Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2005-1505

(2006-10-26)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Avanmälan framgår att A-son den 23 september 2005, tillsammans med en kollega inom revisionsföretaget vilken inte är godkänd eller auktoriserad revisor, har avgett ett yttrande rubricerat ”Yttrande angående värde på aktierna i [bolaget] per 2002-08-31”. Yttrandet har ingetts som partsinlaga i ett tvistemål, där det fanns anledning att ta ställning till frågan om värdering av aktier i ett fåmansbolag. A-son har inte varit vald revisor i bolaget. Anmälaren har ifrågasatt såväl utformningen av som lämpligheten i att avge detta yttrande.

I yttrandet anges inledningsvis följande. ”Vi har översiktligt granskat värdet av aktierna i [bolaget] per 2002-08-31 baserat på det skadeståndskrav som framställts i [tingsrättens mål]. Vi har granskat om det är rimligt att anta att [bolagets] aktier per 2002-08-31 uppgick till åtminstone 2,4 Mkr, vilket yrkas av kärande i målet. Vår granskning förutsätter att de likvida medlen i Bolaget var tillräckliga för fortsatt drift, alternativt att nödvändig finansiering kunde garanteras, vid tidpunkten för värdering.”

Såsom slutsats anges: ”Vi har ovan analyserat huruvida ett föreslaget värde om 2,4 Mkr för aktierna i [bolaget] kan anses rimligt per augusti 2002. Vi har analyserat olika tänkbara scenarion där vi använt en avkastningsvärderingsmetod för att konstatera att de implicita antaganden om den framtida utvecklingen som krävs för att kunna försvara värdet inte är uppseendeväckande optimistiska. Vi har vidare studerat prissättningen av aktier för jämförbara bolag med [bolaget]. Vi kan i den analysen konstatera att det föreslagna värdet på [bolaget] indikerar en lägre värdering än jämförelsebolagen. Sammantaget är det vår bedömning att det inte är orimligt att anta värdet av aktierna i [bolaget] per augusti 2002 uppgick till 2,4 Mkr.”

Yttrandet är undertecknat med A-son, ”auktoriserad revisor”.

A-son har anfört bl.a. följande

Advokat X på Advokatbyrån Y var hans uppdragsgivare. Det finns inget uppdragsbrev/ avtal. Han var medveten om att yttrandet skulle användas som partsinlaga i en tvistemålsprocess. Han har öppet redovisat uppdragets omfattning, antagna förutsättningar och gjorda ställningstaganden. En läsare av yttrandet svävar inte i något tvivelsmål om hur han har nått sin slutsats. Hans uppdrag har inte varit att uttala sig om värdet på aktierna i bolaget utan att uttala om det är rimligt att anta att värdet på de aktierna uppgick till ett visst belopp. Detta har han också uttalat sig om och öppet angett skälen härför. Yttrandet har framtagits i enlighet med såväl god revisionssed som god revisorssed.

Hänvisningen ovan till god revisionssed och god revisorssed måste ses i ljuset av anmälan till RN. Anmälan är utformad på ett sådant sätt att den kan anses ge uttryck för ett påstående att god revisionssed skulle ha följts i den bemärkelsen att A-son borde ha utfört viss granskning. Därav hänvisningarna till god revisionssed. Med hänsyn till det underlag han fick ta del av är han inte av uppfattningen att hans uppdrag inbegrep granskningsmoment.

A-son gjorde vid tidpunkten ingen särskild bedömning av om uppdragets karaktär var revisionsverksamhet eller inte. Uppdraget ligger inte inom den sfär av arbetsuppgifter som han normalt förknippar med uttrycket ”granskning enligt god revisionssed”. Det sagda innebär dock inte att han vid utförandet av uppdraget inte beaktade att yttrandet kunde komma att användas vid en domstol. Han har endast uttalat vad han kunnat stå för baserat på tillgängligt underlag, och han har öppet och fullständigt redovisat hur han har nått sin slutsats. Han har inte tillämpat något särskilt normverk/standard anpassat för ifrågavarande uppdrag. Han är av uppfattningen att en avkastningsvärdering är ett vanligt och accepterat sätt att uttala sig om ett värde på ett företag.

