Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2003-167

(2003-10-07)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning samt förelägger honom att inom en vecka från mottagandet av detta beslut inkomma med handlingar enligt RNs föreläggande av den 15 augusti 2003.

Sedan Skattemyndigheten i Z-stad inkommit med en underrättelse avseende godkände revisorn A-son har Revisorsnämnden (RN) öppnat förevarande disciplinärende och förelagt A-son att senast den 19 mars 2003 inkomma med yttrande jämte dokumentation. A-son har därefter vid fyra tillfällen begärt och beviljats anstånd, senast till den 27 juni 2003. Den 1 juli 2003 inkom ett yttrande till RN. Den av myndigheten efterfrågade dokumentationen inkom dock inte.

Den 15 augusti 2003 förelade RN A-son att inkomma med begärd dokumentation inom tio dagar från det att han fick del av föreläggandet. Föreläggandet sändes som rekommenderat brev med mottagningsbevis. I det aktuella föreläggandet erinrades han vidare om att underlåtenhet att lämna de handlingar som behövs för RNs tillsyn bedöms som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor samt att RN kommer att överväga att vidta disciplinära åtgärder om begärda handlingar inte inkommer inom angiven tid. A-son fick del av föreläggandet den 17 september 2003 och skulle således ha inkommit med dokumentationen senast den 29 september 2003. Någon dokumentation har dock inte inkommit. A-son har inte heller på annat sätt hört av sig till RN.

Enligt 28 § revisorslagen (2001:883) är en revisor skyldig att lämna RN de uppgifter som behövs för tillsynen. Underlåtenhet av en revisor att fullgöra denna skyldighet omöjliggör RNs tillsyn och bedöms därför som ett allvarligt åsidosättande av de skyldigheter som åligger en revisor.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen meddelar RN A-son varning.

A-son föreläggs vidare att inom en vecka från mottagandet av detta beslut inkomma med handlingar enligt RNs föreläggande av den 15 augusti 2003. Om A-son inte efterkommer föreläggandet kommer RN att överväga att upphäva hans godkännande som revisor.

Detta beslut har fattats av stf. direktören Per Eskilsson i närvaro av avdelningsdirektören Helene Agélii som föredragit ärendet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%