Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1998-340

(5 juni 1998)

En revisor som underlåtit att betala föreskriven årsavgift till Revisorsnämnden har fått sitt godkännande upphävt med omedelbar verkan. (Upphävande, omedelbar giltighet.)

Bakgrund

Godkände revisorn N har underlåtit att betala föreskriven årsavgift till Revisorsnämnden (RN).

RNs bedömning (ordföranden)

”Enligt förordningen (1995:665) om revisorer skall godkänd revisor betala en årsavgift om 2 000 kronor till Revisorsnämnden (RN). Om revisorn inte betalar föreskriven avgift skall godkännandet upphävas enligt 22 § lagen (1995:528) om revisorer.

RN avslog den 4 februari 1997 Ns ansökan om fortsatt godkännande som revisor. N har överklagat RNs beslut och enligt 13 § revisorslagen skall hans godkännande gälla till dess beslutet vinner laga kraft. Då N således fortfarande är godkänd revisor är han även skyldig att betala årsavgift till RN.

N har trots påminnelse inte erlagt årsavgiften för 1998. Ett disciplinärende har öppnats och N har anmodats att betala in avgiften inom tio dagar från mottaget föreläggande. Enligt postens delgivningskvitto fick N del av föreläggandet den 18 maj 1998. Årsavgiften skulle följaktligen ha inbetalats senast den 27 maj 1998. RN har dock ännu inte erhållit någon avgift och N har inte heller på annat sätt låtit höra av sig.

RN konstaterar att N inte erlagt föreskriven årsavgift och upphäver med stöd av

22 § revisorslagen Ns godkännande som revisor. Med stöd av 25 § samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.”

Kommentar

Detta beslut ligger i linje med tidigare avgöranden (se fall 64 ovan), och utgången i ärendet kunde inte gärna ha blivit någon annan.

RNs verksamhet finansieras genom de avgifter som godkända och auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag har att betala enligt 15-17 §§ revisorsförordningen. Utöver den årliga avgiften, som var aktuell i detta ärende, finns avgifter också för revisorsexamen och ansökan om godkännande, auktorisation och registrering samt för ansökan om förhandsbesked och undantag från bl.a. bosättningskravet och anställningsförbudet.

Anders Strömqvist

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%