Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2000-917

(2001-02-01)

Revisorsnämnden upphäver A-son godkännande som revisor. Beslutet skall gälla omedelbart.

A-son är hos Revisorsnämnden (RN) föremål för systematisk och uppsökande tillsyn (SUT).

För att kunna slutföra ärendet anmodade RN i skrivelse den 20 juni 2000 A-son att besvara ett antal frågor samt till RN insända viss dokumentation. A-son har i skrivelse, som inkom till RN den 24 juli 2000, uppgett att han önskar ”att få vara ifred från byråkratin”. Några svar eller någon dokumentation inkom inte.

I skrivelse den 25 juli 2000 förelade RN A-son att inom 15 dagar från mottagandet av föreläggandet inkomma med svar samt dokumentation, enligt RNs skrivelse den 20 juni 2000. I föreläggandet uppmärksammades A-son på att underlåtelse att lämna de uppgifter som erfordras för RNs tillsyn bedöms som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åvilar en kvalificerad revisor. A-son upplystes också om att disciplinär åtgärd skulle komma att vidtas om svar samt efterfrågad dokumentationen inte inkom inom angiven tid.

I skrivelse den 30 juli 2000 inkom A-son till RN med viss kortfattad information och begränsade delar av den dokumentation RN begärt. Skrivelsen avslutas med ”För övrigt finns intet att tillägga”. Eftersom merparten av RNs frågor fortfarande inte var besvarade och huvuddelen av efterfrågad dokumentation inte insänd beslutade RN den 9 september 2000 att meddela A-son varning. I skrivelse samma dag förelades A-son att senast en vecka efter mottagandet av föreläggandet inkomma med svar och dokumentation enligt RNs skrivelse den 20 juni 2000. A-son upplystes även om att RN kunde komma att upphäva hans godkännande som revisor om han inte inom angiven tid efterkom föreläggandet.

I skrivelse som inkom till RN den 14 september 2000 anförde A-son att han ansåg sig ha besvarat RNs frågor samt insänt av RN begärd dokumentation. Genom skrivelse den 18 september 2000 bereddes A-son ytterligare en möjlighet att uppfylla sina skyldigheter som revisor genom att inkomma med fullständiga svar samt dokumentation. I skrivelsen angav RN tydligt vilka frågor som inte besvarats och vilken dokumentation som ännu inte inkommit. Även i denna skrivelse upplystes A-son om att RN kunde komma att upphäva hans godkännande som revisor om han inte inom angiven tid efterkom föreläggandet. Svar samt dokumentation skulle inkomma senast en vecka efter mottagandet av skrivelsen. Denna skrivelse hämtades inte ut av A-son.

I skrivelse den 17 oktober anmälde sig advokat B-son som ombud för A-son. I skrivelse den 30 oktober 2000 förelades A-son – genom ombudet – att inom två veckor efter mottagandet av föreläggandet inkomma med svar och dokumentation enligt RNs skrivelse den 18 september 2000. A-son mottog skrivelsen den 14 november 2000 och skulle således ha inkommit med begärda svar samt begärd dokumentation senast den 28 november 2000. I skrivelse den 15 november 2000 begärde A-son anstånd till den 15 december 2000. Varken svar eller dokumentation inkom dock. I skrivelse den 9 januari 2001 förelade RN A-son, genom ombudet, att inom en vecka efter mottagandet inkomma med begärda svar och begärd dokumentation. A-son upplystes åter om att RN kunde komma att upphäva hans godkännande som revisor om han inte inom angiven tid efterkom föreläggandet. Innan sistnämnda föreläggande lösts ut från posten inkom A-son – genom ombudet – den 17 januari 2001 med svar på en begränsad del av RNs frågor. Begärd dokumentation inkom ej. A-son mottog den 22 januari 2001 RNs föreläggande av den 9 januari 2001. Eventuell kompletterande information och dokumentation med anledning av detta föreläggande skulle således ha inkommit till RN senast den 29 januari 2001. Några ytterligare svar eller någon dokumentation har dock ännu denna dag inte inkommit.

Enligt 20 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av revisorn att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger revisorn. I A-son fall är det synnerligen försvårande att han trots att han meddelats varning, ändå inte har efterkommit RNs förelägganden.

Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen upphäver RN A-son godkännande som revisor. Med stöd av 25 § första stycket samma lag förordnar RN att beslutet skall gälla omedelbart.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%