Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1998-344

(25 februari 1999)

Bakgrund

I en underrättelse till RN ifrågasätter en skattemyndighet ett antal revisionsberättelser som auktoriserade revisorn K avgivit under 1996 samt i februari 1998. Skattemyndigheten uppger att K i samtliga förevarande revisionsberättelser har angett att en promemoria upprättats i samband med revisionen. Revisionsberättelserna har sänts in till skattemyndigheten utan uppgift om promemoriornas innehåll. Skattemyndigheten anser inte att det är tillräckligt att enbart påtala missförhållanden i en promemoria som inte är tillgänglig för samtliga intressenter.

K har anfört att promemorian är en del av revisionsberättelsen. I promemoriorna har han i några fall angett vissa eventuella oegentligheter.

Genom att sända in kopior av revisionsberättelserna till skattemyndigheten har han fullgjort sina skyldigheter enligt 10 kap. 10 § aktiebolagslagen.

Varken aktiebolagslagen eller FARs anvisningar kräver att en kopia på en upprättad promemoria ska bifogas revisionsberättelsen. Tvärtom skulle en informationsgivning kunna komma i konflikt med hans tystnadsplikt som revisor. Eftersom en promemoria är en del av revisionsberättelsen får de som är intresserade anses ha blivit upplysta om ett eventuellt missförhållande genom den orena revisionsberättelsen.

Det ligger då i deras eget intresse att kontakta bolaget för att få ta del av promemorian och om de inte gör det kan detta inte läggas revisorn till last. För övrigt finner han det märkligt att skattemyndigheten ger förslag till hur revisionsberättelsen ska utformas.

RNs bedömning

”Av 10 kap. 10 § andra stycket aktiebolagslagen (1975:1385) i dess lydelse före den 1 januari 1996 framgår att revisorn i revisionsberättelsen skall uttala huruvida årsredovisningen upprättats enligt aktiebolagslagen. Vidare framgår det av tredje stycket samma paragraf att revisorn i revisionsberättelsen bl.a. skall anmärka om styrelsen eller verkställande direktören handlat i strid med aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Av fjärde stycket samma paragraf framgår det att revisorn också skall anmärka om bolaget inte fullgjort sina skyldigheter i fråga om skatter och avgifter. Enligt paragrafens femte stycke skall revisorn, om revisionsberättelsen innehåller anmärkning om att bolaget inte fullgjort skyldighet enligt fjärde stycket 1–4, genast sända in en avskrift av revisionsberättelsen till skattemyndigheten.

RN har tagit del av kopior av Ks upprättade revisionsberättelser och promemorior.

I det första bolagets revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret den 1 september 1996–31 augusti 1997, har K avstyrkt fastställande av resultat- och balansräkningen, förslaget till vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen. K har inte motiverat sitt ställningstagande. I revisionsberättelsen har han angett att en promemoria upprättats i samband med revisionen. Promemorian har inte bifogats revisionsberättelsen. I promemorian har K gjort anmärkningar bl.a. om att viss kontrolluppgift ej syntes ha avlämnats och att löner, skatteavdrag och sociala avgifter ej heller synes bokförda/redovisade. Dessutom har han anmärkt i promemorian att bolaget inte redovisat mervärdesskatt i rätt tid och avskrivning inte skett på anläggningstillgångar.

Enligt RNs mening är samtliga brister, som K i enlighet med det anförda har påtalat i sin promemoria, av sådan karaktär att de borde ha anmärkts i revisionsberättelsen. Att, som skett, i revisionsberättelsen ange att en promemoria upprättats innebär inte att upplysningsplikten i 10 kap. 10 § aktiebolagslagen fullgjorts. K har härigenom åsidosatt sin skyldighet som revisor. Till detta kommer att K förfarit felaktigt genom att i revisionsberättelsen underlåta att motivera sitt avstyrkande. I det andra bolagets revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret den 1 juli 1995-30 juni 1996, har K tillstyrkt fastställande av resultat- och balansräkningen, förslaget till vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen. Även i denna revisionsberättelse har han angett att han i samband med revisionen har upprättat en promemoria. Promemorian har inte bifogats till revisionsberättelsen. I promemorian har K dels ifrågasatt om en fordran utgör ett förbjudet lån och dels uppgett att en annan fordran utgör ett förbjudet lån. Vidare innehåller promemorian påpekande om att avdrag för mervärdesskatt har gjorts vid inköp från privatpersoner.

