Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2001-296, Dnr 2001-494

(2002-01-08)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning.

Sedan Kronofogdemyndigheten i Z-stad inkommit med en anmälan avseende godkände revisorn A-son har Revisorsnämnden (RN) öppnat ett disciplinärende (dnr 2001-296) och den 20 mars 2001 förelagt A-son att senast den 20 april 2001 yttra sig över anmälan. A-son avhördes inte inom denna tid. Den 24 april 2001 inkom Skattemyndigheten i X-stad med en underrättelse avseende A-son (dnr 2001-494). Den 26 april 2001 förelade RN ånyo A-son att yttra sig över kronofogdemyndighetens anmälan samt även yttra sig över skattemyndighetens underrättelse. Sistnämnda föreläggande sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Den 11 maj 2001 meddelade A-son att han sedan den 15 april 2001 var sjuk och gjorde med hänvisning till ett sjukintyg gällande att han var sjukskriven tills vidare. Av intyget framgick att A-son var sjukskriven till den 2 juni 2001. Den 31 maj 2001 kom RNs föreläggande av den 26 april 2001 i retur på grund av att det inte avhämtats inom föreskriven tid. Den 15 juni 2001 sände RN A-son ett nytt föreläggande att yttra sig över såväl kronofogdemyndighetens anmälan som skattemyndighetens underrättelse. Nämnda föreläggande sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. Den 19 juni 2001 kom brevet emellertid i retur med påskriften ”vägras”. Mot bakgrund härav lät RN delge A-son detta föreläggande genom stämningsmans försorg. A-son delgavs föreläggandet den 7 juli 2001 och inkom den 23 juli 2001 med ett yttrande.

Den 30 oktober 2001 förelade RN A-son att inkomma med svar på ett antal frågor inom fyra veckor från det att han fick del av föreläggandet. Föreläggandet sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. I det aktuella föreläggandet erinrades han om att underlåtenhet att lämna de uppgifter som behövs för RNs tillsyn bedöms som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor samt att RN kommer att överväga att vidta disciplinära åtgärder om begärt yttrande inte inkommer inom angiven tid. A-son fick del av föreläggandet den 4 november 2001 och skulle således inkomma med yttrande senast den 3 december 2001. Den 29 november 2001 meddelade A-son att han önskade få anstånd med yttrandet till den 14 december 2001 vilket medgavs av RN. A-son skulle således ha inkommit med yttrandet senast sistnämnda dag. Han har dock inte inkommit med det begärda yttrandet eller på annat sätt hört av sig till RN.

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkten 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall 1995 års lag.

Enligt 20 § lagen (1995:528) om revisorer är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av en revisor att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor. Med stöd av 22 § andra stycket samma lag meddelar RN A-son varning.

A-son föreläggs vidare att inom en vecka från mottagandet av detta beslut inkomma med yttrande enligt RNs föreläggande av den 30 oktober 2001. Om A-son inte efterkommer föreläggandet kommer RN att överväga att upphäva hans godkännande som revisor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%