Revisorsnämndens förhandsbesked

Dnr 2003-727

(2003-09-11)

Förhandsbesked enligt 22 § revisorslagen (2001:883) – uppdrag som revisor för en statlig myndighet (X) i vilken en av styrelseledamöterna har en nära personlig relation till annan revisor på den revisionsbyrå där sökanden är verksam

Vad gäller Ert uppdrag som revisor i X finner Revisorsnämnden att den omständighet som är föremål för prövning kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet. Detta innebär att presumtionsregeln i 21 § revisorslagen (2001:883) blir tillämplig. Det har inte framkommit att det föreligger sådana särskilda omständigheter att det ändå inte finns anledning att ifrågasätta Er opartiskhet eller självständighet. För att Ni skall kunna behålla uppdraget som revisor i X krävs att Ert revisionsarbete granskas av en revisor som är verksam vid annan revisionsbyrå. Nu avsedd granskning får inte utföras av Er medrevisor på uppdraget eller av någon annan revisor som deltar vid revisionen av X.

Ni har hos Revisorsnämnden (RN) ansökt om förhandsbesked huruvida den omständigheten, att hustrun till en av Era kolleger på revisionsbyrån tillträder ett uppdrag som styrelseledamot för den statliga myndigheten X i vilken Ni är av regeringen förordnad revisor, är sådan som avses i 21 § första stycket revisorslagen (2001:883) och, om så är fallet, huruvida omständigheterna i det enskilda fallet eller av Er planerade motåtgärder medför att Ni ändå inte behöver avsäga er revisionsuppdraget.

I det följande avser samtliga hänvisningar till författningstext bestämmelser i revisorslagen (2001:883).

Enligt hos RN tillgängliga uppgifter är både Ni och den aktuella kollegan auktoriserade revisorer, anställda och verksamma vid Revisionsbyrån AB i Z-stad. Ni har uppgett att såväl Ni själv som Er kollega är delägare i revisionsbyrån men att ni är verksamma vid olika avdelningar inom bolaget. Ni har därvid framhållit att Er kollega inte ingår i revisionsteamet för någon av X-fonderna, inte är överordnad Er och inte heller i övrigt har möjlighet att påverka revisionens utfall i någon av X-fonderna. Han saknar alltså såväl anknytning till revisionsuppdraget som möjlighet att påverka utfallet av revisionen.

Ni har vidare hänfört Er till bl.a. bestämmelsen i 21 § första stycket 1 d) och i anslutning därtill påpekat att det förhållandet att hustrun till en inom Revisionsbyrån AB verksam revisor åtar sig uppdrag som styrelseledamot i X visserligen medför att den revisorn får en nära personlig relation till en person i Er revisionsklients ledning, men att det i förarbetena till lagen sägs att det förhållandet att någon annan i samma revisionsgrupp har nära personliga relationer till någon i revisionsklientens ledning inte behöver föranleda revisorns avgång, om det kan konstateras att denna person saknar all anknytning till revisionsuppdraget liksom möjligheter att påverka dess utförande. [1] Härutöver har Ni framhållit att Ni inte är ensam revisor i X. Fonden har två revisorer. Den andra revisorn är verksam inom det registrerade revisionsbolaget Y.

Ni har slutligen hänvisat till ytterligare ett uttalande i förarbetena. [2] Där sägs att det är naturligt att bestämmelserna i 21 § första stycket tillämpas under beaktande av det framtida resultatet av den pågående diskussionen kring oberoendefrågor inom EU. Ni menar att det i förevarande sammanhang kan vara aktuellt att beakta innehållet i EG-kommissionens rekommendation ”Revisorers oberoende i EU: Grundläggande principer” av den 16 maj 2002. Rekommendationen innehåller bestämmelser avseende nära familjemedlemmar till personer i uppdragsteamet och beslutskedjan. IFACs ”Code of Ethics” (kapitel 8) innehåller bestämmelser av liknande innebörd. Varken rekommendationen eller IFACs regelverk innehåller några bestämmelser som innebär att Ni under ovan angivna förhållanden måste avsäga Er revisionsuppdraget i X.