RNs bedömning

I 2 § punkten 7 revisorslagen (2001:883) definieras revisionsverksamhet som

  1. ”verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning eller ekonomisk information som följer av författning, bolagsordning, stadgar eller avtal och som utmynnar i en rapport eller någon annan handling som är avsedd att utgöra bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren, samt
  2. rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid granskning enligt a”.

När en revisor åtar sig ett uppdrag, vilket skall utmynna i en handling, är det nödvändigt att revisorn tar ställning till om uppdraget utgör revisionsverksamhet eller inte. Är det fråga om revisionsverksamhet har revisorn att, enligt god revisions-sed, följa gällande normer för hur sådana uppdrag skall utföras samt att vid utformningen av handlingen använda de för ändamålet vanligtvis förekommande. mallarna. Vid revisorns utövande av annan verksamhet än revisionsverksamhet gäller däremot inte några särskilda kvalitetsnormer motsvarande god revisionssed. [1] Det är därför avgörande att i det fall uppdraget inte anses vara revisionsverksamhet men ändå skall utmynna i en handling, detta förhållande klart framgår av revisorsyttrandet.

A-son har till RN uppgett att han ”vid tidpunkten” inte gjorde någon särskild bedömning av om uppdragets karaktär var revisionsverksamhet eller inte. Mot bakgrund av det ovan anförda finner RN detta vara anmärkningsvärt och inte förenligt med god revisorssed. A-son har vidare till RN anfört att uppdraget inte ligger inom den sfär av arbetsuppgifter som han normalt förknippar med uttrycket ”granskning enligt god revisionssed” samt att uppdraget inte har inbegripit några granskningsmoment. Han har inte heller tillämpat något särskilt ”normverk/standard” för uppdraget. Mot denna bakgrund samt med hänsyn till yttrandets utformning finner RN att det inte har varit fråga om revisionsverksamhet. Till följd härav kan uppdraget inte bli föremål för någon särskild kvalitetstillsyn från RNs sida.

Även om ett uppdrag inte anses vara revisionsverksamhet kan det ändå omfattas av RNs tillsyn eftersom RN – när det gäller revisorns utövande av annan verksamhet än revisionsverksamhet – har att pröva om revisorn har följt god revisorssed, dvs. iakttagit de yrkesetiska normer som i allmänhet gäller för en revisor.

I det av A-son avgivna yttrandet anges inledningsvis att han har ”översiktligt granskat” värdet av aktierna. Av uppdragsbeskrivningen framgår att uppdraget handlar om att bedöma om en viss uppgift, ett aktievärde på 2,4 mnkr, inte är orimlig. Slutsatsen är utformad som ett negativt uttryckt bestyrkande av aktiernas påstådda värde. Yttrandet är undertecknat med A- son, ”auktoriserad revisor”.

Enligt RNs mening har A-son, genom valet av uttryck och begrepp i yttrandet, gett läsaren/mottagaren intryck av att han har utfört en sådan översiktlig granskning som enligt god revisionssed skall utmynna i ett negativt uttalande, dvs. ett bestyrkande med medelhög grad av säkerhet. [2] A-son har således, genom att utforma yttrandet på det sätt som gjorts, felaktigt gett sken av att det varit fråga om revisionsverksamhet och följaktligen – implicit – att han även har iakttagit de kvalitetsnormer som motsvarar god revisionssed. På grund härav finner RN att A-son har brutit mot god revisorssed. Vad han har uppgett om att han har öppet och fullständigt redovisat hur han har nått sin slutsats medför inte annan bedömning.

A-son har i ovan nämnda hänseenden åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner omständigheterna vara sådana att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

  • [1]

    Se prop. 2000/01:146 Oberoende, ägande och tillsyn i revisionsverksamhet, sid. 44.

  • [2]

    Se bl.a. RS 120 Ramverk för standard för revision och näraliggande tjänster, punkterna 4 och 8SE. Jfr. även Standard för översiktlig granskning SÖG 2400 Uppdrag att göra översiktlig granskning av finansiella rapporter samt FARs RevR 3 Översiktlig granskning av halvårs- och andra delårsrapporter. RS 120 har i oktober 2005 ersatts med Ramverk för bestyrkandeuppdrag. Rev R 3 har ersatts med SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation som gäller för räkenskapsår som börjar den 15 december 2006 eller senare.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%