Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2004-740

(2004-11-03)

Fråga om det registrerade Revisionsbolaget X-Revision eller auktoriserade revisorn A-son har åsidosatt revisors tystnadsplikt

Revisorsnämnden avskriver ärendet.

Försäkringsaktiebolaget Y (nedan benämnt Y) har till Revisorsnämnden (RN) överlämnat advokat B-sons och auktoriserade revisorn C-sons granskningsrapport (rapporten) [1] , avseende Y. RN har med anledning härav öppnat ett disciplinärende mot bl.a. den i Y stämmovalde auktoriserade revisorn A-son [2] , verksam vid det registrerade Revisionsbolaget X-Revision. A-son har i skrivelse från RN förelagts att, utifrån vissa delar i rapporten, redogöra för de Revisionsåtgärder som vidtagits samt revisorernas överväganden och slutsatser med anledning av dessa. Kort tid innan A-son inkom med sitt första yttrande till RN ingav X-Revision till RN en anmälan mot C-son jämte en skrivelse benämnd ”Promemoria rörande X-Revisions Revision av Y”. Härvid har X-Revision gjort gällande att C-son i egenskap av rapportförfattare har åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Y har i skrivelser, daterade den 18 juni 2004, den 14 juli 2004 och den 18 oktober 2004, till RN ifrågasatt om inte X-Revision och/eller A-son genom nämnda promemoria har brutit mot revisors lagstadgade tystnadsplikt. Enligt Y har detta skett genom att X-Revision i promemorian utan föregående godkännande av Y obehörigen och till förfång för Y röjt bolagsintern och konfidentiell information som X-Revision har fått kännedom om genom A-sons Revisionsuppdrag i Y. Y hävdar att X-Revision inte har haft vare sig laglig eller professionell skyldighet eller rätt att lämna upplysningar på det sätt som har skett. Y uppger vidare att X-Revision har lämnat de aktuella uppgifterna med det uttryckliga syftet att de skulle bli offentliga. Y har bl.a. hänvisat till 10 kap. 14 § försäkringsrörelselagen (1982:713). Av detta lagrum framgår att:

”Revisor får inte till enskild aktieägare, delägare, delegerad, garant eller utomstående lämna upplysningar om sådana försäkringsbolagets angelägenheter som han fått kännedom om vid fullgörandet av sitt uppdrag, om det kan vara till förfång för bolaget.”

Y har anfört att RN är att anse som en utomstående part i den mening som avses med bestämmelsen.

Vidare har Y hänvisat till 26 § revisorslagen (2001:883) av vilken bl.a. framgår:

”En revisor får inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådana uppgifter.”

Y har hävdat att de uppgifter som har lämnats i promemorian är till nytta för tidigare ledande befattningshavare i Y som nu är motparter till Y i pågående tvister. Y har även anfört att en revisor, enligt 19 § 1 st revisorslagen, skall iaktta god revisorssed varav bl.a. följer en skyldighet att iaktta den tystnadsplikt som är föreskriven i regel 5 i FARs yrkesetiska regler.

Y har tillagt att oavsett om X-Revision ansett sig skyldigt att lämna information borde det enligt Ys uppfattning åtminstone ha ålegat X-Revision att begära att den konfidentiella bolagsinterna informationen skulle omfattas av sekretess. Slutligen anför Y att uppgifter ur promemorian har cirkulerat i media varför det på goda grunder kan antas att X-Revision har distribuerat denna till andra än RN.

X-Revision har anfört följande

Något åsidosättande av tystnadsplikten har inte skett med anledning av X-Revisions anmälan mot C-son. Den har utformats på så sätt att RN ograverat skulle kunna lämna ut dokumenten utan att behöva sekretessbelägga något avsnitt. X-Revision konstaterar även att den inte till någon del har sekretessbelagts av RN. Anmälan delades upp i två delar, en anmälningsskrift och en promemoria. Den senare innehöll ingenting utöver vad som förekom i A-sons yttrande till RN i disciplinärendet mot honom. RN har lämnat ut detta yttrande i alla delar utom ett fåtal sidor som inte förekom i promemorian.

