Innehåll

Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2007-949

(2008-02-14)

Revisorsnämnden meddelar revisorn A-son en erinran.

Revisorsnämnden (RN) har mottagit en anmälan avseende auktoriserade revisorn A-son. Av anmälan och övriga handlingar i ärendet framgår att A-son valdes till revisor i ett aktiebolag den 24 januari 2006. Den 6 oktober samma år avgav han revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005. Den 7 december 2006 höll bolaget en extra bolagsstämma och valde då en ny revisor, vilket Ason informerades om några dagar senare.

Enligt 9 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551) gäller ett uppdrag som revisor till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. Av 9 kap. 23 § aktiebolagslagen framgår att om ett revisionsuppdrag upphör i förtid ska revisorn genast anmäla detta till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. I anmälan ska revisorn lämna en redogörelse för vad han eller hon har funnit vid den granskning som han eller hon har utfört under den del av löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat.

Av anmälan och av A-sons egna uppgifter framgår att han aldrig lämnade någon sådan anmälan till Bolagsverket.

A-son har uppgett att han fick uppfattningen att bolaget hade fattat beslutet att entlediga honom vid en ordinarie bolagsstämma. På grund av detta trodde han felaktigt att det inte var nödvändigt att göra en anmälan till Bolagsverket. Han har således av förbiseende underlåtit att göra en sådan anmälan. A-son har i övrigt framhållit att han, kort tid efter att hans uppdrag hade upphört, hade kontakt med den nye revisorn och att han då informerade denne om vad han hade funnit vid den granskning som han hade genomfört innan han blev entledigad. Med hänsyn till detta anser han att hans underlåtenhet att inge anmälan om förtida avgång inte har lett till någon skada för bolaget.

RN gör följande bedömning.

Regeln i 9 kap. 23 § aktiebolagslagen tar sikte på den situationen att ett revisionsuppdrag upphör vid någon annan tidpunkt än vid den ordinarie bolagsstämma där revisorsval ska ske. A-sons uppdrag upphörde mindre än ett år efter att han hade valts till revisor i bolaget. Oavsett om beslutet fattades vid en ordinarie eller en extra bolagsstämma skulle han därför ha lämnat in en anmälan om förtida avgång till Bolagsverket. Genom att inte göra detta har han åsidosatt sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen och han ska därför meddelas en disciplinär åtgärd. RN finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%