RN finner att åtminstone uppgiften om förbjudna lån borde ha anmärkts i revisionsberättelsen. Genom att underlåta detta har K åsidosatt sin skyldighet som revisor.

Av det tredje bolagets revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret den 1 juli 1995–30 juni 1996, kan inte utläsas om K tillstyrker eller avstyrker fastställandet av resultat- och balansräkningen, förslaget till vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen. Detta strider mot 10 kap. 10 § tredje och sjätte styckena aktiebolagslagen.

K har således brustit i detta avseende. Även i denna revisionsberättelse har K angett att en promemoria upprättats i samband med revisionen. Promemorian har inte bifogats revisionsberättelsen. Promemorian innehåller påpekanden bl.a. om att bolaget inte betalat skatter och sociala avgifter i rätt tid. Vidare har ifrågasatts om inte ett reseförskott och en fordran är ett förbjudet lån. RN finner att K även i detta fall utformat revisionsberättelsen i strid med 10 kap. 10 § aktiebolagslagen och således även här åsidosatt sin skyldighet som revisor.

I det fjärde bolagets revisionsberättelse, avseende räkenskapsåret den 1 januari–31 december 1995, har K tillstyrkt fastställande av resultat- och balansräkningen, förslaget till vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen under förutsättning att en upprättad promemoria beaktas. Inte heller här har han till revisionsberättelsen bifogat den åberopade promemorian. I promemorian har K ifrågasatt om en viss fordran är att betrakta som ett förbjudet lån.

Som ovan nämnts skall revisionsberättelsen innehålla uttalanden angående fastställande av balans- och resultaträkning, förslaget till vinstdisposition samt ansvarsfrihet för styrelsen. I förarbetena till aktiebolagslagen anförs bl.a. följande såvitt avser ifrågavarande uttalanden (prop 1975:103 s 433f). Revisorerna bör i allmänhet tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet men har inte ovillkorlig skyldighet därtill utan kan i tveksamma fall begränsa sig till att ange skäl för eller emot ansvarsfrihet. Beträffande fastställandet av balans- och resultaträkningen kan revisorerna endast undantagsvis underlåta att direkt till- eller avstyrka fastställande och i stället påpeka att bolagsledningens förslag rörande samma räkning i visst angivet avseende kan ge anledning till tvekan. I fråga om dispositionen rörande vinst eller förlust skall revisorerna tillstyrka eller avstyrka förslaget eller i vart fall uttala sig därom. Slutligen uttalas i propositionen att revisorerna givetvis är skyldiga att göra en anmärkning i revisionsberättelsen om den föreslagna dispositionen strider mot aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

RN finner mot bakgrund av det anförda att det strider mot 10 kap. 10 § aktiebolagslagen att i en revisionsberättelse villkora ett tillstyrkande med hänvisning till en promemoria som inte fogats till berättelsen. K har därför genom utformningen av revisionsberättelsen åsidosatt sin skyldighet som revisor.

RN finner sammanfattningsvis att K vid upprättandet av de aktuella revisionsberättelserna åsidosatt de krav som aktiebolagslagen och god revisionssed ställer på utformningen av och innehållet i en revisionsberättelse. K har därigenom allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Med stöd av 22 § lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN K varning.”

Revisorsnämndens beslut har överklagats till Länsrätten i Stockholms län.

Kommentar

Utöver lag och förarbeten bör revisorsorganisationernas rekommendationer beaktas avseende revisionsberättelsens utformning. Det får anses utgöra god revisionssed att iaktta dessa rekommendationer.

I FARs rekommendation Revisionsprocessen behandlas revisionsberättelsen i avsnittet 2.5.4 Revisionsberättelse. Där finns olika generiska mallar och exempel för typsituationer, vilka alla innehåller fler upplysningar och ställningstaganden än vad aktiebolagslagen kräver. Vidare framgår att revisorns till- eller avstyrkanden till ledning för bolagsstämmans beslut ska grunda sig på uttalandena i revisionsberättelsen i övrigt. Av god revisionssed följer således att sådan väsentlig information ska lämnas i revisionsberättelsen. Härvid ska också beaktas att revisionsberättelsen riktar sig till intressenter utanför klientföretaget. Revisorn kan många gånger hänvisa till information i den årsredovisning till vilken revisionsberättelsen ska fogas, men inte till någon annan handling utan att återge dess innehåll i allt väsentligt. Den tystnadsplikt revisorn har i andra situationer får ge vika då vissa förhållanden måste rapporteras i revisionsberättelsen.

Henry Åkerlund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%