Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2004-1556

(2005-09-15)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Anmälan avser A-sons revisionsinsatser i en ideell förening.

Den ideella föreningen är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078). Varken nettovärdet av föreningens tillgångar eller antalet anställda är av sådan storlek att föreningen behöver upprätta en årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Föreningen har ändå valt att lämna redovisning för verksamheten i årsredovisningar.

I årsredovisningen för år 2003 anges att den är upprättad enligt årsredovisningslagen. I revisionsberättelsen har även A-son intygat att årsredovisningen upprättats enligt denna lag. Årsredovisningen har undertecknats av elva av totalt tolv styrelseledamöter. A-son har trots detta avgett revisionsberättelse och gjort revisorspåteckning på årsredovisningen.

A-son har anfört följande. Den ledamot som inte hade undertecknat årsredovisningen hade, enligt den information som A-son fått från föreningens sekreterare, endast bevistat ett styrelsemöte under mandattiden. Att årsredovisningen inte översänts till ledamoten berodde på att sekreteraren bedömde att det fanns risk för att den inte skulle returneras.

RN gör följande bedömning

Av 2 kap. 7 § första stycket årsredovisningslagen följer att en årsredovisning för en ideell förening som företräds av en styrelse skall vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter. Eftersom föreningens årsredovisning för år 2003 saknade underskrift av en av styrelseledamöterna var den inte formellt avgiven. A-son skulle därför inte ha avgett revisionsberättelse och gjort revisorspåteckning. Genom att ändå göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%