbestämmelsen i aktiebolagslagen. Genom att bryta mot denna bestämmelse har M på ett allvarligt sätt åsidosatt sina plikter som revisor.

Med stöd av 22 § 2 st. revisorslagen meddelar RN M varning.”

Kommentar

Av RNs beslut kan inte utläsas på vad sätt sonen biträtt med bokföring åt företag i vilka fadern är vald revisor. Det framstår emellertid som att sonen lämnat biträdet personligen. I ett fall då biträdet lämnats personligen av en nära släkting är revisorn jävig, oavsett om detta biträde bestått i grundbokföring eller lämnats i ett senare stadium i samband med t.ex. huvudbokföring eller bokslut.

Här kan upplysas att den förra tillsynsmyndigheten för revisorer, Kommerskollegium, på sin tid uttalat att släktskapsjävet inte aktualiseras om bokföringsbiträdet lämnas av ett företag som släktingen visserligen äger, men då denne inte själv deltar i arbetet. Uttalandet att annan person på släktingens företag får lämna bokföringsbiträde, får bara betydelse då biträdet avser grundbokföring. Annan person än i aktiebolagslagen avsedd släkting, medarbetare i revisionsuppdrag eller person överordnad revisorn får lämna biträde med t.ex. huvudbokföring eller bokslut, oavsett om denna person är anställd i ett företag ägt av en släkting till revisorn eller arbetar i det revisionsföretag i vilket revisorn själv är verksam.

Henry Åkerlund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%