Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2002-420

(2002-08-29)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har uppmärksammat vissa omständigheter rörande godkände revisorn A-son och med anledning därav öppnat förevarande disciplinärende. Av handlingarna i ärendet framgår följande.

A-son och godkände revisorn B-son är båda verksamma i revisionsföretaget X Revision AB. A-son valdes år 1998 till revisor i ett aktiebolag. Den 14 januari 2002 trädde nämnda aktiebolag i likvidation. Samma dag utsåg Patent- och registreringsverket B-son till likvidator i bolaget. Sedan RN därefter tillskrivit B-son och uppmanat honom att besvara vissa frågor angående likvidatorsuppdraget, bland annat avseende oberoendeaspekter, entledigades han av Patent- och registreringsverket som likvidator på egen begäran den 29 januari 2002.

A-son har anfört följande. B-son tillfrågades någon gång före årsskiftet 2001/02 om han kunde åta sig uppdraget som likvidator i det aktuella aktiebolaget. Efter en kort diskussion fann de båda att B-son kunde åta sig uppdraget och att hon själv kunde avgå som revisor. När hon sedan återkom till kontoret efter en tids ledighet ”upptäckte [hon och B-son] att [han] var registrerad som likvidator och [hon] hade inte avgått som revisor”. Efter ytterligare diskussioner bestämde de att hon skulle kvarstå som vald revisor i bolaget och att B-son skulle avgå som likvidator.

RN gör följande bedömning

En likvidator träder enligt 13 kap. 29 § första stycket aktiebolagslagen (1975:1385) i styrelsens och verkställande direktörens ställe. Enligt 13 kap. 36 § första stycket samma lag åligger det likvidatorn att för varje räkenskapsår avge årsredovisning. Denna skall i sedvanlig ordning granskas av bolagets revisor. När likvidatorsuppdraget är fullgjort skall likvidatorn enligt 13 kap. 39 § aktiebolagslagen avge en slutredovisning vilken jämte likvidatorns förvaltning skall granskas av bolagets revisor.

Av 10 kap. 16 § första stycket 4 aktiebolagslagen framgår att en revisor inte får vara verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder bolaget vid grundbokföringen eller medelsförvaltningen eller bolagets kontroll däröver.

En likvidator har ensam ansvaret för bolagets bokföring och medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver. A-son och B-son är båda verksamma i samma revisionsföretag. B-sons uppdrag som likvidator har därmed medfört att A-son har varit jävig som revisor i det aktuella bolaget.

RN finner att A-son, genom att kvarstå som revisor i bolaget trots den jävssituation som uppstått, har handlat i strid mot aktiebolagslagens regler och därmed åsidosatt sina skyldigheter som revisor. RN finner dock med hänsyn till övriga omständigheter i ärendet, bland annat det förhållandet att jävssituationen förelåg under en begränsad tid, att den disciplinära åtgärden kan begränsas till en erinran.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...