Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2004-592

(2005-03-10)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Av anmälan framgår att A-son under räkenskapsåren 2001 och 2002 var vald revisor i en stiftelse som huvudsakligen bedrev utställnings- och galleriverksamhet. Han hade dessförinnan varit revisor i stiftelsen under ca tio år.

RN har tagit del av A-sons revisionsdokumentation för räkenskapsåren 2001 och 2002. Av dokumentationen och övriga handlingar i ärendet framgår följande. Stiftelsen företräddes av en styrelse. Stiftelsens årsredovisningar för räkenskapsåren 2001 och 2002 är inte undertecknade av samtliga styrelseledamöter. A-son avgav revisionsberättelse för räkenskapsåret 2001 den 22 september 2003 och för räkenskapsåret 2002 den 15 oktober 2003. I båda dessa revisionsberättelser anmärkte A-son på ett flertal förhållanden i stiftelsen, bland annat bristande intern kontroll. Stiftelsen hade uppvisat ett negativt eget kapital sedan räkenskapsåret 1996. I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2001 skrev A-son följande kommentar: ”Enligt balansräkningen är Stiftelsens eget kapital förbrukat och styrelsen görs uppmärksam på reglerna i stiftelselagen 6 kap. 5 § beträffande värdet av tillgångarna och därmed frågan om stiftelsens upphörande i vissa fall.” I revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2002 skrev A-son: ”Styrelsen görs uppmärksam på reglerna i stiftelselagen 6 kap. 5 § med anledning av att stiftelsens eget kapital enligt balansräkningen är förbrukat.”

A-son har uppgett att han påtalade för stiftelsens styrelse att årsredovisningarna inte hade skrivits under av samtliga styrelseledamöter och att han verkade för att så skulle ske, men utan resultat. När det gäller frågan om skyldighet för styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning har A-son anfört följande. Stiftelsen började driva näringsverksamhet 2001, i form av försäljning av konstverk i kommission. Detta fick han kännedom om under år 2003, i samband med revisionen av räkenskapsåren 2001 och 2002. Så snart stiftelsens resultat och egna kapital stod klart informerade han muntligen stiftelsens styrelse. Detta var i slutskedet av revisionen. Han förklarade utförligt innebörden av reglerna om upprättande av kontrollbalansräkning för styrelsen, senast i samband med slutrevisionen. I revisionsberättelserna uppmanade han styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning. Av hans påpekanden i revisionsberättelserna framgår att kontrollbalansräkning inte hade upprättats. När det gäller lagrumshänvisningarna gjorde han av förbiseende ”ett rent utskriftsfel” genom att hänvisa till 6 kap. 5 § stiftelselagen (1994:1220). Han hade för avsikt att hänvisa till bestämmelsen i 7 kap. 1 § stiftelselagen.

RN gör följande bedömning

En stiftelse som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldig enligt 2 kap. 3 § tredje stycket första punkten bokföringslagen (1999:1078). Av 6 kap. 1 § femte punkten samma lag framgår att en sådan stiftelse även är skyldig att upprätta årsredovisning. Enligt 2 kap. 7 § första stycket årsredovisningslagen (1995:1554) skall årsredovisningen för en stiftelse som företräds av en styrelse skrivas under av samtliga styrelseledamöter. Eftersom årsredovisningarna för räkenskapsåren 2001 och 2002 inte var underskrivna av samtliga styrelseledamöter i stiftelsen, var de inte formellt avgivna. Genom att trots detta göra revisorspåteckningar och avge revisionsberättelser har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Enligt 7 kap. 1 § stiftelselagen skall styrelsen för en stiftelse som utövar näringsverksamhet ofördröjligen upprätta en särskild balansräkning, s k kontrollbalansräkning, så snart det finns skäl att anta att värdet av stiftelsens tillgångar understiger summan av stiftelsens skulder. Om kontrollbalansräkningen visar att värdet av tillgångarna understiger summan av skulderna, skall styrelsen ansöka om att stiftelsen försätts i likvidation. Eftersom stiftelsens egna kapital var förbrukat sedan flera år tillbaka, inträdde skyldighet för styrelsen att upprätta kontrollbalansräkning när stiftelsen började utöva näringsverksamhet, vilket enligt A-sons uppgifter var under år 2001. En revisor skall enligt 4 kap. 11 § stiftelselagen anmärka på om han eller hon vid sin granskning har funnit att någon åtgärd eller försummelse innebär att bestämmelser i stiftelselagen inte har följts. Styrelsens underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning utgjorde en försummelse som A-son borde ha anmärkt på. Hans kommentarer i revisionsberättelserna om att det egna kapitalet var förbrukat kan inte anses vara tillräckliga. Genom att inte anmärka på styrelsens underlåtenhet att upprätta kontrollbalansräkning har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

Eftersom A-son har åsidosatt sina skyldigheter som revisor skall han meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%