Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 1997-735

(29 april 1999)

Bakgrund

En kronofogdemyndighet har till RN inkommit med en underrättelse avseende godkände revisorn R. Enligt underrättelsen har R under tiden maj–november 1996 varit vald revisor i ett aktiebolag och under denna tid reviderat bolaget avseende räkenskapsåret 1995. Bolaget beslutade på en extra bolagsstämma i maj 1996 att genom nyemission öka sitt aktiekapital från 50 000 kr till 30 mkr. Emissionen skedde genom kvittning av en fordran företagsledaren hade på bolaget. Bolaget har vidare bytt firma två gånger under räkenskapsåret 1995 och ytterligare en gång i juni 1996. I bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 1995, vilken avgavs i juni 1996, nämns inte något om den genomförda nyemissionen eller firmaändringarna. Bolaget benämns i årsredovisningen endast med den firma som gällde från juni 1996. R har avgett en ren revisionsberättelse för aktuellt räkenskapsår.

R har anfört att ökningen av aktiekapitalet borde ha omnämnts i bolagets årsredovisning. Med hänsyn till att emissionsbeslutet blivit offentligt till följd av bolagets emissionsanmälan till Patent- och Registreringsverket ansåg han sig dock inte behöva anmärka i sin revisionsberättelse på den uteblivna upplysningen. Även firmaändringarna borde ha omnämnts i årsredovisningen. Han uppmärksammade dock inte dessa.

RNs bedömning

”Enligt 11 kap. 9 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) i dess lydelse före den 1 januari 1996 skall ett aktiebolag lämna upplysning i sin årsredovisning om händelser av väsentlig betydelse för bolaget som har inträffat under räkenskapsåret eller efter dettas slut. Av 10 kap. 10 § andra stycket samma lag i dess lydelse före den 1 januari 1996 följer att revisionsberättelsen skall innehålla ett uttalande huruvida årsredovisningen har uppgjorts enligt aktiebolagslagen. De nämnda lagrummen var enligt övergångsbestämmelser tillämpliga på det aktuella räkenskapsåret. R har i sin revisionsberättelse angett att årsredovisningen har upprättats enligt aktiebolagslagen. Såväl nyemissionen som firmaändringarna utgör händelser av väsentlig betydelse för bolaget. Bolaget har emellertid i strid med gällande rätt underlåtit att lämna upplysning om händelserna i sin årsredovisning för räkenskapsåret 1995. Det har därvid ålegat R att anmärka på detta i sin revisionsberättelse. Vad denne anfört om att beslutet om nyemission blivit offentligt genom bolagets anmälan till Patent- och Registreringsverket förändrar inte denna bedömning. Genom att, trots nu nämnda brister i bolagets årsredovisning, ange i revisionsberättelsen att årsredovisningen är upprättad enligt aktiebolagslagen har R åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN R erinran.”

Revisorsnämndens beslut har vunnit laga kraft.

Kommentar

Även i detta fall bör hänvisas till FARs rekommendation Revisionsprocessen, avsnittet 2.5.4 Revisionsberättelse. Se i övrigt kommentaren till fall 1 ovan.

Henry Åkerlund

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%