Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2004-658

(2005-01-24)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son.

Av anmälan och övriga handlingar i ärendet framgår följande. A-son valdes till revisor i ett aktiebolag i mars 2003. Registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV) skedde den 12 juni 2003. Bolaget har räkenskapsår 1 maj–30 april. Den 19 mars 2004 mottog A-son från bolaget en årsredovisning avseende räkenskapsåret 2002/2003 för granskning. Den 14 maj 2004 meddelade A-son bolaget att han inte hade möjlighet att utföra någon revision. Den 2 juni 2004 anmälde han sin avgång till PRV.

A-son har anfört följande. Han blev under våren 2003 kontaktad av en person som företrädde sex aktiebolag till vilka söktes en revisor. Bolagen var i stort sett vilande. Trots att A-son mycket snart efter den första kontakten med de sex bolagens företrädare insåg att han inte ville åta sig uppdragen skrev han på en registreringsanmälan som revisor för ett av bolagen och skickade den till PRV. Hans vidare kontakter med bolagets företrädare skedde via e-post och skriftväxlingen dog så småningom ut. Eftersom bolagets räkenskapsår avslutades den 30 april 2003 borde han ha fått material att revidera senast den 30 september 2003. Då han inte fått några räkenskapshandlingar inom föreskriven tid antog han att bolaget hade valt en annan revisor. Den 19 mars 2004, alltså nästan elva månader efter räkenskapsårets utgång, mottog A-son en årsredovisning från bolaget som hade undertecknats av styrelsen den 30 oktober 2003. Några andra räkenskapshandlingar fick han inte. Han tog ingen kontakt med bolaget i samband med att han fick årsredovisningen. När bolagets företrädare i maj 2004 skriftligen frågade hur arbetet med revisionen fortskred meddelade han denne att han inte kunde utföra revisionen. På grund av hög arbetsbelastning dröjde det ytterligare en tid innan han anmälde sin avgång till PRV.

RN gör följande bedömning

Enligt 9 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) skall aktiebolag inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla ordinarie bolagsstämma och därvid framlägga årsredovisning. Senast sex veckor före bolagsstämman skall årsredovisningen enligt 8 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) lämnas till revisorn.

Det åligger revisorn att verka för att bolaget upprättar räkenskaper och bereder honom eller henne tillfälle att granska dessa. Om årsredovisning och övrigt räkenskapsmaterial inte föreläggs revisorn för revision inom föreskriven tid skall han eller hon i enlighet med god revisionssed uppmärksamma bolagets styrelse på dess skyldigheter i aktuellt avseende. Ifall muntliga påpekanden inte hörsammas bör revisorn skriftligen erinra styrelsen om dess skyldigheter. Om inte heller detta ger resultat inom rimlig tid bör revisorn avgå från sitt uppdrag.

När en revisor åtar sig ett revisionsuppdrag måste hans ambition vara att fullfölja uppdraget på bästa sätt. Av god revisorssed följer att en revisor inte utan tungt vägande skäl bör avgå från ett revisionsuppdrag vid en sådan tidpunkt att revisionen försvåras eller försenas.

Med undantag för viss utväxling av e-postmeddelanden i samband med att A-son åtog sig uppdraget som revisor hade han inte någon kontakt med bolagets företrädare förrän han långt efter föreskriven tid erhöll en årsredovisning för granskning. A-son har enligt egen uppgift motvilligt åtagit sig revisionsuppdraget och har utan att närmare undersöka fakta efter en tid antagit att bolaget valt en annan revisor. RN finner att A-son har visat en anmärkningsvärd passivitet i detta uppdrag. Han borde ha sökt kontakt med bolagets styrelse och på sätt som ovan beskrivits ha erinrat den om dess ansvar. Därtill kommer att han avgick mer än ett år efter utgången av räkenskapsåret 2002/2003, som då ännu inte var reviderat. A-son har således åsidosatt sina skyldigheter som revisor och skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att vad som ligger honom till last är allvarligt finner RN att A-son skall meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%