För det fall RN, trots vad Ni nu anfört, skulle finna att omständigheterna är sådana som avses i 21 § första stycket och att det dessutom inte föreligger sådana särskilda omständigheter i det enskilda fallet som medför att Ni ändå kan behålla revisionsuppdraget har Ni övervägt ett antal motåtgärder. Tänkbara motåtgärder är enligt Er att revisionen av fonden underställs kvalitetsgranskning inom ramen för det i övrigt löpande kvalitetsgranskningsprogrammet samt utvärdering/anpassning av arbetsfördelningen mellan Er och medrevisorn vilket kan kombineras med eller ersättas av att en annan revisor, inom eller utanför Revisionsbyrån AB, lämnar en s.k. ”second opinion”.

RN meddelar följande besked

I 21 § första stycket sägs att en revisor för varje uppdrag i revisionsverksamheten skall pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet. Enligt första stycket 1 d) föreligger en presumtion för att en revisor skall avböja alternativt avsäga sig ett revisionsuppdrag om revisorn eller någon annan i den revisionsgrupp där han eller hon är verksam har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller till någon person i dennes ledning. I propositionen Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet (prop. 2001/01:146 s. 102) talas om personliga relationer mellan någon i revisionsgruppen och revisionsklientens ledning. Det sägs att med revisionsklientens ledning ”avses också styrelse, VD och andra ledande befattningshavare (t.ex. ekonomichef) hos revisionsklienten. Den nära personliga relationen kan yttra sig i mångåriga vänskapsband eller ofta återkommande sociala kontakter. Med direkta personliga kontakter bör jämställas indirekta kontakter genom någon nära anhörig”.

Av 21 § andra stycket följer att revisorn inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget, om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.

Enligt 22 § skall RN på ansökan av en revisor meddela förhandsbesked om huruvida en viss särskild omständighet är sådan som avses i 21 § första stycket och, om så är fallet, huruvida omständigheterna i det enskilda fallet eller vidtagna åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller avsäga sig uppdraget.

Enligt RNs uppfattning är den omständighet Ni redogjort för, dvs. att hustrun till en av Era kolleger på revisionsbyrån tillträder ett uppdrag som styrelseledamot för X där Ni är revisor, sådan som avses i 21 § första stycket. Presumtionsregeln blir därigenom tillämplig.

RN måste därför pröva om omständigheterna i ärendet är sådana att Ert uppdrag ändå går att fullfölja utan att det finns anledning att ifrågasätta Er opartiskhet eller självständighet.

Ni har gjort gällande att sådana särskilda omständigheter som avses i 21 § andra stycket föreligger i Ert fall och Ni har därvid hänvisat till ett uttalande i förarbetena (ibid. s. 103) vari sägs att den valde revisorn inte behöver avgå om ”det kan konstateras att [den andra personen inom revisionsgruppen] saknar all anknytning till revisionsuppdraget liksom möjligheter att påverka dess utförande”. I Ert fall arbetar Er kollega på en annan avdelning inom revisionsbyrån, han är inte överordnad Er och han ingår inte i revisionsteamet för någon av X-fonderna. Han har enligt Er därför inte någon möjlighet att påverka utfallet av revisionsuppdraget. Omständigheterna är enligt Er följaktligen sådana att det inte finns anledning att ifrågasätta Er opartiskhet eller självständighet.

I 21 § första stycket görs en uppräkning av omständigheter som medför att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget. Enligt förarbetena till paragrafen (ibid. s. 101) anses de uppräknade omständigheterna alltid kunna rubba förtroendet för revisorns opartiskhet och självständighet och medför därför alltid, oavsett omständigheterna i det enskilda fallet, en presumtion för att revisorn måste avböja eller avsäga sig uppdraget. För att presumtionen skall kunna brytas och revisorn kunna acceptera eller behålla uppdraget fordras att omständigheterna klart ger vid handen att det i det enskilda fallet inte finns anledning att ifrågasätta revisorns opartiskhet eller självständighet (ibid. s. 61). Enligt 21 § första stycket gäller de uppräknade omständigheterna den revisionsgrupp vari revisorn är verksam. Med revisionsgrupp menas enligt 2 § 6 ”en grupp av företag i vilken minst ett revisionsföretag ingår och som på grund av ägarförhållanden, avtal eller administrativt samarbete eller av annan anledning får anses ingå i samma affärsmässiga gemenskap”. Den personkrets som träffas av bestämmelserna i 21 § är således vid. Mot ovan angivna bakgrund finner RN att det förarbetsuttalande Ni åberopat inte kan tolkas så att det i stort sett endast skulle vara i det fall där den andra personen ingår i revisionsteamet som den valde revisorns opartiskhet eller självständighet skulle kunna ifrågasättas. En sådan tolkning skulle enligt RNs mening på ett ingripande sätt minska betydelsen av den grundläggande principen om vikten av att förtroendet för en revisor inte rubbas. Det skulle t.ex. i ett fall som det nu aktuella medföra att en stor majoritet av personerna i ett revisionsföretag eller i en revisionsgrupp, var för sig, kan ha nära personliga relationer till någon i revisionsklientens ledning utan att den valde revisorn behöver avsäga sig uppdraget. En sådan tillämpning är enligt RNs mening inte förenlig med den förhållandevis stränga presumtionsregeln i 21 § första stycket.

