Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2000-1290, Dnr 2000-272

(2002-10-24)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden har mottagit två anmälningar rörande auktoriserade revisorn A-son och med anledning därav öppnat förevarande disciplinärenden.

Av handlingarna i ärendena framgår följande. A-son var vald revisor i ett aktiebolag som bedrev bland annat tillverkning av fritidsbåtar. Räkenskapsåret 1997 omsatte bolaget 8,8 mnkr och redovisade en förlust om 1,5 mnkr. I årsredovisningen för nämnda räkenskapsår redovisade bolaget under rubriken Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter en fordran om 3 mnkr på ett handelsbolag. Fordran avsåg ventilationsutrustning som bolaget enligt avtal sålt till handelsbolaget. Utrustningen var varken levererad, fakturerad eller betald. Avtalat leveransvillkor var fritt säljarens lokal. A-son lämnade en ren revisionsberättelse för räkenskapsåret 1997.

A-son har anfört följande. Han valdes till revisor i bolaget i december 1997. Bolaget hade i september 1996 träffat avtal om försäljning av en ventilationsanläggning till ett handelsbolag. Leverans och betalning skulle ske allteftersom nedmontering av anläggningen skedde. I bokslutet per den 31 december 1996 redovisades 2,4 mnkr som upplupen intäkt avseende viss del av ventilationsutrustningen. Leverans och betalning avseende den delen skedde under år 1997. Enligt samma princip redovisades i bokslutet per den 31 december 1997 ett belopp om 3 mnkr som upplupen intäkt avseende den återstående, ännu inte levererade delen av utrustningen. Han fann inte skäl att ifrågasätta denna redovisning eftersom handelsbolaget under år 1997 visat betalningsförmåga genom att betala för den del av utrustningen som levererats och någon hävning av avtalet inte skett vid tidpunkten för revisionsberättelsens avlämnande. Senare under år 1998, efter det att revisionsberättelsen avseende räkenskapsåret 1997 lämnats, hävdes dock avtalet såvitt avsåg den del av utrustningen som inte levererats.

RN, som har tagit del av A-sons granskningsdokumentation för det aktuella bolaget räkenskapsåret 1997, gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande fall de äldre bestämmelserna.

Bolaget, som hade en omsättning om 8,8 mnkr, redovisade en fordran på ett handelsbolag om 3 mnkr avseende försåld ventilationsutrustning som en upplupen intäkt i årsredovisningen för räkenskapsåret 1997. Utrustningen hade emellertid inte levererats vare sig under räkenskapsåret eller senare. Bolaget hade inte heller fakturerat handelsbolaget för köpeskillingen. Med hänsyn till att godset per balansdagen inte hade övergått i köparens besittning och risken för godset inte heller övergått på köparen förelåg inte förutsättningar för att redovisa köpeskillingen som en intäkt under räkenskapsåret 1997. Vad A-son anfört om att försäljningsavtalet alltjämt var gällande när revisionsberättelsen avgavs saknar relevans för bedömning av vid vilken tidpunkt intäktsredovisning skall ske. Genom att i ovan angivet avseende godta bolagets redovisning har A-son allvarligt åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Med stöd av 22 § andra stycket lagen (1995:528) om revisorer meddelar RN A-son varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%