Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2006-241

(2006-12-07)

Revisorsnämnden meddelar auktoriserade revisorn A-son erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en underrättelse från Skatteverket avseende auktoriserade revisorn A-sons revisionsinsats i ett aktiebolag (investmentbolaget). Investmentbolaget ägs till 84,8 procent av ett annat aktiebolag (moderbolaget), vilket i sin tur är helägt av en privatperson (NN). NN är VD och styrelseledamot i de båda nämnda bolagen. Vid Skatteverkets granskning har det bl.a. framkommit att investmentbolaget under räkenskapsåret 2003 har lämnat penninglån till NN i strid med bestämmelsen i 12 kap. 7 § aktiebolagslagen (1975:1385) (ABL), s.k. förbjudet lån. [1] A-son har inte anmärkt på detta förhållande i revisionsberättelsen för nämnda räkenskapsår.

A-son har anfört följande

Det har vid granskningen framkommit att NNs avräkningskonto i investmentbolaget den 16 april 2003 uppvisade en fordran på NN på 1,6 miljoner kr. Vid bolagsstämman den 23 april 2003 beslutade investmentbolaget om en utdelning på 5 miljoner kr, varav 4,2 miljoner kr tillföll moderbolaget. Moderbolaget beslöt vid bolagsstämma samma dag om en utdelning till NN med 4,18 miljoner kr. NN hade lämnat instruktion till investmentbolaget att av den utdelning som skulle tillkomma moderbolaget skulle 4,18 miljoner kr, dvs. ett belopp motsvarande NNs tillkommande utdelning från moderbolaget, innehållas och gottskrivas NNs avräkningskonto i investmentbolaget. Efter bolagsstämman hade således NN en fordran på investmentbolaget på 2,5 miljoner kr. Med hänsyn till ovan nämnda instruktion från NN till investmentbolaget har A-son bedömt att FARs uttalande ”Aktiebolagslagens regler om utlåning till och andra engagemang för närstående personer” bör vara tillämpligt i förevarande situation. I nämnda uttalande anges bl.a. att förskott på lön inte utgör lån samt att huvudaktieägares avräkningsförda uttag i allmänhet torde vara förskott på lön, förutsatt att de slutregleras senast vid räkenskapsårets utgång. [2] NNs uttag bör kunna bedömas som ”förskott på den överlåtna tillkommande utdelningen från moderbolaget och likställas med förskott på lön och därmed inte utgöra ett förbjudet lån”. Investmentbolaget har erhållit ränta på de avräkningsförda uttagen och har därmed inte åsamkats någon skada.

RN, som tagit del av A-sons revisionsdokumentation, gör följande bedömning

Enligt 12 kap. 3 § ABL skall beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämma. [3] Av 2 § samma kapitel framgår bl.a. att vinstutdelning till aktieägarna inte får överstiga vad som, efter avdrag för det belopp som bolaget är skyldigt att avsätta till bundet eget kapital, redovisats såsom fritt eget kapital i en fastställd balansräkning. [4] I kommentaren till ABL anges följande. [5]

”Som allmän regel gäller att ett belopp blir fritt eget kapital och således utdelningsbart först sedan det har redovisats och fastställts som årsresultat. Under tiden från ett räkenskapsårs utgång till dess resultatet fastställts kan följaktligen inte någon utdelning beslutas, inte ens om samtliga aktieägare samtycker därtill.”

Investmentbolaget har hållit bolagsstämma den 23 april 2003, varvid beslut om vinstutdelning har fattats. Som framgått ovan är s.k. förskottsutdelningar förbjudna enligt ABL och det finns inget som tyder på att det varit fråga om s.k. efterutdelningar avseende utdelningsbara vinstmedel hänförliga till räkenskapsåret 2001. Med hänsyn härtill måste de uttag som NN har gjort mellan utgången av räkenskapsåret 2002 och bolagsstämmotidpunkten, vilka har lett till en skuld till investmentbolaget på 1,6 miljoner kr, anses ha gett upphov till ett förbjudet lån. Det har därför, enligt bestämmelsen i 10 kap. 30 § ABL, [6] ankommit på A-son att i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003 anmärka på detta förhållande. Vad A-son har anfört om att NNs uttag kan likställas med förskott på lön ändrar inte RNs bedömning eftersom det är moderbolaget och inte NN som är huvudaktieägare i investmentbolaget. Även den omständigheten att investmentbolaget inte har åsamkats någon skada saknar betydelse för RNs bedömning.

Genom att underlåta att i revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2003 anmärka på förekomsten av ett förbjudet lån har A-son åsidosatt sina skyldigheter som revisor. Han skall därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner omständigheterna vara sådana att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883) meddelar RN A-son erinran.

Avvikande mening har avgetts av XXX och XXX, som anför följande. En väsentlig åtgärd för en revisor är att anmärka på förekomsten av förbjudna lån. En grundläggande kapitalskyddsregel har därför åsidosatts.

Detta skall medföra att A-son meddelas varning. Enligt vår bedömning har det inte framkommit några omständigheter i ärendet som kan medföra en mildare bedömning.

 • [1]

  Motsvarande bestämmelse återfinns sedan den 1 januari 2006 i 21 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551).

 • [2]

  Se FARs Samlingsvolym 2003, Del II, sid. 249.

 • [3]

  Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 18 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551).

 • [4]

  Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551).

 • [5]

  Se Andersson/Johansson/Skoog, Aktiebolagslagen, En kommentar, sid. 12:10, Supplement 1, mars 2002. Jfr även Andersson, J., Kapitalskyddet i aktiebolag, 2:a uppl., sid. 34.

 • [6]

  Motsvarande bestämmelse återfinns numera i 9 kap. 33 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%