Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2005-923

(2005-12-08)

Revisorsnämnden meddelar godkände revisorn A-son varning.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende godkände revisorn A-son.

Av handlingarna i ärendet framgår följande. A-son var vald revisor i ett aktiebolag som bedrev handel med och produktion av stålvaror, nedan kallat stålbolaget. I stålbolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2002 redovisades innehav av en svetsanläggning som hade förvärvats från ett schweiziskt bolag. Svetsanläggningen upptogs till ett värde av 35,8 mnkr, vilket utgjorde 82 procent av stålbolagets totala redovisade tillgångar. Anläggningen var behäftad med äganderättsförbehåll till förmån för det schweiziska bolaget. Det framgick inte av årsredovisningen att sådant förbehåll hade uppställts. Tvärtom noterades inom linjen att inga ställda säkerheter eller ansvarsförbindelser förekom. A-son uppgav i sin revisionsberättelse att årsredovisningen hade upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554). Den enda anmärkningen i revisionsberättelsen avsåg betalning av skatter och avgifter. Stålbolaget försattes i konkurs i oktober 2004.

A-son har anfört följande. Vid revisionen av räkenskapsåret 2002 hade han tillgång till stålbolagets avtal med det schweiziska bolaget avseende förvärvet av svetsanläggningen och han var medveten om äganderättsförbehållet. Det material han först fick från stålbolaget för revision var bristfälligt. Under våren 2003 förde han löpande diskussioner med bolagets företrädare om varulagret och dess värdering samt om hur anläggningstillgångarna skulle redovisas och skrivas av. Denna komplicerade och tidskrävande insats gjorde att han inte ägnade årsredovisningshandlingen tillräcklig uppmärksamhet. Således uppmärksammade han inte att äganderättsförbehållet inte hade redovisats bland ställda säkerheter.

RN gör följande bedömning

Av 3 kap. 1 § årsredovisningslagen framgår att ställda panter och ansvarsförbindelser skall redovisas inom linjen i årsredovisningen. I bilaga 1 till nämnda lag anges att panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisas som avsättningar skall redovisas under rubriken Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser. Av förarbetena till årsredovisningslagen framgår att begreppet ”därmed jämförliga säkerheter” främst avser äganderättsförbehåll avseende tillgångar som upptas i balansräkningen, se prop. 1995/96:10, del 2, sid. 280.

Det kan konstateras att svetsanläggningen utgjorde bolagets mest väsentliga tillgång samt att bolaget i strid med årsredovisningslagen underlät att redovisa äganderättsförbehållet i årsredovisningen. Till följd av detta blev årsredovisningen starkt missvisande. A-son har uppgett att han vid sin revision var medveten om att anläggningen var behäftad med äganderättsförbehåll. Det ankom därmed på honom att förvissa sig om att förbehållet redovisades korrekt i årsredovisningen, särskilt mot bakgrund av att anläggningen utgjorde en så stor andel av bolagets totala redovisade tillgångar. Genom att inte göra detta har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor och han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. Med hänsyn till att det som ligger honom till last är allvarligt finner RN att han skall meddelas varning.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son varning.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%