Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2000-114

(2001-08-30)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har erhållit en underrättelse från Skattemyndigheten i Z-stad angående auktoriserade revisorn A-son. Skattemyndigheten har genomfört revision i det av A-son helägda bolaget X AB (revisionsbyrån) avseende räkenskapsåren 1996/97 och 1997/98. Skattemyndigheten har därvid bland annat funnit att privata utgifter (exempelvis för kläder, sportutrustning, tandläkare och fortkörningsbot) har bokförts i revisionsbyrån till ett sammanlagt belopp om cirka 70 000 kronor. Till följd härav har skattemyndigheten höjt A-sons taxeringar med motsvarande belopp.

A-son har medgivit att en mindre del av ifrågavarande utgifter felaktigt bokförts i revisionsbyrån men har i övrigt överklagat skattemyndighetens beslut att höja hans taxeringar.

Under utredningen i disciplinärendet har framkommit att Y AB (redovisningsbyrån) utför bokföringen åt ett drygt tiotal av A-sons revisionsklienter. Redovisningsbyrån ägs av A-sons hustru som också är ensam styrelseledamot i denna. Förutom hustrun arbetar ytterligare en person i redovisningsbyrån.

A-son framhåller att han är medveten om gällande jävsregler. Därför är det inte hans hustru utan hennes medarbetare som sköter bokföringen åt hans revisionsklienter. Av de gemensamma klienterna utför merparten dessutom grundbokföringen själva.

RN gör följande bedömning

För att en revisor skall vara lämplig att utöva revisionsverksamhet krävs att denne åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. En viktig förutsättning för att detta förtroende inte skall rubbas är att revisorn i sin egen verksamhet följer gällande bestämmelser. RN konstaterar att vissa av de utgifter som A-son har kostnadsfört i revisionsbyrån helt klart är privata levnadskostnader vilka enligt gällande skatteregler inte får belasta revisionsbyrån. Beträffande vissa andra utgifter får rättsläget åtminstone betraktas som oklart. A-son borde därför ha iakttagit försiktighet vid bokföringen av dem. När han ändå valde att kostnadsföra dem i revisionsbyrån borde han därför också ha lämnat upplysningar om dem i byråns deklarationer och på så sätt gjort skattemyndigheten uppmärksam på dem.

Av 14 § lagen (1995:528) om revisorer (revisorslagen) framgår att en revisor skall avböja eller avsäga sig ett uppdrag om det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet. Det förhållandet att A-sons hustru äger och är ensam styrelseledamot i en redovisningsbyrå som handhar grundbokföring åt ett antal av A-sons revisionsklienter utgör en sådan omständighet som kan rubba förtroendet för A-sons opartiskhet och självständighet. Det är ett lika stort hot mot A-sons oberoende att det är en anställd i hustruns redovisningsbyrå och inte hustrun som utför grundbokföringen.

RN konstaterar sammanfattningsvis att A-son i vissa avseenden har medgett att han har brutit mot gällande skatteregler samt att han i andra avseenden underlåtit att iaktta tillräcklig försiktighet vid tillämpningen av skattereglerna. A-son har vidare äventyrat sitt oberoende som revisor. Han har därmed i sådan grad åsidosatt sina skyldigheter som revisor att han bör meddelas varning.

Med stöd av 22 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%