RN gör följande bedömning

RN konstaterar att A-son, och inte X-Revision, var vald revisor i Y. Det kan antas att A-son har lämnat uppgifter till sin arbetsgivare, X-Revision, som ett led i att han skulle yttra sig i disciplinärendet avseende honom (dnr 2003-1484). Att begära hjälp av sin arbetsgivare måste enligt RNs mening godtas när en kvalificerad revisor skall yttra sig till RN i ett disciplinärende. Det saknas därför skäl till kritik av A-son i denna fråga.

Vad därefter gäller frågan om X-Revisions agerande konstaterar RN att de av Y åberopade reglerna i 14 § försäkringsrörelselagen respektive 26 § revisorslagen inte enligt sin ordalydelse är direkt tillämpliga i detta fall. Som framgått ovan var X-Revision inte vald revisor i Y. RNs prövning har därför utgått från huruvida X-Revision har agerat enligt god revisorssed enligt 19 § 1 st revisorslagen. Denna prövning har RN dock gjort huvudsakligen utifrån rekvisiten i de av Y åberopade lagrummen i försäkringsrörelselagen och revisorslagen, dvs. om X-Revisions insändande av uppgifter till RN har varit till förfång eller skada för Y samt om uppgiftslämnandet har skett obehörigen.

Vad gäller innehållet i X-Revisions promemoria konstaterar RN att inga sakuppgifter framkommer som rör Y utöver vad som framgår av den av Y offentliggjorda rapporten och av A-sons yttrande till RN. RN har vägrat att lämna ut vissa avsnitt av detta yttrande (knappt tre sidor). Dessa avsnitt berör inte några uppgifter som förekommer i anmälan eller promemorian. RN har tidigare, vid sin sekretessprövning av X-Revisions anmälningsskrift och promemoria och av A-sons yttrande, gjort bedömningen att de uppgifter som har lämnats inte kan anses vara till skada för Y med undantag för nämnda tre sidor i A-sons yttrande. Därmed kan RN inte heller finna att informationen från X-Revision kan anses vara till förfång för Y.

Vad därefter gäller frågan om X-Revisions uppgiftslämnande till RN skall anses ha skett obehörigen bör enligt RNs mening revisorer och revisionsbolag alltid ha rätt att göra en anmälan till RN om de anser att detta är påkallat. Ett sådant uppgiftslämnande kan inte anses ha skett obehörigen även om de uppgifter som lämnas omfattas av revisorns/Revisionsbolagets tystnadsplikt. Det kan noteras i sammanhanget att RN, ifall fråga uppkommer om utlämnande av uppgifterna från myndigheten, har att tillämpa 8 kap. 6 § och 9 kap. 12 § sekretesslagen (1980:100).

Vidare har Y, som framgått ovan, anfört att det på goda grunder kan antas att X-Revision har distribuerat promemorian till andra än RN eftersom uppgifter ur denna har cirkulerat i media. RN konstaterar att X-Revision i sin anmälan avseende C-son har uttalat att avsikten var att anmälningsskriften och promemorian skulle få en vidare spridning. Det finns dock inget som tyder på att X-Revision har agerat i detta syfte. I sammanhanget kan noteras att RN har lämnat ut såväl X-Revisions anmälningsskrift som promemoria till media. Enbart det faktum att uppgifter ur promemorian cirkulerat i media utgör därför inte grund för att anta att detta har skett genom X-Revisions medverkan.

RN finner sammanfattningsvis att varken A-sons eller X-Revisions agerande i denna fråga strider mot god revisorssed.

RN avskriver ärendet.

  • [1]

    Granskningsrapport, Försäkringsaktiebolaget Y, daterad den 25 november 2003.

  • [2]

    Y hade ytterligare en stämmovald revisor. Denne är numera pensionerad och innehar inte längre auktorisation som revisor. Han står därmed inte under RNs tillsyn.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...