Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2002-1335

(2003-04-14)

Revisorsnämnden meddelar registrerade revisionsbolaget Y AB varning.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende det registrerade revisionsbolaget Y AB (nedan kallat revisionsbolaget).

Av anmälan och övriga handlingar i ärendet framgår bl.a. följande. Revisionsbolaget har vid upprepade tillfällen under åren 2001 och 2002 betalat skatter och avgifter för sent. Storleken på de belopp revisionsbolaget betalat för sent varierar mellan 31 000 kr och 125 000 kr. Betalningsförseningarna har uppgått till som mest 53 dagar.

Revisionsbolaget har i huvudsak anfört följande. Revisionsbolaget vitsordar att skatter och avgifter inte har betalats i rätt tid under aktuella år. Anledningen till förseningarna är att revisionsbolagets likviditet sedan våren 2000 påverkats av en tvist med en större klient. Tvisten avsåg fordringar om 230 000 kr. En förlikning kom till stånd under hösten 2002. Betalningar av skatter och avgifter har helt eller delvis försenats för vissa perioder fram till dess att klienten, efter förlikning, slutreglerat sin skuld till revisionsbolaget och försäkringsersättning utbetalats.

RN gör följande bedömning

Revisorslagen (2001:883) trädde i kraft den 1 januari 2002, då lagen (1995:528) om revisorer upphörde att gälla. Enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna till den nya lagen skall en fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya bestämmelserna är förmånligare för revisorn. Med stöd härav tillämpar RN i förevarande ärende de äldre bestämmelserna i de delar som avser tid före den 1 januari 2002.

För att ett registrerat revisionsbolag skall anses vara lämpligt att bedriva revisionsverksamhet krävs att det åtnjuter förtroende från såväl uppdragsgivare som det allmänna. För att detta förtroende inte skall rubbas har ett revisionsbolag en skyldighet att i sin verksamhet följa gällande föreskrifter. Av god revisorssed följer vidare att ett registrerat revisionsbolag skall bedriva sin verksamhet i ordnade former och eftersträva sunda ekonomiska förhållanden. Kraven på ett registrerat revisionsbolag att i sin revisionsverksamhet sköta sina åligganden i skatte- och avgiftshänseende måste mot bakgrund därav ställas högt. Att det aktuella revisionsbolaget inte betalat skatter och avgifter i rätt tid kan därför inte accepteras. Revisionsbolaget har därmed åsidosatt sina skyldigheter i sådan grad att det bör meddelas varning. Vad revisionsbolaget anfört om orsakerna till betalningsförseningarna medför inte annan bedömning.

Med stöd av 22 § andra stycket och 24 § första stycket lagen (1995:528) om revisorer samt 32 § andra stycket och 34 § första stycket revisorslagen (2001:883) meddelar Revisorsnämnden Y AB varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%