Beslut från Revisorsnämndens disciplinnämnd

Dnr 1996-1301

(16 juni 1998)

En revisor har till en revisionsklient lämnat råd avseende mervärdesskatt. När lagstiftningen sedermera ändrats har revisorn inte uppmärksammat detta. Revisorsnämnden har konstaterat att revisorn i egenskap av rådgivare inte haft skyldighet att följa upp klientens åtgärder. En sådan skyldighet har emellertid ålegat honom i egenskap av vald revisor. (Erinran.)

Bakgrund

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn R. Av anmälan och RNs utredning framgår att R i januari 1994 på förfrågan från VD i ett klientbolag uppgav att den verksamhet som bedrevs i bolaget var undantagen från mervärdesskatt. Bolaget var inte registrerat för mervärdesskatt under den aktuella tiden. I mars 1996 reagerade skattemyndigheten mot detta och krävde att bolaget fr.o.m. den 1 januari 1995 retroaktivt skulle debitera sina kunder för mervärdesskatt och inbetala denna till skattemyndigheten.

R har anfört att den information han lämnade angående mervärdesskatteplikten var korrekt utifrån den lagstiftning som gällde vid den aktuella tidpunkten. Det har därefter ålegat företagsledningen att hålla sig aå jour med gällande lagstiftning. Vid sin revision av bolagets bokslut per den 30 juni 1995 kände R inte till de nya mervärdesskattebestämmelser som införts fr.o.m år 1995.

RNs bedömning (plenum)

”I ärendet har inte annat framkommit än att den information R lämnade till bolaget beträffande bestämmelserna om mervärdesskatt var korrekt vid den tidpunkt den lämnades. Den omständigheten att R vid ett tillfälle lämnat information om gällande lagstiftning till sin klient innebär inte att han av detta skäl har haft ett ansvar för att löpande följa upp eventuella ändringar i lagstiftningen och påtala dessa för klienten. Av 10 kap. 10 § fjärde stycket aktiebolagslagen (1975:1385) och förarbetena till detta stadgande (prop. 1984/85:30 s. 20 ff) följer däremot att revisorn vid sin revision måste undersöka om revisionsklienten fullgjort sina skyldigheter enligt i fyra punkter särskilt uppräknade åligganden i fråga om skatter och avgifter. Har vid denna granskning framkommit att företaget inte anmält sig för registrering till mervärdesskatt åligger det revisorn att bedöma riktigheten av detta ställningstagande. Detta innebär att R i varje fall senast i samband med sin revision av bokslutet per den 30 juni 1995 hade bort ta ställning till bolagets registrering till mervärdesskatt. R har genom att i detta hänseende inte iaktta tillräcklig omsorg åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN R erinran.”

Kommentar

RN har här redovisat uppfattningen att revisorn i egenskap av rådgivare inte haft något uppföljningsansvar beträffande åtgärder som vidtagits efter hans rådgivning. Frågan om sådant eventuellt uppföljningsansvar har nyligen varit uppe till rättslig prövning i domstol. RNs ställningstagande överensstämmer med vad som nu får anses vara gällande rättspraxis.

Henry Åkerlund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%