Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1997-825

(29 oktober 1998)

RNs beslut (ordföranden)

Beslutet återges nedan i dess helhet:

”Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skattemyndigheten i X-län beträffande auktoriserade revisorn D. Enligt skattemyndigheten har D bl.a. på olika sätt äventyrat sin oberoende ställning som revisor i ett klientbolag. D har yttrat sig över skattemyndighetens skrivelse. Beträffande vad som däri anförts har D vidgått att han för revisionsklientens räkning löst in en check och en postväxel om 170 000 kr respektive 250 000 kr samt att han även satt in pengarna på klientens konto i bank. D har genom att medverka vid revisionsklientens bankaffärer brutit mot jävsbestämmelserna i 10 kap. 4 § 1 p. aktiebolagslagen (1975:1385). Av nämnda lagrum framgår att den kan inte vara revisor som biträder vid bolagets medelsförvaltning eller kontroll däröver. Det åligger varje revisor att känna till och följa denna centrala bestämmelse. Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN D erinran.”

Kommentar

Revisorns åtgärd att för revisionsklientens räkning lösa in en check respektive en postväxel har RN ansett falla under passusen ”biträda vid bolagets medelsförvaltning”. Här kan uppmärksammas att den aktuella jävsgrunden i aktiebolagslagen blir tillämplig även om någon annan på revisionsbyrån lämnar biträde vid medelsförvaltning. Påföljden hade därför sannolikt blivit den samma om inte revisorn själv, utan någon underordnad revisorn hade medverkat vid revisionsklientens bankaffärer.

Henry Åkerlund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%