RN finner med hänsyn till vad som ovan anförts att det förhållandet att Er kollega inte ingår i revisionsteamet och inte heller i övrigt har direkt anknytning till revisionsuppdraget eller kan direkt påverka utförandet av revisionsuppdraget i X, inte utgör sådan särskild omständighet som avses i 21 § andra stycket. Det förhållandet att Er kollega inte är överordnad Er och att Ni är verksamma inom olika avdelningar på revisionsbyrån medför inte annan bedömning. Att Ni delar det aktuella uppdraget med en revisor från en annan revisionsbyrå är enligt RNs mening inte heller en sådan särskild omständighet som krävs för att presumtionen skall brytas.

Vad därefter gäller uttalandet i förarbetena, att 21 § första stycket skall tillämpas under beaktande av det framtida resultatet av den pågående diskussionen kring oberoendefrågor inom EU (se not 2), vill RN framhålla följande. Det hittills mest konkreta resultatet av nämnda diskussion utgörs av kommissionens rekommendation om revisorers oberoende i EU av den 16 maj 2002. Det kan konstateras att rekommendationen endast innehåller minimiregler och att det sålunda inte finns något som hindrar enskilda stater från att i vissa avseenden införa mer långtgående oberoenderegler. Rekommendationens avsaknad av en bestämmelse som förbjuder ett visst förfarande innebär således inte motsatsvis att förfarandet måste godtas i de enskilda medlemsstaterna. Den omständigheten att rekommendationen inte innehåller någon bestämmelse som skulle utgöra hinder för Er att behålla revisionsuppdraget i X föranleder därför inte RN att ändra bedömningen av hur 21 § skall tillämpas. Detsamma gäller det förhållandet att det inte finns någon sådan bestämmelse i revisorsorganisationen IFACs ”Code of Ethics”.

RN har slutligen att bedöma de motåtgärder som Ni redogjort för.

Enligt RNs uppfattning kan det nu aktuella hotet mot Er opartiskhet och självständighet inte balanseras enbart genom byråinterna åtgärder vid Revisionsbyrån AB eller inom ramen för den löpande kvalitetsgranskningen av revisionsuppdraget. En förutsättning för att Ni skall kunna kvarstå som revisor i X när Er kollegas hustru tillträder styrelseuppdraget är därför att Ert revisionsarbete kan bli föremål för en ”second opinion” av en revisor som är verksam vid annan revisionsbyrå. Omfattningen av den granskning den utomstående revisorn måste genomföra påverkas av faktorer som arbetsfördelningen på uppdraget mellan Er och medrevisorn samt vilka kvalitetssäkrande åtgärder som vidtagits i övrigt. Granskningen måste dock under alla förhållanden vara så ingående att den utomstående revisorn med rimlig grad av säkerhet kan intyga att Ni vid Era bedömningar inte låtit Er påverkas av den omständigheten att Er kollegas hustru ingår i fondens styrelse. Nu avsedd granskning får inte utföras av Er medrevisor på uppdraget eller av någon annan revisor som deltar vid revisionen av X.

Sammanfattningsvis finner RN att den omständighet som är föremål för prövning kan rubba förtroendet för Er opartiskhet eller självständighet vilket innebär att presumtionsregeln i 21 § blir tillämplig. Det har inte framkommit att det föreligger sådana särskilda omständigheter att det ändå inte finns anledning att ifrågasätta Er opartiskhet eller självständighet. För att Ni skall kunna behålla uppdraget som revisor i X krävs att Ert revisionsarbete granskas av en revisor som är verksam vid annan revisionsbyrå.

Detta förhandsbesked upphör att gälla om förhållandena ändras eller vid författningsändringar som påverkar de frågor beskedet avser.

  • [1]

    Prop. 2000/01:146 sid. 103

  • [2]

    Prop. 2000/01:146 sid. 103

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%